Sekcia kontroly Úradu vlády SR vykoná v budúcom období kontrolu plnenia záväzkov vyplývajúcich zo schváleného strategického dokumentu SPRDI SR 2020 ohľadom neplnenia zaväzku pri realizacii obchvatu obce Dvorianky, ktorý je zaradený v stratgickom dokumente SPRDI SR 2020.

 

Sekcia kontroly Úradu vlády SR uviedla: 

"Bez ohl'adu na uvedenú skutočnost' berie SK ÚV SR Váš podnet zo diía 15. 02. 2019 na kontrolu plnenia závözkov vyplývajúcich zo schváleného strategického dokumentu SPRDI SR 2020 na vedomie, avšak vzhl'adom na kapacitné možnosti tejto sekcie bude možné predmetnú kontrolu vykonat' až v budúcom období."

 

Vzhľadom na pretrvávajuci stav neplnenia uvedeného záväzku zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR sme sekciu kontroly požiadali o urýchlenie vykonania kontroly.

TOPlist