Dnes SSC sprístupnila protokol s výsledkami z merania hluku v decembri 2017 a ako sa dalo čakať sú výrazne rozdiely medzi jednotlivými častami Hlavnej ulice, pričom najväčšie rozdiely sú v noci, kde v neriešenej časti ulice je to až o 7 dB viac hluku ako v časti, kde sa už riešila I. etapa...

 

Nameraný hluk stále prekračuje povolená hodnoty a to aj na tichom asfalte MERANIE 2, ale už menej ako naposledy, prekročenie je cez deň o 3-7 dB a v noci o 6-8 dB, večer ako tak je to v norme.

Hluk na meracom mieste MERANIE 1 v noci prekračuje povolené hodnoty o neuveritenych až 14 dB ! Konkrétne cez deňn je to prekročené o 8-9 dB, večer o 5-8 dB a v noci o 13-15 dB.

 

Pritom potrebné opatrenia neboli realizované všetky a všade...

SSC zrealizovala na Hlavnej ulici opatrenia iba na vjazde do obce od Hriadok - je tu nový spomaľovač a 300m tichý asfalt...

Daľsie opatrenia na prejazde obcou neboli realizované žiadne, chýba dokončenie II.etapy stavby "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" kde treba dokončit ďalšich 800m tichého asfaltu a položiť špecialne samonivelizačné kanalizačné poklopy. Rovnako nie je ešte inštalovaný system na 24 hod. monitorovanie dopravy - úsekove meranie rýchlosti a váženie kamionov a teda cez obec nikto nejde 40km/h. Stále nič nenúti kamiony dodržiavať dopravné predpisy...

Povolené hodnoty hluku pre cestu I.triedy v obci:
DEŇ : 60 dB
VEČER : 60 dB
NOC : 50 dB

 

Výsledky červeným sú zobrazené prekročene hodnoty v daný deň a čas merania. Aktuálne riešenie na ministerstve dopravy - útvar vedúceho hygienika budeme pozorne sledovať.

Pre posudenie hluku su v protokole použiteľné dni 05.12.2017, 06.12.2017 a 07.12.2017.

 

Teda podľa v protokole zobrazených posudzovaných hodnôt (tabuľka č.5 a 6) pre Deň-Večer-Noc prekračuje hluk v obci povolené hodnoty o nasledujúce hodnoty :

Meracie miesto M2 (RD 126) : DEŇ:3,0-7,1 dB VEČER:0 dB NOC:6,1-6,8 dB
Meracie miesto M1 (RD 148) : DEŇ:8,1-8,8 dB VEČER:4,4-5,8 dB NOC:13,0-13,6 dB

 

Rozdiely medzi meracimi miestami sú až 2-7 dB.

 

 

Tiež na mape hlukovej záťaže v noci vidno ako sa od začiatku obce v smere od Hriadok rozširuje fialová plocha (60dB) v okolí cesty a v miestach, kde je tichý asfalt tento pás takmer nie je.

Snažia sa použiť výnimku 10dB na hluk podľa bodu 1.6 Prílohy k Vyhláške MZ SR tak, aby všetko bolo v norme, ale upozornili sme ministerstvo, že túto výnimku nie je možné použiť v obci nakoľko nedošlo k postupnému nárastu dopravy v obci a hluk v obci teda nie je spôsobeny postupným nárastom dopravy, ale nedodržiavanim dopravných predpisov a to hlavne rýchlosti 40 km/h ako aj samozrejme neboli realizované všetky potrebné opatrenia - v meracom mieste MERANIE 1 dokonca neboli urobené opatrenia žiadne.

 

Platné znenie bodu 1.6 Prílohy k Vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z.z.:
„1.6 Ak je preukázané, že jestvujúci hluk z pozemnej a koľajovej dopravy prekračujúci prípustné hodnoty podľa tabuľky č. 1 pre kategórie územia II a III zapríčinený postupným narastaním dopravy nie je možné obmedziť dostupnými technickými opatreniami alebo organizačnými opatreniami bez podstatného narušenia dopravného výkonu, posudzovaná hodnota pre kategóriu územia II môže prekročiť prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku z pozemnej dopravy uvedené v tabuľke č. 1 najviac o 5 dB a pre kategórie územia III a IV najviac o 10 dB.“

 

Na grafe nižšie sú zobrazené počty vozidiel v obci Dvorianky za posledných 7 rokov, kde je zreteľne vidieť klesajúcu trendovu čiaru celkového počtu vozidiel v obci.

 

Tieto na grafe zobrazene fyzicky zistené počty dopravy v obci Dvorianky za posledných 7 rokov sú zistené z doteraz realizovanych meraní hluku v rokoch 2011, 2012,2 014, 2017, kde su tieto počty dopravy uvedené ako doplnkové informacie o štruktúre dopravy pre jednotlivé merané referenčné časové intervaly ako aj z ďalšich oficialnych dokumentov ako sú Celoštátne sčítanie dopravy 2015 a dopravno-inžiniersky prieskum v roku 2016 realizovaný ako súčasť Študie realizovateľnosti cesty I/79.

 

Jediný nárast dopravy v obci za posledných 7 rokov bol zaznamenaný iba v roku 2015 a to počas pol-ročnej uzavierky cesty I/73, ktorá je súčasťou tranzitnej trasy TEN-T (I73-D1-R4) na ťahu Poľsko-Maďarsko a počas tejto uzavierky kamionova doprava prechádzala vo zvýšenom počte cez obec
Dvorianky a celoštátne sčítanie dopravy 2015 bolo realizované práve počas tejto uzavierky.

 

Konkrétne použité dokumenty so zistenými fyzickými počtami dopravy v obci Dvorianky za posledných 7 rokov:

2011 - Protokol meranie hluku c.j.:01/09/11 - 26.09.2011
2012 - Protokoly merania hlukuc.j.:5667/2012 - 15.06.2012 , c.1207006VP/10MK – 12.07.2012
2014 - Protokoly merania hluku a vibracii c.1408005VP/10MK – 15.08.2014, EC:UOFP-HS/06/2014 – 24.11.2014
2015 - Celostatne scitanie dopravy 09/2015
2016 - Studia realizovatelnosti cesty I/79 10/2016
2017 - Protokol meranie hluku c.H_180501_DV – 05.01.2018

 

OKSDaD preskúmal výnimku 10dB na hluk v obci - 02.11.2018

Meranie realizovala firma:

LbSOLVE, s.r.o.

Terchovská 16

04001 Košice

Tel.: +421 907 038 311

Email: bodnarova@gmail.com

 

PROTOKOL O SKÚŠKE 

H_180501_DV

MERANIE A VÝYPOČET HLUKU Z CESTNEJ DOPRAVY V OKOLÍ

CESTY I/79 V PRIETAHU OBCE DVORIANKY

TOPlist