Petičný výbor zaujíma nasledujúce stanovisko:

V obci Dvorianky na ceste I/79 dlodobo tranzit kamionov na trase Poľsko-Maďarsko znižuje kvalitu života obyvateľom obce rovnako ako aj v ďalších obciach na tejto trase na východnom Slovensku a v náväznosti na "regionálny rozvoj" zaostalých regionov, kde trebišovský okres patrí uvádzame nižšie nasledujúce skutočnosti.

 

Rokovania vlády SR v Trebišove

Zdôrazňujeme, že vláda v Trebišove za posledné obdobie rokovala už 2x a to 04.11.2015 a 24.08.2016.
Informacie na www:
http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/news-/rokovanie-vlady-v-trebisove-24-08-2016/

 

Vláda prijala viacero opatrení, ale zameráme sa na stav dopravy v regione a to konkrétne stav cesty I/79, kde vláda uložila ministrovi dopravy viacero úloh v tejto oblasti.

Ešte v roku 2015 vláda uložila ministrovi dopravy tieto úlohy:

B.12. zintenzívniť realizáciu opatrení na elimináciu preťažených nákladných vozidiel na ceste I/79, vykonávaním kontrol zaťaženia nákladných vozidiel do 31. decembra 2016

B.18. začať verejné obstarávanie štúdie realizovateľnosti rekonštrukcie cesty „I/79 Vranov nad Topľou – hranica SR/UA“ do 30. júna 2016

 

Úloha B.18 - štúdia cesty I-79

K úlohe B.18 uvádzame, že študia realizovateľnosti cesty I/79 dopadla tak, že okrem jedného úseku (Hriadky-Trebišov) sú všetky obchvaty obci definované ako stavby nežiaduce pre spoločnosť a teda nemajú ekonomickú návratnosť a samozrejme život konkrétnych obyvatelov týchto obcí nikoho nezaujíma. Bližšie informacie je možné získať z informačného buletinu a z našich stránok:

http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/obchvat/buletin-studia-cesty-i79/
http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/studia-realizovatelnosti-cesty-i-79-07-07-2017/
 http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/news-/dvojobchvat-parchovany-dvorianky-28-02-2018/ 

 

Úloha B.12 - preťažené nákladne vozidlá

Zvlášť upozornujeme na úlohu B.12 - zintenzívniť realizaciu opatrení na eliminaciu preťažených nákladnych vozidiel na ceste I/79, kde podľa nášho názoru minister dopravy neplní túto úlohu dostatočne, čo konkrétne popisujeme na stave realizacie stavby "Vážnica Dvorianky", kde sa jedná o komplexný systém 24 hod. monitorovania dopravy na ceste I/79 v obci a stavba ma prínos pre celý region a teda eliminuje zahraničné preťažene kamiony na ceste I/79.

 

Uvadzáme informacie zo zapisnice z vyhodnotenia ponúk predložených do súťaže na predmet zákazky „Výstavba vážnice na ceste 1/79 Dvorianky" - Zdôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania v zmysle § 57 ods. 2 zák. č. 343/2015 Z.z. :

Predmetná zákazka bola v pláne verejného obstaravania SSC už v roku 2016.

Proces verejného obstaravania v danom roku nebolo možné začať z dôvodu, že MDV SR v roku 2016 nepridelilo SSC na výstavbu predmetnej vážnice finančné prostriedky.

Zároveň tým nebolo naplnené ani Uznesenie vlády SR, konkrétne: Uznesenie vlády SR č. 601/2015 zo 4. novembra 2015, bod B.12 - zintenzívniť realizáciu opatrení na elimináciu preťažených nákladných vozidiel na ceste 1/79, vykonávaním kontrol zaťaženia nákladných vozidiel.

SSC v roku 2016 pristupila k plneniu predmetného bodu, konkrétne spôsobom navýšenia počtu meraní nápravovych tlakov cestnych motorových vozidiel na predmetnom úseku cesty 1/79, čo ale samozrejme je nedostatočné opatrenie pre malý počet realizovaných váženi, kde sa teda fyzicky musí kamion zastaviť a musí sa pod kolesa poloziť prenosná váha a teda toto meranie prebieha pár hodín počas dňa a to nepravidelne čo je teda zjavne neefektívny spôsob váženia. Navyše ministerstvo uvádza diametrálne iné a to vyššie počty týchto váženi ako uvádza samotna SSC, ktorá tieto váženia realizovala.

V roku 2017 boli SSC pridelené finančné prostriedky na plnenie predmetnej zákazky a táto pristúpila k procesu jej plnenia a zároveň aj plnenia Uznesenia vlády SR č. 601/2015 zo 4. novembra 2015. Bola vyhlásena verejná súťaž, v ktorej boli predložené tri ponuky a komisia po dôkladnom preštudovaní vybrala víťazneho uchádzača na realizaciu zákazky.

Ďalej SSC uvádza, že vzhľadom na skutočnosť, že verejný obstaravateľ dodržal všetky zákonom stanovené postupy, ukončenie zákazky a plnenie Uznesenia vlády SR č. 601/2015 je potrebné zrealizovať do konca roku 2017, je potrebné a nevyhnutné v procese verejného obstaravania pokracovať.

Teda je vybraná firma na realizaciu stavby, ale nie je s ňou do dnešného dňa podpísana zmluva na realizaciu stavby a to z dôvodu, že ministerstvo dopravy nepridelilo SSC finančné prostreidky. Navyše sa už viac ako pol roka nevieme dopátrať čo bude s touto stavbou, ministerstvo nás neinformuje o konkrétnom stave riešenia financovania tejto stavby.

