Podpora VUCKE - Košický samosprávny kraj

List Košického samosprávneho kraja adresovaný Kancelárii prezidenta SR - 2014:

 

Návrhy vyplývajúce z ÚPN VÚC Košický kraj pre základnú komunikačná sieť a ostatné významné cestné trasy

 

Zdôrazňujeme, že Košický samosprávny kraj tiež ešte na konci roka 2011 navrhoval v záujme bezpečnosti cestnej premávky a ochrany ciest v Košickom kraji zaradenie stavby na riešenie dopravy v obci v Dvorianky - riešenie nedodržiavania povolenej rychlosti v obci ako zmenu pre operačný program doprava 2007-2013.

 

Zmena operačného programu doprava 2007-2013: 

Košický samosprávny kraj listom č.1302/2011-RU15/39174 zo dňa 20.12.2011 považuje za prioritne v rámci zameru Modernizacie a výstavby ciest I.triedy, v záujme bezpečnosti cestnej premavky a ochrany ciest v Košickom kraji, zaradenie navrhovanej stavby "Prvky upokojenia dopravy na ceste I/79 v obci Dvorianky" - vysoka intenzita cestnej dopravy, nedodržiavanie povolenej rýchlosti.

 

MDSR-EU 13.01.2012

STRETNUTIE SAMOSPRÁVY A MDSR NA VUCKE 2014