Stav ku dňu 01.09.2014

Odpoveď k bodu č. 1:

Objektivizácia hluku z cestnej komunikácie 1/79 pred rodinným domom č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky, vykonaná na základe bodu 1 pokynu oblastného hygienika Košice č. 01730/2014/D404-/ÚVHR/34585 zo dňa 02.06.2014, bola realizovaná až v dňoch 30.07. - 02.08.2014.  

Z uvedeného dôvodu nepredložila Slovenská správa ciest, Miletičova 19. 826 19 Bratislava v stanovenej lehote, t.j. do 31.07.2014 výsledky objektivizácie hluku oblastnému hygienikovi Košice.

V súčasnosti plynie do 31.08.2014 lehota pre Slovenskú správu ciest na plnenie bodu 2 pokynu oblastného hygienika Košice č. 01730/2014/D404-/ÚVHR/34585 zo dňa 02.06.2014. v rámci ktorého má predložiť návrh náhradného doplnkového riešenia redukcie nadmernej hlučnosti z cestnej komunikácie 1/79 v obci Dvorianky pred rodinným domom č. 126, vrátane termínu jeho realizácie.

Skutočnosťami, ktoré vyplynú z realizácie oboch pokynov sa bude oblastný hygienik Košice zaoberať v najbližšom čase.

Rozhodnutie MDVaRR SR zo dňa 2.6.2014

 

Odpoveď k bodu č. 2

Dňa 05.08.2014 vydal vedúci hygienik rezortu rozhodnutie č. 01687/2014/D400- UVHR/48968, ktorým vyhovel protestu prokurátora Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pod č. VI/1 Gd 16/14/1000 - 22 zo dňa 10. júla 2014 a protestom napadnuté rozhodnutie MDVRR SR zo dňa 7. novembra 2013 č. 0802/2013/D400-ÚVHR-68509 zrušil stým, že útvar vedúceho hygienika rezortu bude v danej veci opätovne konať a rozhodne v súlade so zákonom.

GPSR PROTEST PROKURATORA - 16.07.2014

MDSR-UVHR-rozhodnutie - vyhovenie protestu GPSR - 05.08.2014

 

Odpoveď k bodu č. 3

Útvar vedúceho hygienika rezortu nemá kompetencie na riešenie prekračovania hodinových limitov pre škodlivé emisie N02.

 

Odpoveď k bodu č. 4

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácii podľa § 3 ods. 3, písm. g) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vykonáva štátnu správu vo veciach diaľnic a rýchlostných ciest.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ministerstvo nie je príslušné nariadiť správcovi pozemnej komunikácie (cesty prvej triedy č. 1/79) vykonať meranie vibrácii a hodnotenie týchto vibrácii na porušenie statiky budov v okolí cesty č. 1/79 v obci Dvorianky.

 

List MDSR 03.09.2014: