ROZHODNUTIE zo dňa 14.12.2012

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR

Oddelenie oblastného hygienika Košice

Pokuta vo výške 10.000,- EUR

Termín protihlukových opatrení do 30.06.2013

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Útvar vedúceho hygienika rezortu
Oddelenie oblastného hygienika Košice, Štefánikovu 50/A, 040 00 Košice
Číslo: 189-1/13668/2012/BA/MIK Košice dňa 14.12.2012 Stupeň dôvernosti: V J
 

R O Z H O D N U T I E

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice (ďalej len „MDVRR SR") ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písra. f). § 3 ods. 2 písm. b) a § 7 písm. k) zákona č. 355/2007 7.. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Ž. z.") vo veci uloženia pokuty účastníkovi konania Slovenská správa ciest. Miietičova 19. 826 19 Bratislava, IČO 003328 za správny delikt na úseku verejného zdravotníctva j>odľa § 57 ods. 19 zákona č. 3S5/2007 7.. z. a podľa §§ 46 a 47 zákona SNR Č. 71/1967 2b. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok") v znení neskorších predpisov takto rozhodol:
 

Účastníkovi konania Slovenská správa ciest, Miietičova 19, 826 19 Bratislava, IČO 003328 (ďalej len „účastník konania") sa podľa § 57 ods. 46 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. za porušenie povinnosti prevádzkovateľa zdrojov hluku, infrazvuku a vibrácií, ktorá pre neho vyplýva podľa § 27 ods. I zákona Č. 355/200? Z. z. tým, že ako správca pozemnej komunikácie č. 1/79 v obci Dvorianky nezabezpečil, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre referenčné časové intervaly deň, večer a noc ustanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR c. 549/2007 Z. /.., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí (ďalej len vyhláška č. 549/2007 Z.z.), ukladá pokuta vo výške 10 000.- EUR (slovom: desaťtisíc eur), ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 60 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet vedený v Štáuícj pokladnici č. 7000117606/8180. konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 1894/13668/2012/BA/M1K.
 

Na odstránenie zistených nedostatkov, za ktoré sa účastníkovi konania ukladá pokuta sa určuje lehota do 30.06.2013.
 

 

O d ô v o d n e n i e
 

Podaním č. OKl)SA/5498/2011 zo dňa 25.07.2011 bolo na Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR. Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava (predchodca Útvaru hygienika rezortu). Terénne oddelenie Košice (predchodca Oddelenia oblastného hygienika Košice) odstúpené c Úradu verejného zdravotníctva SR podanie pána Ing. Jána Vjtkoviča. bytom Trieda SNP 96-B, 040 11 Košice označené ako žiadosť o informácie ohľadne životného prostredia (úroveň hluku, otrasy) pred rodinným domom č. 126 v obci Dvorianky v súvislostí s cestnou komunikáciou a prejazdom cestných motorových vozidiel po cestnej komunikácii č. 1/79 Trcbišov - Vranov r.ad Topľou.
 

Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR. Terénne oddelenie Košice začal riešiť uvedené podanie na podnet na výkon štátneho zdravotného dozoru v zmysle § 5-1 zákona č. 355/2007 Z. z. V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru bola zabezpečená objektivizácia úrovne i misií hluku, ktorú vykonali odborní pracovníci Úradu verejného zdravotníctva MDVRR SR pred rodinným domom č. 126 sťažovateľa v obci Dvorianky v dňoch 07.09. - 09.09.2011 a 21.09.2011. Na základe výsledkov nameraných hodnôt uvedených v Protokole č. j.: 01/09/11 zo dňa 25.10.2011 a v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z. z. bolo preukázané, že na mieste merania a v čase merania pre referenčné časové intervaly - deň, večer a noc, namerané hodnoty prekračovali prípustné hodnoty uvedené v prilohe predmetnej vyhlášky. Podnet sťažovateľa bol zo strany správneho orgánu vyhodnotený ako opodstatnený. Zdrojom hluku je dopravný hluk z cesty 1/79 Trcbišov - Vranov nad Topľou v obci Dvorianky, ktorá prechádza vo vzdialenosti 9m od rodinného dornu sťažovateľa.
 

