Minister schválil stavbu 05.10.2016

Dňa 28.09.2016 vydal vedúci služobného úradu ministerstva súhlas na procesné zabezpečenie verejného obstarávania stavby „1/79 Dvorianky, riešenie bezpečnosti", ktorého fotokópiu Vám zasielame v prílohe tohto listu.

Dňa 26.09.2016 informovala Slovenská správa ciest oblastnú hygienickú Košice, že súťažné podklady k procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby „1/79 Dvorianky, riešenie bezpečnosti" sú pripravené a po udelení súhlasu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa bude môcť zahájiť proces verejného obstarávania.

TIBOR ŠIMONI
vedúci služobného uraciu
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Bratislava 28. septembra 2016 

Číslo: 07089/2016/D100-VSÚ/56647


Vec: Schválenie žiadosti o odsúhlasenie procesov podliehajúcim obmedzenému plneniu
 

Na základe Vašej žiadosti číslo 4417/2016/3200/27631 zo dňa 20. septembra 2016 a žiadosti zo dňa 26. septembra 2016 o odsúhlasenie peňažného plnenia a v zmysle pokynu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 50/2016 zo dňa 2. septembra 2016 Vám týmto udeľujem súhlas na procesné zabezpečenie verejného obstarávania stavby "1/79 Dvorianky, riešenie bezpečnosti".
 

Tento súhlas Vás nezbavuje zodpovednosti za riadne, efektívne, hospodárne a účelné vynakladanie finančných prostriedkov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 

S pozdravom