NOVÉ INFORMACIE 25.04.2018

Kolekcia 6 odpovedí na info-žiadosti z SSC a MDSR

DNES PRIŠLA KOLEKCIA 6 ODPOVEDÍ NA INFO-ŽIADOSTI :

 

1. Počty váženi kamionov SSC uvádza v roku 2017, že robili váženie iba v 35 dňoch – nevieme kde teda berie ministerstvo dopravy až 46 dní… V roku 2018 - I.kvartál SSC vážili v 12 dňoch. Zároveň SSC uvádza, že harmonogram nie je verejný dokument, je zasielaný KR Policajného zboru za účelom zabezpečenia účinnosti kontrol.

VÁŽENIE KAMIONOV - HARMONOGRAMY 2015-2018

 

2. Ohľadne Vážnice Dvorianky je zaujimavé stanovisko SSC a teda:
Slovenská správa ciest bude naďalej trvať na realizácii vážnice na ceste I/79 Dvorianky.

 

3. k Vážnici Dvorianky ešte jedna správa z SSC :
V Špecifikácii účelu použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu 2018 určeného pre Slovenskú správu ciest sa uvedená stavba, konkrétne „Výstavba vážnice na ceste I/79 Dvorianky“ nenachádza.
Bez pridelených finančných prostriedkov SSC nemôže pristúpiť k výstavbe vážnice na ceste I/79 Dvorianky.

 

4. K platnému termínu 31.08.2023 na realizaciu obchvatu obce Dvorianky SSC uviedli:

Štúdia realizovateľnosti I/79 Vr. n./Topľou – št.hr. SR/UA, resp. jej závery nepotvrdili opodstatnenosť investičného zámeru „I/79 Dvorianky obchvat“.  Z tohto dôvodu SSC neboli v roku 2017 a ani v roku 2018 nie sú pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na predmetný investičný zámer.

 

5. Úprava celej cesty I/79 v súčasnej trase cez dediny bude až v roku 2020 a pripravuje sa iba jeden obchvat "Hriadky-Trebisov" - SSC uviedli:
SSC využije výsledky štúdie realizovateľnosti na tie stavby, na ktoré nám sú pridelené finančné prostriedky.  SSC v súčasnosti  ukončila proces VO na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie „Modernizácia vybraných úsekov ciest I.tr.“ , konkrétne úsekov „I/79  Vranov nad Topľou – Parchovany“ a  „I/79 Veľaty - Slovenské Nové Mesto“  -  rekonštrukcia a modernizácia úsekov v existujúcej trase cesty I/79.  Projektová dokumentácia bude vyhotovená v roku 2018 a v prípade pridelenia finančných prostriedkov je možná realizácia stavebných prác v roku 2020. 
SSC v roku 2018 plánuje uskutočniť proces VO na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni  DSZ a DÚR na investičný zámer „I/79 Hriadky-Trebišov, preložka“,  po odsúhlasení MDV SR .

 

6. Dnes ešte jedna odpoveď na info žiadosť z ministerstva dopravy ohľadne stavu riešenia v obci Dvorianky, ministerstvo okrem iného uviedlo:
Aktuálne Útvar vedúceho hygienika rezortu nemá vedomosť o tom, že by sa stavba „1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti dopravy II. etapa" nemala realizovať.

Slovenská správa ciest v rámci realizácie stavby „1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti dopravy II. etapa" v ostatnej časti obce, kde je lokalizovaný rodinný dom č. 148, navrhla nasledovné nápravné opatrenia: 
- výmen horných asfaltových vrstiev vozovky v ostatnom prieťahu obce;
- osadenie samonivelizačných poklopov kanalizačných šácht.
Realizácia tejto stavby bude závisieť od pridelenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré budú známe až po podpise Kontraktu medzi Slovenskou správou ciest a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

 

TOPlist