Voči účastníkovi konania bolo zahájené správne konanie, výzva na vyjadrenie č. 488/703/2011/BA2/MIK zo dňa 26.10.2011, ktorá mu bola doručená 28.10.2011. Účastník konania sa v termíne stanovenom správnym orgánom k výzve nevyjadril, preto bol výzvou č. 488/858/2011/BA2/M1K /o dňa 06.12. 2011, ktorá mu bola doručená 12.12.2011 opakovane vyzvaný na vyjadrenie. Vo vyjadrení účastníka konania č. 5012/2011/3310/42] 76 zo dňa 09. 12.2011 účastník konania konštatoval, žc nie je možné /.o strany Slovenskej správy ciest zabezpečiť neprckračovar.ic prípustných hodnôt hluku stanovených vyhláškou č. 549/2007 Z. z., pretože prekročenie prípustných limitov hlbiny hluku v lokalite obce je spôsobené nárastom dopravy a nie realizovanou stavbou.
 

Dňa 17.01.2012 bola účastníkovi konania doručená ďalšia výzva č. I2/16/2012/BA/M1K. v ktorej regionálny hygienik Košice (ďalej len „správny orgán") upozornil účastníka konania na povinnosti správcu komunikácie (prevádzkovateľa zdroja hluku) a to na:
• ustanovenie § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z., podľa ktorého je správca pozemných komunikácií povinný zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 pism. m);
• ustanovenie § 27 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. podľa ktorého pri r.ávrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii dopravných stavieb a infraštruktúry, hluk v súvisiacom vonkajšom alebo vnútornom prostredí nesmie prekročiť prípustné hodnoty pri predpokladanom dopravnom zaťažení.
 

Dňa 31.01.2012 bolo správnemu orgánu doručené stanovisko účastníka konania č. 5022/2012/3310/3261 zo dňa 26.01.2012, v ktorom účastník konania nereagoval na upozornenie správneho orgánu na ustanovenie § 27 ods. 1 a ods. 2 zakona č. 355/2007 Z. z. a trval na svojom stanovisku, žc je prakticky overené.'že dodržiavanie maximálnej rýchlosti 50 km/hod. má vplyv na zníženie hladiny hluku ¿dopravy v obci a jej zvýšenie je spôsobené nedodržiavaním dopravných predpisov vodičmi motorových vozidiel, čo nie je možné zo strany Slovenskej správy ciest ovplyvniť. Vzhľadom na skutočnosť, že svoje stanovisko nepodložil relevantnými dôkaznými prostriedkami, správny orgán nemal možnosť overiť pravdivosť a hodnovernosť jeho tvrdenia. Na základe uvedených skutočnosti zistených správnym orgánom a podľa § 7 písm. j) zákona 355/2007 Z. /.. v záujme ochrany zdravia boli účastníkovi konania uložené rozhodnutím č. 131/2012/BA/M1K zo dňa 17.02.2012 povinnosti zabezpečiť odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru v mieste rodinného domu č. 126 v obci Dvorianky, ktorým je zvýšená hladina hluku v dôsledku dopravy, a to v termíne do 30 dní od doručenia tohto pokynu.
účastník konania, listom č. 181/2012/6351/7524 zo dňa 29.02.2012 podal v zákonnej lehote proti uvedenému pokynu odvolanie.
 

Preskúmaním veci v odvolacom konaní boli zistené dôvody na zrušenie napadnutého rozhodnutia, pri ktorom odvolací orgán prihliadol na námietky účastníka konania v jeho odvolaní a konštatoval, že odvolateľ v podanom odvolaní uviedol relevantné skutočnosti a navrhol vykonanie nových dôkazov, na základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku bolo prvosnipňovc rozhodnutie zrušené a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.
 

Prvostupňový orgán vo veci opätovne konal a rozhodnutím e. 1894/4263/2012/BA/MIK zo dňa 14.05.2012 v zmysle § 59 ods. 2 správneho poriadku, podľa ktorého je viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu, vydal účastníkovi konania nový pokyn:
 

1. Účastník konania, Slovenská spréva ciest, Miletičova 19, P.O.BOX 19. 826 19 Bratislava, IČO 003328, je povinný oznámiť Útvaru vedúceho hygienika rezortu, pracovisko Košice, termín objektivizácie hluku po realizácii opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru v mieste rodinného domu č. 126 v obci Dvorianky, ktorým je zvýšená hladina hluku v dôsledku dopravy, termín: do 31.05.2012.
 

