OUKE-OCDaPK POŽIADAVKY NA ÚPRAVU STAVBY V OBCI - 12.12.2018

Nové riešene podnety 2018

Dňa 12.12.2018 sme podali podnet na Okresný úrad Košice - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikacii ohľadne požiadavky na dodatočné riešenie prejazdného úseku v obci za účelom zabezpečenia dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti 40 km/h a teda požadujeme realizaciu nových stavebných úprav v strede ulice na prejazdnom úseku alebo osadenie prislušných technických zariadeni na sledovanie rýchlosti ako napr. úsekove meranie rýchlosti. 

Odvolávame sa na technické predpisy TP15/2005 na upokojovanie dopravy cestnych prieťahov, kďe sa použivajú opatrenia na nasledujúcich úsekoch obce:

- pred vjazdom

- na vjazde  (na samotnom rozhrani zastavaneho/nezastavaneho uzemia)

- na prejazdnom useku

- na vyjazde

- na nadvaznych komunikaciách

 

V obci zjavne chýbaju opatrenia na prejazdnom úseku, čo sa prejavuje tým, že kamiony po vjazde do obce a zníženi rýchlosti na vstupe nie su nijako nútene aby dodržiavali zníženu rýchlosť a rýchlosť 40 km/h nedodržujú.

 

TP15/2005 - Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestnych prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)

 

Podnet s požiadavkami na úpravu bol zaslaný aj na Slovenskú správu ciest, Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Odbor kotroly štátneho dozoru a dohľadu a Útvar vedúceho hygienika rezortu.

 

Tiež je potrebné sa zaoberať úpravou stredového deliaceho ostrovčeka na novom spomaľovači na výjazde z obce smerom na Trebišov, kde je nízka výška tohto ostrovčeka a vozidlá bežne prechádzaju po tomto nízkom ostrovčeku - čo je zreteľne vidieť na foto vyššie...

27.12.2018 - Aktuálne čakáme na riešenie podnetu.

TOPlist