UVSR - AKČNÝ PLÁN ROZVOJA OKRESU TREBIŠOV - 17.05.2018 

Vláda nerieši zníženu kvalitu života obyvateľov v trebišovskom regione !

ROKOVANIE VLADY V TREBIŠOVE 04.05.2018 - NAŠE ZHODNOTENIE - 05.05.2018

UVSR - Akčný plán Trebišov - 13.06.2018

Úrad vlády SR - akčný plán pre okres Trebišov - odpoveď na infožiadosť - Úrad vlády SR uvádza, že predmetom výjazdového rokovania vlády SR, ktoré sa konalo 04.05.2018 v Trebišove, bola Priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov :

Na zasadnutí vlády bolo prerokované plnenie prioritných oblastí z Akčného plánu aj za účasti prizvaných osôb, ktorí dopĺňali témy do diskusie členov vlády.

 

Súčasťou materiálu bol aj odpočet úlohy z prijatého uznesenia vlády SR č. 357 z 24. augusta 2016 „pokračovať v príprave cesty 1/79 podľa výsledkov štúdie realizovateľnosti stavby Cesta 1/79 Vranov nad Topľou - štátna hranica Slovenská republika/Ukrajina". 

Pokračovanie prípravy cesty 1/79 závisí od výsledkov štúdie realizovateľnosti a finančných limitov Slovenskej správy ciest (ďalej len SSC"). V súčasnosti sa pripravujú investičné akcie v rámci modernizácie úsekov ciest I. triedy 1/79 — Vranov nad Topľou - Parchovany, rekonštrukcia križovatky Malá Tŕňa, bola zrealizovaná úprava cesty 1/79 v obci Dvorianky. V prípade dostatočného navýšenia rozpočtu pre SSC sa plánuje zrealizovanie II. etapy stavby Dvorianky, riešenie bezpečnosti, príprava rekonštrukcie mosta v obci Parchovany (kapitálové výdavky) a vyspravenie lokálnych porúch na úseku cesty 1/79 Parchovany - Hriadky (bežné výdavky). Úloha sa priebežne plní, nakoľko termín plnenia úlohy je stanovený na rok 2019.

 

S pozdravom

 

Mgr. Barbora Kostolianska
riaditeľka kancelárie
generálnej tajomníčky služobného úradu
Urad vlády Slovenskej republiky

INFO ŽIADOSŤ - 14.05.2018 - ako vláda rieši zníženu kvalitu života obyvateľkov v trebišovskom regione pri ceste I-79:

Vláda jasne deklaruje, že chce riešiť zníženu kvalitu života obyvateľov v trebišovskom regione pri ceste I/79, ale aktuálne je stav nasledovný:

 

1. všetky obchvaty dedín na ceste I/79 (okrem úseku Hriadky-Trebišov) sú pre spoločnosť nežiaduce a teda sa stavať nič nebude - bude to iba úprava cesty (šírka, podložie) v existujúcej trase cez dediny a to prvé úseky budú rekonštruované najskôr v roku 2020, teda znížena kvalita života obyvateľov hlukom, vibraciami z medzinárodneho tranzitu kamionov nie je riešena, vláda sa tejto problematike vôbec nevenuje na poslednom výjazdovom rokovaní v Trebišove dňa 04.05.2018

ŠTUDIA REALIZOVATEĽNOSTI CESTY I/79 - 07.07.2017

BULETIN ŠTUDIA CESTY I79

 

2. rovnako je to aj s riešením preťažených medzinárodnych kamionov na ceste I/79 a teda "Vážnica Dvorianky" sa v roku 2018 realizovať nebude a mobilné váženie kamionov situaciu nerieši, pričom vážnica v Dvoriankach rieši problematiku na celej ceste I/79, vláda sa tejto problematike vôbec nevenuje na poslednom výjazdovom rokovaní v Trebišove dňa 04.05.2018

MDSR - Generálny riaditeľ sekcie CDaPK informuje o Vážnici Dvorianky - 04.05.2018

SSC - Informuje o stave riešenia Vážnice Dvorianky - 16.05.2018

SSC - NIE JE MOŽNÉ VÁŽIŤ OBJEKTÍVNOU ZODPOVEDNOSŤOU 21.05.2018

 

3. rovnako je to aj s riešením v obci Dvorianky, kde sa mala realizovať II. etapa stavby "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti", ale ostalo iba pri sľuboch - ministerstvo dopravy deklaruje, že rieši hlukové pomery v obci - pokládka tichého asfaltu a špecialnych poklopov, ale na druhej strane táto stavba nie je prioritou ministerstva, vláda sa tejto problematike vôbec nevenuje na poslednom výjazdovom rokovaní v Trebišove dňa 04.05.2018

MDSR - STAV RIEŠENIA II.ETAPY STAVBY V OBCI - 16.05.2018

MDSR - Absurdné riešenie hlukových pomerov - 03.05.2018

 

Konkrétne teda žiadam sprístupniť informaciu, prečo vláda deklaruje, že chce riešiť zníženu kvalitu života obyvateľov v trebišovskom regione pri ceste I/79 a zároveň vláda sa tejto problematike vôbec nevenuje na poslednom výjazdovom rokovaní v Trebišove dňa 04.05.2018, konkrétne riešenie vyššie uvedených bodov 1-3 nebolo spomenuté a tiež ma zaujíma ako teda vláda rieši uvedený stav - znížena kvalita života obyvateľov v trebišovskom regione pri ceste I/79.

TOPlist