ŠKODLIVÉ EMISIE Z VÝFUKOV KAMIONOV

Prekročené hodinové limity NO2 v mieste spomaľovača.

Šetrenie škodlivých emisii z výfukov kamionov na prokuratúre - 2015

STANOVISKO MZP SR - 21.10.2014

--------------------------- Pôvodná správa ----------------------------

Predmet: FW: Podnet - Dvorianky I/79 - poskodzovanie zdravia - emisie - 21.09.2014

Od:         Gerhatová Eva < eva.gerhatova@enviro.gov.sk > 

Dátum:  Uto, Október 21, 2014 9:15

--------------------------------------------------------------------------

 

Dobrý deň pán Vitkovič.

                                      

Kompetencie jednotlivých orgánov štátnej správy  z hľadiska prevádzky mobilných zdrojov ako cestných komunikácií sú stanovené platnými právnymi predpismi. 

Požiadavky na prevádzku mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia stanovuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

Požiadavky na prevádzku stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia stanovuje Ministerstvo životného prostredia SR (zákonom o ovzduší č.137/2010 Z.z. a príslušnými vykonávacími predpismi. Slovenská inšpekcia životného prostredia ako jeho kontrolný orgán vykonáva dohľad nad prevádzkou týchto stacionárnych zdrojov. 

Odbor ochrany ovzdušia ministerstva životného prostredia v spolupráci s poverenou organizáciou (Slovenský hydrometeorologický ústav) monitoruje úroveň kvality ovzdušia na území Slovenska a hodnotí podiel emisií jednotlivých zdrojov na  znečisťovaní ovzdušia, vrátane emisií z  mobilných

zdrojov. Na základe tohto hodnotenia v oblastiach so zhoršenou kvalitou ovzdušia vzniká povinnosť územne príslušným orgánom ochrany ovzdušia, odboru starostlivosti o životné prostredie okresného úradu v sídle kraja, vypracovať programy pre zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré obsahujú opatrenia

aj v oblasti dopravy. 

 

Zodpovednými za realizáciu opatrení v oblasti dopravy sú zvyčajne mestské a obecné úrady, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresných úradov a v prípade diaľničných obchvatov obcí a miest Národná diaľničná spoločnosť, ktorá je organizáciou Ministerstva Dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

Vaša obec  patrí medzi stovky obcí na území Slovenska kde tranzitná doprava dlhodobo negatívne vplýva aj na kvalitu ovzdušia a aj preto bola zahrnutá do plánovanej výstavby diaľničného úseku obchvatu Bačkov, Sečovce, Dvorianky,

Hriadky, Tušice,.......... Pozdišovce.  

 

O konkrétnom probléme, ktorý popisujete vo Vašom liste, t.j. dôsledkoch umiestnenia spomaľovača dopravy v blízkosti rodinných domov sú informované orgány dopravy  vo Vašom regióne (odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu v Košiciach a odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu v Trebišove)  a je v ich kompetencii posúdiť možnosť jeho prípadného presunutia tak, aby kamióny už spomalené vchádzali do obce a menej zaťažovali okolie rodinných domov emisiami, aspoň do obdobia realizácie obchvatu.

 

S pozdravom 

 

Ing. Eva   G e r h á t o v á   

odbor ochrany ovzdušia 

Ministerstvo životného prostredia SR 

Nám.Ľ.Štúra 1

812 35   B r a t i s l a v a 

--------------------------- Pôvodná správa ----------------------------
Predmet: Podnet - Stav ovzdušia v obci Dvorianky
Od:      "Blanka Demesova" < demesova.blanka@ke.ouzp.sk >
Dátum:  Str, Október 9, 2013 13:10
Komu:    jan.vitkovic
--------------------------------------------------------------------------

Dobrý deň,
dňa 27.8.2013 bol na Obvodný úrad životného prostredia Košice, Odbor ochrany zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja (ďalej len „OÚŽP Košice“) doručený elektronický podnet ohľadom stavu kvality ovzdušia v obci Dvorianky – emisie z cestnej dopravy,  postúpený z Ministerstva životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava.

 

Odpoveď Obvodného úradu životného prostredia Košice bola odoslaná dňa 09.09.2013. Následne tunajší úrad obdržal Vami zaslanú odpoveď Ministerstva životného prostredia SR na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácie „ktorý orgán má kompetencie na ochranu ovzdušia – znečisťovanie ovzdušia v obci, cez ktorú prechádza cesta I. triedy, ktorý orgán monitoruje stav ovzdušia v tomto prípade a kde je možné nahlásiť podozrenie z prekročenia prípustných limitov kvality ovzdušia.“

 

Odpoveďou na Vašu žiadosť bolo, že príslušným orgánom na nahlásenie podozrenia z prekročenia prípustných limitov kvality ovzdušia je podľa § 26 zákona o ovzduší  obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja.

Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov pojednáva o kompetenciách štátnych orgánov, a konkrétne § 26 hovorí o kompetenciách na úrovni okresu a nie kraja.

