Prešetrenie postupu neriešenia emisii z výfukov kamionov v obci

EMISIE ŠKODLIVÉ - informacie

 

29.09.2015 - Prešetrenie Okresnou prokuratúrou Košice II. - všetko je podľa zákona, občannia si musia meranie škodlivých emisii z kamionov zaplatiť sami !

Z uvedeného vyplýva, že okresný úrad v sídle kraja nedisponuje zákonným oprávnením na prijatie opatrení v súvislosti s Vami konštatovaným podozrením z prekročenia emisií NO2 v Dvoriankach v súvislosti s nadmernou nákladnou automobilovou dopravou. Naviac okresný úrad nemá k dispozícii technické prostriedky na meranie emisií z výfukových plynov nákladných vozidiel prechádzajúcich uvedenou obcou.

Obec Dvorianky, resp. jej obyvatelia sí môžu uvedené merania objednať za odplatu u niektorej z komerčných firiem.

17.08.2015

Podnet postúpeny z GPSR na Krajskú prokuratúru Košice a ďalej na Okresnu prokuratúru Košice II.

 

 

29.09.2015

Prešetrenie Okresnou prokuratúrou Košice II. - všetko je podľa zákona, občannia si musia meranie škodlivých emisii z kamionov v obci zaplatiť sami.

Z uvedeného vyplýva, že okresný úrad v sídle kraja nedisponuje zákonným oprávnením na prijatie opatrení v súvislosti s Vami konštatovaným podozrením z prekročenia emisií NO2 v Dvoriankach v súvislosti s nadmernou nákladnou automobilovou dopravou. Naviac okresný úrad nemá k dispozícii technické prostriedky na meranie emisií z výfukových plynov nákladných vozidiel prechádzajúcich uvedenou obcou.

Hoci podľa príslušných ustanovení § 25 zákona o ovzduší okresný úrad v sídle kraja má oprávnenie na obmedzenie alebo zastavene prevádzky pre nedodržanie, resp. prekročenie limitov, toto má vo vzťahu ku veľkým a stredným zdrojom znečisťovania, ktoré sú však v zmysle zákona definované ako stacionárne.

Z predložené spisového materiálu okresným úradom tunajšej prokuratúre ďalej vyplýva, že okresný úrad v záujme riešenia situácie v obci Dvorianky kontaktoval Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach i SHMÚ so sídlom v Bratislave a požiadal ich o zaujatie stanoviska k predmetnému problému.

Obec Dvorianky, resp. jej obyvatelia sí môžu uvedené merania objednať za odplatu u niektorej z komerčných firiem.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti mám za to, že okresný úrad postupoval pri vybavovaní Vášho podnetu z 02.05.2015 v súlade so zákonom, a preto Váš podnet z 03.06.2015 odkladám bez prijatia opatrení v zmysle zákona č. 153/2011 Z. z. o prokuratúre.