Dvorianky a Hlavná ulica spomenutá na vyjazdovej 184. schôdzi vlády SR v Trebišove 4. novembra 2015

 

Analýza sociálno-ekonomickej situácie okresu Trebišov a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti - 1.9 Dopravná infraštruktúra (strana 27) :

Dokument: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-193113?prefixFile=m_

 

Cesta I. triedy – I/79, ktorá vznikla prekategorizovaním z cesty II. triedy, plní funkciu medzinárodného cestného koridoru v smere Maďarsko – Poľsko. Vzhľadom k tomu, že nie sú vybudované obchvaty obcí, je znížená kvalita bývania v týchto obciach. 

 

Mestá Trebišov a Kráľovský Chlmec, ktorých zastavanými územiami prechádza cesta I/79, počítajú s vybudovaním obchvatov obcí a miest vo svojich územných plánoch.

Slovenská správa ciest pripravuje spracovanie štúdie realizovateľnosti ťahu cesty I/79.

 Info: Študia realizovateľnosti ťahu cesty I-79 až v 3. štvrťroku 2016

V roku 2016 plánuje v obci Dvorianky na riešenie bezpečnosti realizovať stavebno–technické opatrenia, ktoré majú zabezpečiť zníženie hlukovej záťaže. 

Info: http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne

 

Akurát sa akosi zabudlo na obchvat obcí Vranov n.T. - Hriadky, ktorý sa "realizuje" už od roku 2013, pričom v roku 2014 sa neurobilo nič a vraj teraz v roku 2015 SSC robí študiu realizovateľnosti I/79, nevieme prečo nerobili nič v roku 2014 !

 

Tiež podľa rozhodnutia hygieny ešte z roku 2013 má teraz v roku 2016 (30.11.2016) už končiť prvá

trojročná etapa realizacie obchvatu obce Dvorianky, tak sme zvedavý ako to vyhodnotia kompetentne orgány, teraz sa obchvat Dvorianok vraj realizuje podľa harmonogramu...

Linka obchvat obce Dvorianky - rozhodnutie hygieny:

http://dvorianky5.webnode.sk/stav/obchvat-rozhodnutie-27-12-2013/

 

Na území Ttrebišovského okresu sú obce, kde majú lokálne negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia emisie z dopravy, ale zmerat to nemá kto, nemaju totiž prístroje, ale hlavne, že je to uvedené v správe... 

Info: http://dvorianky5.webnode.sk/archiv/a2015/ouke-emisie-setrenie/

http://www.teraz.sk/ekonomika/trebisov-vyjazdove-rokovanie-vlady-sr/164492-clanok.html

 

Linka rokovanie vlády SR:

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=25104

 

Vláda ukladá ministrovi dopravy:

B.12. zintenzívniť realizáciu opatrení na elimináciu preťažených nákladných vozidiel na ceste I/79, vykonávaním kontrol zaťaženia nákladných vozidiel do 31. decembra 2016

Info: Váženie kamionov

 

B.18. začať verejné obstarávanie štúdie realizovateľnosti rekonštrukcie cesty „I/79 Vranov nad Topľou – hranica SR/UA“ do 30. júna 2016

 

Info: Študia realizovateľnosti ťahu cesty I-79 až v 3. štvrťroku 2016

Info: Obchvat obce Dvorianky

 

ROKOVANIE VLÁDY V TREBIŠOVE 04.11.2015