2. Účastník konania. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava. IČO 003328 je povinný po vykonaní objektivizácie bezodkladne predložiť výsledky objektivizácie Útvaru vedúceho hygienika rezortu, pracovisko Košice na zhodnotenie účinnosti vykonaných proti hlukových opatrení, termín: ihneď.
 

Účastník konania, listom č. 5022/2012/3310/18489 /o dňa 29.05.2012 oznámil správnemu orgánu v zmysle rozhodnutia č. 1894/4263/2012/B A/MI K zo dňa 14.05.2012, že vykoná objektivizáciu hluku v mieste rodinného domu č. 126 v obci Dvorianky v druhej polovici mesiaca jún. Následne po vykonaní objektivizácie hluku bude výsledok predložený správnemu orgánu na zhodnotenie účinnosti vykonaných protihlukových opatrení.
 

Po vykonaní nápravných opatrení účastníkom konania, ktorým bolo osadenie dopravných značiek obmedzujúcich maximálnu povolenú rýchlosť, spiávny orgán vykonal v obci Dvorianky dňa 29.05.2012 ohliadku na mieste. V zápise č. 1894/5507/2012 "správny orgán konštatoval osadenie dopravnej značky najvyššej povolenej rýchlosti 40 km/hod. na vjazde do obce v smere z Vranova nad Topľou a v tom istom smere približne v strede obce. V opačnom smere, teda v smere z Trcbišova, bolo obnovené vodorovné dopravné značenie.
Správny orgán zabezpečil v dňoch 06. - 12.06.2012. po oznámení účastníka konania zc dňa 29.05.2012 o zrealizovaní nápravných opatrení, vlastnú nezávislú objektivizáciu hladiny hluku v reálnych podmienkach, teda bez zabezpečenia kontroly dodržiavania prípustnej rýchlosti v sledovanom úseku cesty pracovníkmi dopravnej polície Policajného zboru SR. Na základe výsledkov nameraných hodnôt hluku uvedených v Protokole č. j.: 5667/2012 doručeného 28.06.2012 a v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z. z. bolo preukázané, že na mieste merania a v čase merania pre reľerenčné časové intervaly • deň, večer a noc namerané hodnoty hluku prekračovali prípustnú hodnotu uvedenú v prílohe predmetnej vyhlášky.
 

Vzhľadom na skutočnosť, že účastník konania výsledky ním vykonanej objektivizácie do 25.07.2012 nepredložil a meranie podľa ním zaslaného ntailu zo dňa 19.06.2012 v obci Dvorianky pied rodinným domom č. 126 bolo vykonané v dňoch 21. 22.06.2012 a 28. 06.2012, účastník konania bol výzvou č. 1894/6873/2012/BA/MIK zo dňa 26.07.2012 vy/.vaný bezodkladne najneskôr v lehote do 5 dni od doručenia výzvy výsledky objektivizácie predložiť. Protokol predmetného merania bol správnemu orgánu doručený 01.08.2012. Počas 24 hodinového merania v dňoch 21. - 22.06.2012 a 28.06.2012 bolo vykonávané súbežne aj meranie a kontrola dodržiavania prípustnej rýchlosti na sledovanom úseku cesty 1/79 pracovníkmi dopravnej policie Policajného zboru SR. Na základe výsledkov nameraných hodnôt uvedených v Protokole č. 1207006VP/I0MK zo dňa 12.07.2012 a v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z. z. bolo preukázané, že na mieste merania a v čase merania pre referenčné časové intervaly - deň, večer a noc, namerané hodnoty hluku prekračovali prípustné hodnoty uvedené v prílohe predmetnej vyhlášky.
 