 

Navyše ministerstvo bagatelizuje plnenie úlohy B.12 - zintenzívniť realizaciu opatrení na eliminaciu preťažených nákladnych vozidiel na ceste I/79 a odvoláva sa na diametralne vyššie počty váženia kamionov ako ich uvádza SSC - mobilné váženie. Minister dopravy informoval naposledy Výbor NRSR pre hospodárske záležitosti o riešeni stavu dopravy v obci, kde ale nespomenul túto stavbu, čo považujeme za arogantny prístup ministerstva ku riešeniu dopravnej situacie na celej ceste I/79, pričom táto informacia chýbala aj poslancom na výbore, čo je možné vidieť v zápisnici z jednania výboru dňa 08.03.2018.

 

Informacie aj zo stanoviskom petičného výboru su dostupné na www:
http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/news-/minister-dopravy-informuje-vybor-nrsr-07-03-2018/

Informacie o rokovani Výboru NRSR pre hospodárske záležitosti:
http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/nr-sr-2018/

 

Petičný výbor považje realizaciu stavby "Vážnica Dvorianky - 24 hod. monitorovanie dopravy" za kľúčove riešenie dopravy na ceste I/79 a to priamo v súvislosti na skutočnosť, že obchvaty obcí na ceste I/79 sa stavať nebudú, pretože sú nežiaduce pre spoločnosť.

 

Obratili sme sa s požiadavkou o prešetrenie stavu aj na predsedu vlády SR, kde teda úrad vlády poslal na ministesrvo dopravy list, informacie sú dostupné na www:
http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/news-/urad-vlady-sr-preveruje-stav-v-obci-06-04-2018/

 

Dlhoročné riešenie problému s dopravou

K popisu dlhoročného riešenia problematiky s dopravou na ceste I/79 (a to nie len v obci Dvorianky) uvádzame, že problém riešime už cca 10 rokov a problém sa rieši na Útvare vedúceho hygienika rezortu MDaV SR, kde na ilustraciu citujem z výročnej správy útvaru za rok 2014, strana 38:

"Najzávažnejší podnet, ktorý sa rieši od roku 2011 je v obci Dvorianky, a to hluk z cestnej komunikácie I/79. Účastníkovi konania, Slovenskej správe ciest (ďalej len „SSC") ako prevádzkovateľovi pozemnej komunikácie č. I/79 v obci Dvorianky bola v roku 2012 udelená pokuta vo výške 10 000,- Eur za neplnenie povinnosti. V roku 2013 riešenie podnetu pokračovalo vydaním pokynu na definitívne vyriešenie podnetu, a to výstavba obchvatu obce Dvorianky v termíne do roku 2023. Na zlepšenie hlukovej situácie v obci boli uložené SSC ďalšie čiastkové opatrenia do definitívneho vyriešenia problému.

V priebehu roku 2014 prevádzkovateľ - SSC opakovane nedodržal termíny uložených opatrení. Z uvedeného dôvodu bola SSC v októbri 2014 uložená pokuta vo výške 5 000,- EUR.

Za účelom eliminácie hluku z pozemnej komunikácie I/79 v obci Dvorianky bolo SSC uložené doplnkové opatrenie, a to vybudovanie nového spomaľovacieho ostrovčeka pred rodinným domom sťažovateľa pred vstupom do obce, v termíne do septembra 2016.

Závažnosť predmetného podnetu spočíva v tom, že účastník konania - SSC nedodržiava termíny plnenia nápravných opatrení, napriek uloženým pokutám za správne delikty na úseku verejného zdravotníctva. Sťažovateľ sa zasa domáha svojich práv podávaním podnetov na postup Útvaru vedúceho hygienika rezortu pri riešení podnetu (podnety na GP, Úrad vlády SR, ÚVZ SR, verejný ochranca práv, sekcie a odbory MDVRR SR atď.), ktorý podľa sťažovateľa nekoná, ak koná tak neodborne, alebo robí prieťahy v konaní a je bezohľadný a ignorantský voči podnetom sťažovateľa."

Informacie na www:
https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/393286/ssc-statna-organizacia-si-neplni-svoje-povinnosti.html

 

Samozrejme vo veci je množstvo ďalších závažnych skutočností ako protest Generálnej prokuratúry SR na postup ministerstva dopravy, čo je možné vidieť na www:
http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/gpsr-protest-16-07-2014/

 

Tiež kancelaria verejného ochrancu práv tento problém prešetrovala a uzatvorila to ako opodstatnený podnet a dokonca tento podnet uviedli priamo vo výročnej správe za rok 2014 a predniesli to v NRSR, informacie:
http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/ombudsman-30-10-2014/
http://dvorianky5.webnode.sk/ombudsman/

 

Rovnako je množstvo opodstatnených sťažnosti na postup ďalších úradov:
http://dvorianky5.webnode.sk/stav/staznosti-opodstatnene/

 

Požiadavky petičného výboru

Žiadame bezodkladne riešiť vyššie uvedenú problematiku, kde teda za petičny výbor vyjadrujeme nespokojnosť s doterajšim stavom riešenia situacie zo strany ministerstva dopravy a výstavby SR a kde teda požadujeme urýchlenu realizaciu stavby "Vážnica Dvorianky - 24 hod. monitorovanie dopravy".

 

TOPlist