STANOVISKO PETIČNÉHO VÝBORU 18.10.2019

MDSR-UVHR - informacia o aktuálnom postupe -15.10.2019

Reagujeme v tomto stanovisku na list UVHR číslo 25632/2019/ÚVHR/82891 zo dňa 09.10.2019 a uvádzame nižšie nasledujúce skutočnosti k problematike realizacie štátneho zdravotného dozoru v obci Dvorianky ako aj ohľadom dlhodobého zvláštneho riešenia hlukových pomerov v obci Dvorianky na Ministerstve dopravy a výstavby SR ako ústredneho štátneho orgánu v pôsobnosti ktorého je činnosť aj ďalších štátnych organizacii ako je napríklad SSC (Slovenská správa ciest). 

 

Zdorazňujeme, že potrebné opatrenia v obci Dovrianky na Hlavnej ulici sú rozdelené do dvoch skupín a to konkrétne doplnkové opatrenia a konečné opatrenia. 

 

Upozorňujeme, že z doplnkových opatrení aktuálne stále chýba v obci : 

-  riešenie prejazdného úseku v obci, riešenie učinného dodržiavania rýchlosti vozidiel na prejazde obcou na tichom asfalte VIAPHONE 

-  riešenie opravy infortíativneho merača rýchlosti RD 125 + použitie štatistického modulu na zisťovanie údajov o rýchlosti  vozidiel + realizacia projektu BECEP 

 

Doplnkové opatrenia - tu je potrebné riešiť osadenie technických zariadení alebo treba riešiť stavebné úpravy. 

Medzi chýbajuce technické zariadneia patrí napríklad úsekove meranie rýhlosti, semafor riadený radarom, makety policajtov a policajnych aut, kamerový systém a podobne. Medzi chýbajuce stavebné úpravy patrí riešenie pomocou lepených kovových tanierov napr. v srede obce na križovatke - veľmi malá okružná križovatka z lepených kovových tanierov. 

 

Je doležité upozorniť na skutočnosť, že po realizacii stavby v obci bolo robené meranie hluku, ktoré potvrdilo, že hluk prekračuje v obci povolené hodnoty vo všetkých referenčných intervaloch podľa vyhlášky č. 549/2007 Z.z. o tieto decibely: DEŇ: 3,9 - 5,0  VEČER: 0,4 - 1,6 NOC: 6,9 - 8,0 !

Nova stavba s tichým asfaltom mala ale znížit hluk v obci oveľa viac a to na úroveň prekročenia vyhlášky č. 549/2007 Z.z. iba o 0,4 dB cez deň a iba 4,8 dB v noci - čo sa teda nedosiahlo. 

MERANIE HLUKU 2019

 

Aktuálne totiž vozidla po obci nejazdia predpísanou rýchlosťou  40km/h a preto je potrebné riešiť aby vozidlá jazdili projektovanou rýchlosťou 40km/h na špecialnom tichom asfalte (VIAPHONE) a aby teda bolo dosiahnuté projektované zníženie hluku v obci podľa projektu stavby "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti". 

 

K doplnkovým chýbajucim opatreniam je potrebné spomenúť, že SSC má zastavený projekt telemetrie vozidiel v obci - vážnica Dvorianky, kde majú byť sledované rozmery vozidiel vrátane hmotnosti a rýchlosti. Aktuálne MDSR zastavilo tento projekt a nariadilo SSC aby vypracovala potrebné legislatívne zmeny na použitie objektívnej zodpovednosti pri váženi za pohybu - dynamické váženie kamionov. SSC rieši tzv. rozborovú úlohu číslo 21 a ma byť hotová v polovičke novembra 2019 - potom má byť veľká porada na MDSR a má sa určiť čo ďalej s týmto projektom v Dvoriankach. 

 

Ako konečné opatrenie je určený obchvat obce, ktorého realizacia bola nariadena ešte v roku 2013 - realizaciu nariadil UVHR. OBCHVAT Rozhodnutie MDSR UVH 27.12.2013

Dodnes sa s realizaciou nezačalo a MDSR sa vyhovára na študiu realizovateľnosti cesty I/79, kde obchvat obce bol vyhodnotený ako neekonomický, ale je potrebne zdôrazniť, že neboli zohľadnené zdravotné riziká obyvateľov obce ako aj obchvat obce bol posudzovaný vo veľkom úseku spolu s ďalšou obcou Parchovany. MDSR nesprávne interpretuje záver tejto študie realizovateľnosti vo vzťahu k obci Dvorianky, že hluk v obci je možné riešiť stavbe priamo v obci čo nie je pravda a študia iba uvádza, že hluk v obci je možné riešiť iba administratívne - administratívne udelenie výnimnky na hluk (bod 1.6 prílohy vyhlášky č. 549/2007 Z.z.) a teda sa nejedná o žiadne reálne fyzicky zníženie hluku v obci a teda hluk je jednoznačne možné riešiť iba vybudovaním obchvatu obce - ak kamiony budú jazdiť mimo obec. To potvrdzuje priamo aj posudenie opatrení stavby "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti", kde je projektovanź pokles hluku v obci iba ako prekročenie povolených hodnot podľa vyhlášky č. 549/2007 Z.z. o 0,4 dB cez deň a iba 4,8 dB v noci. V tejto súvislosti je potrebné uviesť aktuálne stanovisko UVHR, že reálne nenastala možnosť uplatnenia bodu 1.6 prílohy vyhlášky č. 549/2007 Z.z.. 