Správny orgán v novej výzve č. 1894/7079/2012/BA/MIK zo dňa 02.08.2012
 

1. Oboznámil účastníka konania o výsledkoch merania hluku v obci Dvorianky pred rodinným domom č. 126 zabezpečených správnym orgánom dňoch 06. 12.06.2012.
2. Konštatoval prekročenie prípustných hodno; hluku objektivizáciou zabezpečenou účastníkom konania.
3. Konštatoval porovnateľnosť výsledkov objektivizácie za asistencie poiicic a bez asistencie polície.
4. Vyhodnotil opatienia vykonané účastníkom konania, a to Slovenskou správou ciest ako
5. Vyzval účastníka konania, aby bezodkladne najneskôr v lehote clo 10 dní od doručenia výzvy predložil návrh na nové účinné nápravné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone Štátneho zdravotného dozoru v mieste rodinného domu č. 126 v obci Dvorianky.
 

Účastník konania v odpovedi č. I81/2012/6351/2I54O zo dňa 13.08.2012 na výzvu správneho orgánu č. 1894/7079/20! 2/BA/MiK zo dňa 02.08.2012. predložil 4 nové návrhy na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru v mieste rodinného domu č. 126 v obci Dvorianky:
 

1. Realizáciu protihlukovýeh opatrení pred domom č. 126 vobei Dvorianky, o ktorom sa hneď vyjadrili ako o riešení nesystémovom a neekonomickom a súčasne vyjadrili obavu z nebezpečného precedensu s neúmerným -zaťažením štátneho rozpočtu.
2. Povolenie výnimky z vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. - povolenie navýšenia maximálnej hodnoty hluku v obci. resp. na predmetnom úseku pred rodinnvm domom č. 126.
3. Realizáciu obchvatu mimo zastavanej časti obce, čo predstavuje zaradenie stavby do plánu nových stavieb rok 2013. čomu predchádza zaradenie stavby do prípravy pri zohľadnení dôsledkov rozostavanosti už pripravovaných stavieb do roku 2013, efektívnosti nových stavieb a finančných možností Slovenskej republiky a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v nasledujúcich rokoch. Tomuto by však predchádzalo mnoho iných úkonov v súlade splatnou legislatívou SR a predpismi MDVRR SR a Slovenskej správy ciest.
4. Realizácia informatívneho merača rýchlosti s prepojením na kamerový systém GPS Policajného zboru SR, resp. prepojením na svetelné signalizačné zariadenie na obmedzenie premávky vozidiel.
 

Správny orgán výzvou e 1894/7813/2012/BA/M1K. zo dňa 22.08.2012 poučil účastníka konania, že orgán na ochranu verejného zdravia nemôže rozhodnúť, ktoré z predložených štyroch návrhov na odstránenie nedostatkov je potrebné realizovať. Pre druh technického riešenia problému sa musí rozhodnúť účastník konania, ako odborník na uvedené činnosti. Orgán na ochranu verejného zdravia môže účastníkovi konania riešenie iba odporučiť. Odporučil /vážiť realizáciu informatívneho merača rýchlosti s prepojením na kamerový systém GPS aPZ SR, respektíve prepojením na svetelne signalizačné zariadenia na obmedzenie premávky vozidiel. Vzhľadom na pravdepodobnosť ďalšieho nárastu dopravy v obci Dvorianky, ďalej odporučil zvážiť aj realizáciu obchvatu mimo zastavanej časti obce a teda zaradenie tejto stavby do plánu prípravy na nasledujúce roky. Na základe uvedeného správny orgán vyzval účastníka konania, aby bezodkladne, najneskôr v lehote do 10 dni od doručenia výzvy predložil správnemu orgánu konkrétne nápravné opatrenie so stanovením termínu jeho realizácie na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru v mieste rodinného domu Č. 126 v obci Dvorianky.
 

Účastník konania, listom č. 181/2032/6351/30788 zo dňa 03.09.2012 predložil správnemu orgánu konkrétne nápravné opatrenie „osadenie informatívneho merača rýchlosti (radar) pri vstupe do obce zo smeru od Trcbišova. termín realizácie 10/2012". Súčasne podal vysvetlenie, žc osadenie informatívneho merača rýchlosti s prepojením na kamerový systém GPS a Policajného zboru SR v súčasnosti nie je možne, nakoľko spomínané prístroje nemajú certifikát, nie sú overené normalizačným úradom a z toho dôvodu nie je možné ich použiť pri výkone PZ SR.
 

