SPOMALENIE DOPRAVY NA PREJAZDNOM ÚSEKU V OBCI

Postupeny podnet z MDVaRR SR-UVH na Okresný Úrad Košice OCDaPK: 

  • Podanie: Zníženie rýchlosti dopravy po ceste 1/79 na prieťahu obce Dvorianky - stred ulice a výjazdy z obce. (03.12.2014)

  • Podanie: Zriadenie zariadenia "Semafor riadený radarom RMS-1" v obci Dvorianky na Hlavnej ulici (09.02.2015)

Postupeny podnet z MDVaRR SR-UVH na Krajské riaditeľstvo PZV Košiciach Krajský dopravný inšpektorát:  Podanie: rýchlosti na úseku cesty 1/79 v obci Dvorianky  (06.02.2015)

 

SEMAFOR-RADAR

FOTO-RADAR 06.02.2015

ZNALECKÝ POSUDOK HLUKU - 19.09.2014

MERANIE HLUKU 07-2014

MERANIE VIBRÁCII RD - 03.10.2014

Postupenie podnetu 09.02.2015

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Útvar vedúceho hygienika rezortu

Námestie slobody 6

810 05 Bratislava 15

P. O. BOX 100

 

Okresný úrad Košice

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Komenského 52 

041 26 Košice

 

01201/2015/D400- ÚVHR/7746

Bratislava 09.02.2015

 

Vec: Odstúpenie podnetu Ing. Jána Vitkoviča - zriadenie zariadenia "Semafor riadený radarom RMS-1" v obci Dvorianky na Hlavnej ulici

 

V prílohe Vám odstupujeme z titulu vecnej príslušnosti podnet Ing. Jána Vitkoviča zaslaný elektronickou poštou dňa 01.02.2015 na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu s názvom „Doplnenie podnetu: Podnet - Riešenie bezpečnosti cesty 1/79 v úseku I Iriadky - Vranov nad Topľou".

 

Menovaný vo svojom podnete žiada preveriť skutočnosti ohľadne zriadenia zariadenia "Semafor riadený radarom RMS-1" v obci Dvorianky na i llavnej ulici.

 

S pozdravom 

 

MUDr. Katarína Chudíková, PhD

riaditeľka odboru špecializovaných činností a SZD

 

Príloha: podnet - 1x

 

Na vedomie: Ing. Ján Vitkovič

Postupenie podnetu 06.02.2015

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Útvar vedúceho hygienika rezortu

Námestie slobody 6

810 05 Bratislava 15

P. O. BOX 100

 

Krajské riaditeľstvo PZV Košiciach

Krajský dopravný inšpektorát 

Kuzmányho 8

040 02 Košice

 

01201/2015/D400-UVHR/7719

Bratislava 06.02.2015

 

VEC: Odstúpenie podnetu Ing. Jána Vitkoviča na rýchlosti na úseku cesty 1/79 v obci Dvorianky

 

V prílohe Vám odstupujeme podnety Ing. Jána Vitkoviča zaslané Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvaru vedúceho hygienika rezortu vo veci nedodržiavania povolenej maximálnej rýchlosti na úseku cesty 1/79 v obci Dvorianky, a to:

 

Podnet zo dňa 07.01.2015 s názvom „PODNET - Poškodzovanie zdravia obyvateľstva - Dvorianky- spomalenie dopravy na Hlavnej ulici;

Podnet zo dňa 07.01.2015 s názvom „Podnet - Ohrozenie zdravia obyvateľstva - obec Dvorianky - doplnenie podnetu (zo dňa 29.12.2014);

Podnet zo dňa 15.01.2015 s názvom „PODNET - Poškodzovanie zdravia obyvateľstva - stav riešenia ku dňu 15.01.2015;

Podnet zo dňa 28.01.2015 s názvom „Podnet Dvorianky - cesta 1/79 - riešenie zníženia rýchlosti;

Podnet zo dňa 28.01.2015 s názvom „Dvorianky - ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI".

 

Vo svojich opakovaných podnetoch menovaný poukazuje na súvislosť ohrozenia verejného zdravia obyvateľstva v intraviláne obce Dvorianky na Hlavnej ulici v spojitosti s nedodržiavaním povolenej rýchlosti na ceste 1/79 vodičmi nákladnej kamiónovej dopravy. 

 

Nakoľko v kompetencii orgánu verejného zdravotníctva nie je ukladanie opatrení na kontrolu a dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti motorových vozidiel, z titulu vecnej príslušnosti Vám odstupujeme predmetné podnety na priame vybavenie.

 

S pozdravom

 

MUDr. Katarína Chudíková, PhD. 

riaditeľka odboru špecializovaných činností a SZD

 

Príloha: podnet - 3x

 

Na vedomie: Ing. Ján Vitkovič

Postupenie podnetu 03.12.2014

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Útvar vedúceho hygienika rezortu

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100

Okresný úrad Košice

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Komenského 52 

041 26 Košice

 

Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

01687/2014/D400-ÚVHR/73190 JUDr. Dagmar Šišková 27.11.2014 

Stupeň dôvernosti: Interné

 

Vec: Odstúpenie podnetu - poškodzovanie zdravia obyvateľstva - Dvorianky

 

Dňa 18.11.2014 doručil Ing. Ján Vitkovič elektronickou poštou Ministerstvu dopravy, Výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, útvaru vedúceho hygienika rezortu podanie označené ako „PODNET - Poškodzovanie zdravia obyvateľstva - Dvorianky".

Nakoľko uvedené podanie sa týka zníženia rýchlosti dopravy po ceste 1/79 na prieťahu obce Dvorianky (stred ulice a výjazdy z obce) použitím semaforov riadených radarom, odstupujeme Vám toto podanie z titulu vecnej príslušnosti na priame vybavenie a zaslanie odpovede podávateľovi. 

 

S pozdravom

 

MUDr. Ľubomir Hano

vedúci hygienik rezortu 

 

Príloha: podnet s prílohami

 

Na vedomie: Ing. Ján Vitkovič