 

Obvodný úrad životného prostredia Košice najprv telefonicky a neskôr aj elektronickou formou hľadal možnosti na vyriešenie Vášho problému. Kontaktovali sme orgány štátnej správy, konkrétne Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach a Slovenský hydrometeorologický ústav so sídlom v Bratislave a požiadali ich o zaujatie stanoviska.

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia nevykonáva merania imisií, v kompetencii má uskutočňovanie meraní emisií prevádzkovateľov stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Regionálny úrad životného prostredia zaujal k danej problematike nasledovné stanovisko: „Uvedený problém nespadá do kompetencie tunajšieho úradu, nakoľko Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach nie je orgánom štátnej správy na ochranu ovzdušia. Odborní pracovníci nášho úradu meranie emisií a imisií vo voľnom ovzduší nevykonávajú, nakoľko nedisponujú vhodnou meracou technikou.“

 

Slovenský hydrometeorologický ústav vo svojom stanovisku uvádza:

Ing. Vitkovič uvádza vo svojom podnete, zaslanom formou e-mailu SIŽP Košice, že obcou Dvorianky, konkrétne ulicou Hlavná, prechádza denne množstvo kamiónov, ktoré svojimi emisiami podľa jeho názoru ohrozujú zdravie obyvateľov priľahlých rodinných domov, obzvlášť v miestach na začiatku a konci obce, kde sú umiestnené spomaľovacie prvky, ktoré spôsobujú neplynulosť dopravy a s ňou súvisiace zvýšené emisie oproti situácii, kedy by kamióny išli rovnomernou rýchlosťou. Ing. Vitkovič nepíše, aká je najvyššia povolená rýchlosť v obci, predpokladáme teda, že je to 50 km/h.

 

SHMÚ kontinuálne monitoruje kvalitu ovzdušia na 38 monitorovacích staniciach kvality ovzdušia. Požiadavky na výber miest pre monitorovanie kvality ovzdušia sú dané legislatívou (Vyhláška MŽP 360/2010), podľa ktorej sú potom vyhlasované  oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO) tam, kde sú prekročené limitné hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší. Obec Dvorianky nepatrí do žiadnej z ORKO. Všetkých 18 súčasných ORKO je vyhlásených na základe prekročení maximálneho povoleného počtu prekročení priemernej dennej hodnoty koncentrácie PM10 (povolených prekročení je 35 za rok), pričom 12 z nich prekračuje aj priemerné ročné koncentrácie PM2,5, a dve z nich prekračujú priemerné ročné koncentrácie NO2. 9 z meracích staníc AMS prevádzkovaných v jednotlivých ORKO je charakterizovaných ako dopravná stanica, to znamená, že sa nachádza v tesnej blízkosti dopravne zaťaženej cestnej komunikácie. Zoznam väčšiny z nich je v priloženej Tab. 1, spolu s údajmi o intenzite dopravy na priľahlej komunikácii z posledného sčítania dopravy v 2010, a s údajmi o počte prekročení na danej stanici a o priemernej ročnej hodnote koncentrácie PM10. Ako prídavná informácia v tabuľke sú stĺpce s priemernou ročnou rýchlosťou vetra a percentuálnym podielom bezvetria za posledných 10 rokov. Pre porovnanie sú v poslednom riadku uvedené aj dostupné údaje pre Dvorianky (klimatické údaje sú z klimatologickej stanice Čaklov). Ako vidno, všetky zo sledovaných staníc majú podstatne väčšiu intenzitu dopravy. Najbližšie z pohľadu zaťaženosti dopravou sú Dvoriankam Krompachy, ktoré majú aj podobnú priemernú rýchlosť vetra, avšak výskyt bezvetria, a teda nepriaznivých rozptylových podmienok, je tam viac ako dvojnásobný. Krompachy v posledných rokoch pravidelne prekračujú povolený počet prekročení limitnej hodnoty priemernej dennej koncentrácie PM10. Podľa analýzy príspevkov jednotlivých skupín zdrojov je podiel lokálnych kúrenísk v zime podstatne vyšší ako podiel dopravy. Aj na všetkých ostatných dopravných staniciach AMS k nameraným koncentráciám okrem priľahlej komunikácie prispievajú aj ďalšie cesty s intenzívnou aj menej intenzívnou dopravou a aj lokálne kúreniská. V letnom období, resp. mimo vykurovacej sezóny, sa prekročenia vyskytujú len ojedinele.

 

Tabuľka 1: Dopravná zaťaženosť, klimatologické charakteristiky a koncentrácie PM10 na dopravných staniciach AMS

 

Z uvedeného vyplýva, že doprava na úseku cesty Hlavná v Dvoriankach môže spôsobovať krátkodobé (počas pracovných dní v špičkách) zvýšenia koncentrácií PM10, PM2,5 a NO2, hlavne v úseku výskytu spomaľovačov, avšak limitné hodnoty pre zdravie ľudí sú definované iba pre priemerné 24-hodinové koncentrácie PM10, priemerné ročné hodnoty PM10, PM2,5 a NO2. Iba pre NO2 je zákonom definovaná krátkodobá 1-hodinová limitná hodnota koncentrácie. Usudzujeme, že nie je vylúčené, že v určitom úseku môže dochádzať k prekračovaniu limitnej hodnoty hodinových koncentrácií NO2, resp. priemerných denných koncentrácií PM10 v zimnom období v prípade, ak je prevažujúcim vykurovacím palivom v dedine drevo alebo uhlie.

 

SHMÚ v súčasnosti nie je akreditované prevádzať krátkodobé indikatívne merania horeuvedených znečisťujúcich látok, momentálne na to nie je ani dostatočne materiálne vybavené. V prípade, že to žiadateľ, resp. obec Dvorianky, bude považovať za nutné, môže si indikatívne meranie objednať za odplatu u niektorej z komerčných firiem, ktoré sú na tento účel príslušne akreditované a disponujú potrebnou technikou.

 

Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie (bývalý Obvodný úrad životného prostredia Košice) nedisponuje prístrojmi na meranie kvality ovzdušia, a teda meranie nemôžeme uskutočniť. Požiadali sme o stanoviská príslušné orgány štátnej správy ochrany ovzdušia, ktoré  disponujú meracími technikami. Ich stanoviská sú priložené vyššie.

Predmetný problém a problematika dopravy je v kompetencii orgánov štátnej správy na úseku dopravy a momentálne je v štádiu riešenia, o čom svedčí aj list Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 22545/2013/A231-OK/54277 zo dňa 02.09.2013.

 

S pozdravom

 

Ing. Blanka Demešová
Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 52
041 26 Košice
tel.č.: 055/6001 266

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
 

Od: Info [mailto: info@enviro.gov.sk ]
Odoslané: 15. októbra 2013 9:06
Komu: uvzsr@uvzsr.sk ; podatelna@uvzsr.sk ; katarina.jankovicova@enviro.gov.sk
Kópia: silvia.hudecova@enviro.gov.sk ; maros.stano@enviro.gov.sk ; jan.vanin@enviro.gov.sk
Predmet: FW:Ing. Ján Vitkovič, Podnet - Dvorianky I/79 - poskodzovanie zdravia obyvatelstva -emisie v ovzdusi - 14.10.2013 - postúpenie podnetu na priame vybavenie a oznámenie o postúpení
Dôležitosť: Vysoká

 

Úrad verejného zdravotníctva SR
Trnavská cesta 52,
826 45 Bratislava
uvzsr@uvzsr.sk
podatelna@uvzsr.sk

 

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia
Odbor ochrany ovzdušia
katarina.jankovicova@enviro.gov.sk
silvia.hudecova@enviro.gov.sk

 

Dobrý deň.
Dovoľujeme si Vám postúpiť na priame vybavenie podnet, ktorý podal elektronickou poštou Ing. Ján Vitkovič a  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“)  poštu prebralo dňa 15.10.2013 o 08.00 hodine. Podávateľ podnetu poukazuje na poškodzovanie zdravia obyvateľstva pôsobením dynamických vibrácii  a prenos kmitania a otrasov do základov budov rodinných domov ako dôsledok dopravy v obci  Dvorianky na ceste  I/79 a poškodzovaniu zdravia z emisií výfukových plynov vypúšťaných do ovzdušia.

 

Podozrenie na poškodzovanie zdravia obyvateľstva pôsobením dynamických vibrácii  a prenos kmitania a otrasov do základov budov rodinných domov ako dôsledok dopravy v obci  Dvorianky na ceste  I/79 a poškodzovaniu zdravia z emisií výfukových plynov vypúšťaných do ovzdušia postupujeme Úradu verejného zdravotníctva SR ako príslušnému orgánu ochrany zdravia. Kontakty sú verejnosti prístupné na elektronickej stránke www.uvzsr.sk .

 

Podozrenie na prekračovanie emisií výfukových plynov do ovzdušia a možné zvýšenie koncentrácií PM10, PM2,5 a NO2, hlavne v úseku výskytu spomaľovačov, postupujeme na priame vybavenie Odboru ochrany ovzdušia, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia MŽP SR na priame vybavenie. Kontakty sú verejnosti prístupné na elektronickej stránke MŽP SR www.enviro.gov.sk (alebo www.minzp.sk ) – hlavná stránka – kontakty -  Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia – Odbor ochrany ovzdušia.

 

V tejto súvislosti doporučujeme Ing. Jánovi Vitkovičovi sa s jeho výhradami voči spôsobu vybavenia jeho žiadostí orgánmi miestnej štátnej správy v oblasti cestnej dopravy obrátiť priamo na Ministerstvo dopravy , výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – ústredný orgán štátnej správy v oblasti cestnej dopravy podľa § 8 ods. 1, písm. b. zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.


Súčasne si Vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie prevzatia tejto elektronickej pošty.