Správny orgán vykonal dňa 07.11.2012 kontrolu realizácie nápravného opatrenia na odstránenie nedostatku, ktorým je zvýšená hladina hluku v dôsledku dopravy pred rodinným domom č. 126 v obci Dvorianky. Pri ohliadke na mieste bolo zistené, žc správca komunikácie zabezpečil osadenie dvoch informatívnych meračov rýchlosti - radarov a to na vstupe do obce V smere od Trcbišova a tiež r.a vsuipe do ohce v smer od Vranova nad Topľou. Radar na vstupe do obce v smere od Trcbišova, teda v časti obce kde sa nachádza dom č. 126, bol funkčný. Radar na vstupe do obce v smere od Vranova nad Topľou, bol nefunkčný. Týmto zistením konštatoval, že správca cesty č. 179 a to Slovenská správa ciest nápravné opatrenie predložené v odpovedi na výzvu č. 1894/7813/2012/BA/MlK. zo dňa 22. 08. 2012, v termíne
 

Správny orgán zabezpečil v dňoch 19. 23.11.2012 kontrolnú objektivizáciu hladiny hluku v mieste rodinného domu č. 126 v obci Dvorianky. Na základe výsledkov nameraných hodnôt uvedených v Protokole č. j.: 12682/2012 doručeného dňa 04.12.2012 a v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z. z. bolo preukázané, že na mieste merania a v Čase merania pre referenčné časové intervaly - deň, večer a noc, namerané hodnoty hluku prekračovali prípustné hodnoty uvedené v príiohc predmetnej vyhlášky.
 

Po vyhodnotení celého skutkového stavu veci správny orgán skonštatoval, že účastník konania naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva tak, ako je uvedené v § 57 ods. 19 zákona č. 355/2007 Z. z. tým. že porušil povinnosť uloženú správcovi pozemnej komunikácie podľa § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. a nezabezpečil aby expozícia obyvateľov a ich prostredia neprekročila prípustné hodnoty hluku pre referenčné časové intervaly deň, večer a noc ustanovené vo vyhláške č. 549/2007 Z. z.
 

Správny orgán je toho názoru, že účastníkovi konania bol poskytnutý dostatočný časový priestor na predloženie konkrétnych účelných opatrení a návrhov, ktorými by zabezpečil, aby expozícia obyvateľov a ich prostrediu neprekročila prípustné hodnoty hluku
ustanovené vo vyhláške c. 549/2007 Z.z., a ktorými by preukázal dodržanie takých životných podmienok, ktoré si vyžaduje platná legislatíva a ochrana verejného zdravia v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.
 

Po zvážení zistených nedostatkov a pretrvávania protiprávneho stavu vyplývajúceho z nedodržania ust. § 27 ods. 1 zákona č. 355/20078 Z z.. MDVRR SR ako vecne'a miestne príslušný orgán verejného zdravotníctva uložilo účastníkovi konania pokutu v sume aká je uvedená vo výroku, čo je v časti hornej hranice sadzby sankcie za správny delikt podľa § 57 ods. 46 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. Pri určení výšky tejto pokuty sa prihliadalo na mieru ohrozenia zdravia, zdravých životných a pracovných podmienok, na rozsah škodlivých následkov a na mieru súčiiuiosti účastníka konania pri zabezpečení jeho zákonných povinností.
 

Na odstránenie zistených nedostatkov bola účastníkovi konania určená primeraná lehota. Ak účastník konania v tejto lehote nedostatky neodstráni, môže mu byť uložená ďalšia pokuta, a to až do výšky 16.596 fcUR.
 
Na základe týchto skutočnosti v záujme ochrany zdravia ľudí bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
 

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku podať do 15 dní odo dňa jeho oznámenia odvolanie. Odvolanie je treba doručiť na adresu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Košice, Štefánikova 50/A, 040 00 Košice,  MUDr. Irena Miková oblastný hygienik Košice.
 

Doruči sa:

Účastník konania:
1. Slovenská správa ciest, Milctičova 19,826 19 Bratislava

Na vedomie:
1. Vedúci hygienik rezortu MDVRR SR
2. Sekcia ccsmcj dopravy a pozemných komunikácií, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR