VETRANIE BEZ OTVARANIA OKIEN

Útvar vedúceho hygienika rezortu v súčasnosti analyzuje možnosti riešenia negatívneho pôsobenia hluku z dopravy na Hlavnej ulici v obci Dvorianky, ktoré by zároveň znížili aj hlukovú záťaž v referenčnom časovom intervale "noc" vo vnútornom chránenom priestore RD č. 126 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici. (29.12.2014)

 

ZNEMOŽNENÉ VETRANIE IZIEB 03-2014

VETRANIE IZIEB - BEZ OTVARANIA OKIEN

ZNALECKÝ POSUDOK HLUKU - 19.09.2014

PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA

Stav: 29.12.2014

List MDVaRR SR číslo 28725/2014/A231-OK/78917  zo dňa 29.12.2014:

Ad 1 /

Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4. 040 01 Košice (ďalej len „Slovenská správa ciest") v zmysle výzvy oblastnej hygienicky Košice č. 16837/2014/D404-ÚVHR/39902 zo dňa 28.11.2014 (ďalej len „výzva oblastnej hygienicky Košice") na predloženie vhodného proti hlukového opatrenia na zníženie hlukovej záťaže vo vnútornom chránenom priestore rodinného domu na Hlavnej ulici č. 126 v obci Dvorianky oznámila listom č. 4859/2014/3210/39462 zo dňa 10.12.2014 k danej veci svoje stanovisko. V liste sa uvádza, že podľa zhotoviteľa protokolu "Hluková záťaž spôsobovaná cestnou dopravou po ceste 1/79 a ideový návrh opatrení na jej zníženie", ktorej zhotoviteľom je akreditovaná spoločnosť EUROAKUSTIK s.r.o., pracovisko Bratislava, Letisko M. R. Štefánika 63. Bratislava, najefektívnejším riešením, pre všetkých obyvateľov rodinných domov na Hlavnej ulici v obci Dvorianky, je dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti účastníkov cestnej premávky pri vjazde a prejazde obcou, čo by malo za následok zníženie hluku až o 2.0 - 2,2 dB. Z uvedeného dôvodu je potrebné z hľadiska znižovania hlukovej záťaže z cestnej dopravy, prioritne sa zaoberať riešením, ktoré zabezpečí, aby účastníci cestnej dopravy boli v sledovanom úseku cesty 1/79 nútení dodržiavať max. povolenú rýchlosť. Aktuálne z dôvodu nerovnosti vozovky Slovenská správa ciest zrealizovala umiestnenie zvislého dopravného značenia „A5 Nerovnosť vozovky" pri vstupe do obce zo smeru od Hriadok, aby upozornila vodičov na zníženie rýchlosti pri vstupe do obce Dvorianky.

Súčasne Slovenská správa ciest v uvedenom liste oznámila, že nakoľko v súčasnosti pripravuje proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie na realizáciu vybudovania nového prvku upokojenia dopravy pred vstupom do obce Dvorianky zo smeru od Hriadok, a na tento účel bude aj čerpať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z tohto dôvodu nemá v pláne do doby vybudovania nového prvku upokojenia dopravy realizovať na predmetnom úseku žiadne iné dočasné opatrenia v priebehu roku 2015-2016.

Informacie o CESTE I/79 - STAV 01.12.2014 - Značka A5 "Nerovnosť vozovky"

 

Ad 2/

Slovenská správa ciest v zmysle výzvy oblastnej hygienicky Košice mala predložiť vhodný protihlukový návrh na zníženie hlukovej záťaže vo vnútornom chránenom priestore rodinného domu na Hlavnej ulici č. 126 v obci Dvorianky v termíne do 15 dní od doručenia predmetnej výzvy. Výzva bola Slovenskej správe ciest doručená dňa 01.12.2014.

 

Ad 3/

Útvar vedúceho hygienika rezortu v súčasnosti analyzuje možnosti riešenia negatívneho pôsobenia hluku z dopravy na Hlavnej ulici v obci Dvorianky, ktoré by zároveň znížili aj hlukovú záťaž v referenčnom časovom intervale "noc" vo vnútornom chránenom priestore RD č. 126 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici. 

Z tohto dôvodu útvar vedúceho hygienika rezortu neuvažuje v blízkej dobe vydať pokyn na realizáciu konkrétneho opatrenia na zníženie hlukovej záťaže vo vnútornom chránenom priestore RD č. 126 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici.

 

Stav: 08.12.2014

List MDVaRR SR číslo 27574/2014/A231-OK/74851 zo dňa 08.12.2014:

Útvar vedúceho hygienika rezortu aktuálne zaslal výzvu Slovenskej správe ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava na predloženie návrhu na zníženie hlukovej záťaže vo vnútornom chránenom priestore RD č. 126 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici, aby sa aktuálne prekročenia hodnôt hluku v referenčnom časovom intervale "noc" pri vetraní oknami neznásobovalo. 

 

Nakoľko Slovenskej správe ciest plynie na zaslanie návrhu lehota, opatrenie zo strany Útvaru vedúceho hygienika rezortu ešte nebolo uložené.

 
 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100

Odbor komunikácie

 

Ing. Ján Vitkovič 

 

Váš list zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

25.11.2014 27574/2014/A231-OK/74851 02/59494702 4.12.2014

Stupeň dôvernosti: Verejné

 

Vec: Sprístupnenie informácie

Dňa 25.11.2014 sme na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") zaevidovali Vašu žiadosť o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v ktorej ste žiadali nasledovné informácie:

 

1. Žiadam sprístupniť informáciu aké opatrenia prijalo ministerstvo ku dnešnému dňu (t.j. 25.11.2014) na zabezpečenie stavu aby v celom budúcom roku 2015 bolo možné vetrať v RD c. 126 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici, kde teda aktuál ne ku dnešnému dnu nie je možné vetrať otváraním okien v izbách pri ceste (protokol o skúške č. 1408005VP/10MK) a to vzhľadom na prekročenie povolených hodnôt hluku vo vnútornom chránenom priestore až o viac ako 3 dB (2.9-3,8-3,3) podľa vyhlášky MZ SR c. 549/2007 Z. z..

 

2. Žiadam sprístupniť informáciu prečo ku dnešnému dňu (t.j. 25.11.2014) ministerstvo neprijalo žiadne opatrenia na zabezpečenie vetrania v RD c. 126 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici v celom roku 2015, kde teda aktuálne ku dnešnému dnu nie je možné vetrať otváraním okien v izbách pri ceste (protokol o skúške č. 1408005VP/10MK) a to vzhľadom na prekročenie povolených hodnôt hluku vo vnútornom chránenom priestore až o viac ako 3 dB (2,9-3,8-3,3) podľa vyhlášky MZ SR c. 549/2007 Z. z..

 

3. Žiadam sprístupniť informáciu aktuálne ku dnešnému dnu. t.j. 25.11.2014, ako ministerstvo pre rok 2015 zabezpečilo vetranie v RD c. 126 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici, vzhľadom na skutočnosť, že aktuálne ku dnešnému dnu nie je možné vetrať otváraním okien v izbách pri ceste (protokol o skúške č. 1408005 VP/10MK) a to vzhľadom na prekročenie povolených hodnôt hluku vo vnútornom chránenom priestore až o viac ako 3 d B (2.9-3,8-3,3) podľa vyhlášky MZ SR c. 549/2007 Z. z..

 

4. Žiadam sprístupniť aktuálnu informáciu ku dnešnému dňu, t.j. 25.11.2014, ako ministerstvo aktuálne vyriešilo vetranie v RD c. 126 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici pre rok 2015 a to vzhľadom na skutočnosť, že aktuálne ku dnešnému dnu nie je možné vetrať otváraním okien v izbách pri ceste

(protokol o skúške Č.1408005VP/10MK) a to vzhľadom na prekročenie povolených hodnôt hluku vo vnútornom chránenom priestore až o viac ako 3 dB (2,9-3,8-3,3) podľa vyhlášky MZ SR c. 549/2007 Z .z..

 

5. Žiadam sprístupniť informáciu ak opatrenia prijalo ministerstvo ku dnešnému dňu (t.j. 25.11.2014) na zabezpečenie stavu aby v celom budúcom roku 2015 hluk vo vonkajšom chránenom priestore pred RD c. 126 neprekračoval prípustné hodnoty hluku podľa vyhlášky MZ SR c. 549/2007 Z.z..

 

6. Žiadam sprístupniť informáciu aké opatrenia prijalo ministerstvo ku nesnímu dňu (t.j. 25.11.2014) na zabezpečenie stavu aby v celom budúcom roku 2015 hluk vo vnútornom chránenom priestore v RD c. 126 neprekračoval prípustné hodnoty hluku podľa vyhlášky MZ SR c. 549/2007 Z. z..

 

Na základe vyjadrenie Útvaru vedúceho hygienika rezortu vám zasielame nasledovnú odpoveď.

 

Odpoveď k bodu č. 1, 2, 3, 4 a 6 žiadosti:

Útvar vedúceho hygienika rezortu aktuálne zaslal výzvu Slovenskej správe ciest, Miletičova 19. 826 19 Bratislava na predloženie návrhu na zníženie hlukovej záťaže vo vnútornom chránenom priestore RD č. 126 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici, aby sa aktuálne prekročenia hodnôt hluku v referenčnom časovom intervale ..noc'" pri vetraní oknami neznásobovalo. Nakoľko Slovenskej správe ciest plynie na zaslanie návrhu lehota, opatrenie zo strany Útvaru vedúceho hygienika rezortu ešte nebolo uložené.

 

Odpoveď k bodu č. 5 žiadosti

Za účelom trvalého zníženia hluku vo vonkajšom chránenom priestore pred rodinným domom č. 126 v obci Dvorianky, vrátane roku 2015. vydal oblastný hygienik Košice rozhodnutie č. 01730/2014/D404-/ÚVHR/66583 zo dňa 03.11.2014. ktorým Slovenskej správe ciest uložil pokynom vybudovať nový spomaľovací ostrovček, pred vstupom do obce Dvorianky zo smeru od obce Hriadky. Pokyn bol vydaný v súlade s platným znením bodu 1.6. prílohy vyhlášky MZ SR c. 549/2007 Z.z.

 

S pozdravom

 

Mgr. Martin Kóňa, 

MBA riaditeľ odboru komunikácie