 

MDSR a SSC dlhodobo odmietaju rekonfiguraciu stavby obchvatu obce Dvorianky tak, aby bol ekonomický prínosny a MDSR dlhodobo neakceptuje platné nariadenie na realizaciu obchvatu obce ešte z roku 2013. MDSR dokonca v rozpore so stanoviskom Ministerstva životného prostredia SR záhadne nezaradilo stavbu obchvatu obce Dvorianky do strategického dokumentu - Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 - SPRDI SR 2020 a to práve na základe platného rozhodnutia o realizacii obchvatu obce Dvorianky a teda ministerstvo neplánuje realizovať toto konečné opatrenie vôbec ani v budúcnosti. 

KAMUFLÁŽ ŠTÁTNYCH ÚRADOV 30.03.2019

 

Výročna správa Útvaru vedúceho hygienika reozortu MDVSR za rok 2014:  

  

Najzávažnejší podnet, ktorý sa rieši od v roku 2011 je v obci Dvorianky, a to  hluk z cestnej komunikácie I/79. Účastníkovi konania, Slovenskej správe ciest (ďalej len "SSC") ako prevádzkovateľovi  pozemnej komunikácie č. I/79 v obci Dvorianky bola  v roku 2012 za udelená pokuta vo výške 10 000,- Eur  za neplnenie povinnosti.

V roku 2013 riešenie podnetu pokračovalo vydaním pokynu na definitívne vyriešenie podnetu, a to výstavba obchvatu obce Dvorianky v termíne do roku 2023. Na zlepšenie hlukovej situácie v obci boli uložené SSC ďalšie čiastkové opatrenia do definitívneho vyriešenia problému. 

V priebehu roku 2014 prevádzkovateľ - SSC opakovane nedodržal termíny uložených opatrení. Z uvedeného dôvodu bola SSC v októbri 2014 uložená pokuta vo  výške 5 000,- EUR.  Za účelom eliminácie hluku z pozemnej komunikácie I/79 v obci Dvorianky bolo SSC uložené doplnkové opatrenie, a to vybudovanie nového spomaľovacieho ostrovčeka pred rodinným domom sťažovateľa pred vstupom do obce, v termíne do septembra 2016. 

Závažnosť predmetného podnetu spočíva v tom, že účastník konania - SSC nedodržiava  termíny plnenia nápravných opatrení,  napriek uloženým pokutám za správne delikty na úseku verejného zdravotníctva. Sťažovateľ sa zasa domáha svojich práv podávaním podnetov na   postup Útvaru vedúceho hygienika rezortu pri riešení podnetu (podnety na GP, Úrad vlády SR, ÚVZ SR, verejný ochranca práv, sekcie a odbory MDVRR SR atď.), ktorý podľa sťažovateľa nekoná, ak koná tak neodborne, alebo robí prieťahy v konaní a je bezohľadný a ignorantský voči podnetom sťažovateľa. 

 

Ďalej máme aj vážne výhrady k postupu UVHR MDVSR (Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVSR) a to aj napriek skutočnosti, že UVHR nás ubezpečil, že porušovanie povinnosti prevádzkovateľa zdroja hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikacii 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici rieši Útvar vedúceho hygienika rezortu kompetentne, v komplexnej rovine a zodpovedne pristupuje k odstraneniu preukázanych nedostatkov v hlukových pomeroch z cestnej dopravy v obci Dvorianky, resp. ich minimalizacie - informoval nás UVHR, ktorý nariadil výstavbu obchvatu obce ešte v roku 2013 a ktorý sa dodnes nerealizuje. 

 

Ďalej napríklad aktuálne protokol z posledného merania hluku v obci Dovrianky pred RD 148 máme k dispozicii už od 10.09.2019 a komplet protokol sme na UVHR zaslali ešte 26.09.2019 a preto je zaražajúce, že UVHR neanalyzuje tento protokol a čaká na doručenie toho istého protokolu z SSC. 

 

Máme v obci preto vážne výhrady k postupu UVHR MDVSR (Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVSR) a teda podľa nášho názoru UVHR pri svojej dozornej činnosti v obci Dvorianky nezohľadňuje, že meranie hluku pred rodinným domom č.148 bolo v čase neukončených stavebných prác a zároveň namietame skutočnosť, že UVHR sa nezameriava na problematiku nedodržiavania jednotnej rýchlostnej koncepcie vozidiel v obci, na neexistenciu komplexného riešenia spomalenia vozidiel, na nedostatočné riešenie spomaľovačov na vjazde do obce, na problematiku hluku na novo osadených kanalizačných poklopoch a neexistenciu merania hluku pred rodinnymi domami v strede Hlavnej ulice ako aj súčasne poukazujeme na skutočnosť, že SSC nepreukazala účinnosť riešenia spomalenia vozidiel pred rodinnymi domami č. 126 a 148 a rodinnymi domami v strede ulice, pričom taktiež nepreukazala, že hluk prekračujúci povolená hodnoty je zapričinený postupným narastaním dopravy v obci. 

 

Uvedená problematika so strategickým dokumentom SPRDI SR 2020 bude riešenia kontrolou na UVSR ako aj Ministertsvo financii SR pripravuje kontrolu efektívnosti vynaložených financii na stavebnú úpravu v obci. 

MFSR 18.06.2019 - Vládny audit v roku 2020 - efektivnosť financii

NKU preverí efektívnosť investicie do tichého asfaltu 24.05.2019

Úrad Vlády SR vykoná kontrolu plnenia SPRDI SR 2020 - 25.02.2019 

 

Na záver uvadzame opakovane, že podľa nášho názoru je dlhodobo veľmi zaražajúci prístup štátnych orgánov pri riešeni hlukových pomerov v obci Dvorianky a to teda vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti.  

 

petičný výbor Dvorianky

18.10.2019

TOPlist