List GR SSC zo dňa 12.07.2018 - žiadosť na prehodnotenie postoja MDSR k projektu vážnice Dvorianky - v liste generálny riaditeľ SSC uvádza  11 dôvodov prečo je vážnica Dvorianky potrebna:

O prehodnotenie stanoviska Vás žiadame z nasledovných dôvodov:

Veríme, že po vysvetlení predmetných skutočnosti dospejeme k vzájomnému konsenzu a zabezpečíme účinnejšie naplnenie bodu B.12 z Uznesenia vlády SR č. 601/2015 zo 4. novembra 2015.

 

1. SSC plánuje zabezpečit spracovanie odborného materiálu, ktorý bude predstavovať podklad pre MDV SR k potrebe začatia legislatívneho procesu na spracovanie návrhu na aktualizácia zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Na potrebu zmeny legislativy sme si Vás dovolili informovať v spolupráci so zástupcami policajného prezidia aj zápisom z koordinačnej porady, ktorá sa uskutočnila dňa 24.- 25. aprila 2018 (list č. ssc1702512018/2230/16022 zo dňa 31.05.2018 - priloha 1).

 

2. Výstavbou predmetnej vážnice a jej následnom prevádzkovaní má záujem SSC v spoiuprácl s Policajným prezidiom SR začať proces upiatňovať objektivnu zodpovednosť a zabezpečit tak pilotný projekt pri rozširovani funkcionality Jednotného informačného systému cestnej doprav (JISCD), ktorého gestorom je MDV SR.

 

3. Výsiedky už zabudovaných dynamických váh budú slúžiť ako podklad pre vyhodnotenie možnosti zavedenia vysokorýchlostného typu váženia za pohybu s objektivnou zodpovednosťou.

 

4. Zámerom vybudovania predmetnej vážnice je v prvom rade ochrana cestného fondu v čo najväčšej miere. Vážnica v obci Dvorianky by komplexnejšie riešila dopady ťažkej dopravy na vozovku a SR by tým nasledovaia dalšie krajiny, kde váženie tohto typu je v prevádzke. Tento uvažovaný nový spôsob váženia sleduje zautomatizovanie a zefektivnenie váženia vozidiei v SR.

 

5. Dôležité je upozorniť, že plne automatický certifikovaný systém dynamického váženia aj s ukladaním sankcií vykonáva merania 24 h denne 7 dni v týždni, nepotrebuje odstavné plochy, ani obsluhu priamo na mieste merania.

 

6. S cieľom zabezpečiť nenarušenú hospodársku súťaž medzi prevádzkovateľmi a zlepšiť odhaľovanie priestupkov by členské štáty maii do 27. mája 2021 prijať osobitné opatrenia na identifikáciu vozidiel alebo jazdných súprav v prevádzke, ktoré prekračujú prislušné hmotnostné iimity a mali by sa podrobiť kontrole.

 

7. Už aj pri súčasnom nastaveni platnej legislativy bude predmetná vážnica prostriedkom ako monitorovať dopravu na celom tranzitnom cestnom ťahu a podľa toho a aj na základe toho bude možné nastaviť intenzitu merania na mieste.

 

8. Údaje z merani sa dajú využivať ako predselekcia, nakoľko dáta o vozidlách bude možné využivať aj pri statickom merani na ceste I/79 a tým aj efektivnejšie využivať statické váhy.

 

9. Už v súčasnosti prebieha nepretržité monitorovanie jednotlivých úsekov ciest I. triedy, na ktorých sú už predmetné systémy vybudované. SSC prevádzkuje „dispečing" s 24 h kamerovým sledovanim.

 

10. O vážnosti potreby monitorovania dopravy na ceste I-79 svedči aj viac ako 63 podaných žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informáciám, ktoré nám boli adresované petičným výborom v zastúpeni p. Vitkoviča.

 

11. Zároveň chceme pripomenúť, že tento projekt nie je len o váženi, ale aj realizácii ostatných telematických systémov.

 

TOPlist