Osobné rokovanie priamo na MDSR dňa 03.04.2012

1. Ing. Ján Vitkovič označil ako hlavnú príčinu nadmerného hluku z cestnej prevádzky osadenie „spomaľovača" na pozemnej komunikácii pred svojim rodinným domom č. 126 v obci Dvorianky, na ktorý reagujú najmä nákladné motorové vozidlá hlučným prispôsobením svojej jazdy (prudkým brzdením).

2. Navrhol osadiť ešte jeden upokojovací prvok na zníženie rýchlosti „spomaľovač" na pozemnej komunikácii, a to pred prvými domami v obci Dvorianky.

3. Upozornil, že navrhované osadenie dopravnej značky B 31 – 40 km/hod. nebude riešiť zníženie hluku z cestnej dopravy pred jeho rodinným domom, nakoľko ju vodiči nebudú rešpektovať a polícia nemôže vykonávať meranie rýchlosti v danom úseku nepretržite.

4. Ing. Ján Vitkovič súčasne informoval zástupcov Slovenskej správy ciest, Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR a zamestnancov odboru pozemných komunikácií MDVRR SR o spísaní petície občanov Dvorianky (46 RD na Hlavnej ulici), ktorí sa sťažujú na nadmerný hluk a vibrácie z kamiónovej dopravy na pozemnej komunikácii na Hlavnej ulici v obci Dvorianky, ktorú ako nový podnet odovzdáva do podateľne Úradu verejného zdravotníctva MDVRR SR.

 

MDSR-UVH - 17.02.2012 - Rozhodnutie - pokyn pre SSC na odstránenie nedostatkov

SPRÁVNE KONANIE - SSC