Čas a trvanie prieskumu

Merania sa uskutočnili v 2 etapách :

- 6. - 8. 2. 2015 - predprípravné meranie na overenie funkčnosti a presnosti radaru,

- 15. - 23. 2. 2015 (7 kalendárnych dní nonstop) - pracovné aj víkendové dni nonstop - teda cez deň aj v noci, aby bolo možné získať údaje o správaní sa dopravy v rôznych úsekoch typických dní roka a získať charakteristické hodnoty dopravných charakteristík.

 

Rozsah územia

Rozsah riešeného územia pre dopravný prieskum bol vymedzený účelom dopravného prieskumu. Z dôvodu zistenia intezity, skladby dopravných prúdov, rýchlostí a časových odstupov vozidiel v dopravných prúdoch na ceste I/79 bolo meracie stanovisko v reze cesty I/79, cca v km 18,482 v zmysle objednávky vstup pred obcou Dvorianky zo smeru od križovatky „Hriadky".

Meracie zariadenie bolo umiestnené na stĺpiku DZ v smere od križovatky „Hriadky" do Vranova n/Topľou.

 

Účel výskumu

Výsledky výskumu majú v súlade s objednávkou poskytnúť informácie o dopravných charakteristikách cesty I/79 v prieťahu cez obec Dvorianky na základe:

· prieskumu intenzít dopravy v reze cesty I/79 (zaťaženie rezu na ceste I/79 v oboch smeroch všetkými druhmi vozidiel – výsledkom je intenzita a skladba dopravných prúdov),

· prieskumu okamžitých rýchlostí vozidiel na ceste I/79 v oboch smeroch v členení podľa ich kategórie (dĺžky vozidiel),

· prieskum časových odstupov vozidiel v dopravných prúdoch

Zistené rýchlosti vozidiel v obci:

Až 99% vozidiel nedodržuje 40km/h a 70% vozidiel nedodržuje 50 km/h !

 

Tabuľka 4: Rýchlosti vozidiel smer Vranov - Hriadky

 

V  ≤ 40 km/h

V > 40 km/h

(voz./24h)

(%)

(voz./24h)

(%)

pondelok

19

1

1832

99

utorok

17

1

1387

99

streda

41

3

1441

97

štvrtok

17

1

1472

99

piatok

16

1

1588

99

sobota

13

1

1118

99

nedeľa

15

2

879

98

 

Tabuľka 3: Rýchlosti vozidiel smer Hriadky - Vranov

 

V  ≤ 50 km/h

V > 50 km/h

(voz./24h)

(%)

(voz./24h)

(%)

pondelok

802

37

1363

63

utorok

469

30

1080

70

streda

486

30

1156

70

štvrtok

441

28

1128

72

piatok

465

26

1296

74

sobota

370

30

848

70

nedeľa

298

33

618

67

 

Intenzita a skladba dopravy:

Tabuľka: Intenzita Dopravy

 

smer Hriad - Vranov

smer Vranov - Hriadky

(voz./24h)

(%)

(voz./24h)

(%)

pondelok

2165

54

1851

46

utorok

1549

52

1404

48

streda

1642

53

1482

47

štvrtok

1569

51

1489

49

piatok

1761

52

1604

48

sobota

1218

52

1131

48

nedeľa

916

51

894

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka: Skladba Dopravy

 

OA

NA

NS

(voz./24h)

(%)

(voz./24h)

(%)

(voz./24h)

(%)

pondelok

3514

87,5

320

8

182

4,5

utorok

2568

87

248

8,4

137

4,6

streda

2734

87,5

240

7,7

150

4,8

štvrtok

2682

86,1

259

8,5

167

5,5

piatok

2954

87,8

267

7,9

144

4,3

sobota

2177

92,7

115

4,9

57

2,4

nedeľa

1730

95,6

59

3,3

21

1,2

ZÁVER

Posúdenie opatrení na zníženie hlukovej záťaže:

Z posúdenia navrhovaného stavu, vstupných údajov a z grafických výstupov výpočtov modelového hlukového zaťaženia pre rok 2015 vyplýva, že:

1) rozhodujúcim líniovým zdrojom hluku v skúmanom území je jestvujúca cesta I/79 a jej prieťah obcou Dvorianky.

2) v roku 2015 dochádza k prekročeniu hygienických limitov v skúmanom území (kategória územia III. podľa 549/2007 Z.z.) od jestvujúcej cesty I/79, vplyvom vybudovania navrhovaného opatrenia dôjde k zlepšeniu jestvujúcej situácie.

3) predpokladáme, že vplyvom výmeny obrusnej vrstvy vozovky a položením asfaltového koberca veľmi tenkého dôjde k ďalšiemu zníženiu hlukovej záťaže.

4) Úpravu cesty I/79 je možné realizovať a odovzdať po častiach s časovým odstupom po odsledovaní a vyhodnotení účinkov navrhovaných úprav na znižovanie hluku (osadenie technického zariadenia na meranie rýchlosti s automatickým zaznámenávaním a vyhodnocovaním priestupkov, vybudovanie prvku upokojenia dopravy, výmena horných asfaltových vrstiev)

 

Na tomto úseku boli v roku 2009 zrealizované opatrenia na upokojenie dopravy na úseku cestného prieťahu cesty I/79 cez obec Dvorianky a zníženie rýchlostí nákladných vozidiel prechádzajúcich obcou v smere Maďarská republika - Poľská republika a opačne. Napriek týmto opatreniam nedošlo k želanému zlepšeniu situácie. Predpokladáme, že po realizácii novonavrhovaných stavebno-technických opatrení - posun začiatku obce v smere do mesta Trebišov, zmena povrchu vozovky, vybudovanie prvku upokojenia mimo jestvujúcej zástavby s obojstranným vybočením jazdných pruhov a úprava zvislého a vodorovného značenia - dôjde k poklesu hlukovej záťaže.

 

Vzhľadom na už v minulosti použité a v súčasnosti navrhované technické a organizačné opatrenia bez podstatného narušenia dopravného výkonu, môže posudzovaná hodnota prekročiť prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku z pozemnej dopravy najviac o 10 dB. Výpočtové hladiny hluku z jednotlivých modelov za dodržania uvažovaných predpokladov spĺňajú podmienku o možnom prekročení prípustných hodnôt určujúcich veličín podľa bodu 1.6 prílohy k vyhláške č. 549/2007 Z.z.

TOPlist

Štítky

Kontakt

Petičný výbor Dvorianky