VOP - dodržiavanie rýchlosti - 05.11.2019

Podnet číslo: 278/2019/VOP

V súvislosti s ohrozením obyvatel'stva obce Dvorianky z cestnej komunikácie I/79 sa v Kancelárii verejného ochrancu práv preskúmaval podnet č. 2425/12/VOP. Preskúmaním podnetu bolo konštatované porušenie základných práv a slobôd.

Ombudsman - info

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

verejná ochrankyňa práv

 

Doporučene

Vážený pán

Ing. Ján Vitkovič

 

Váš list číslo/zo dňa: 15.10.2018, 02.11.2018
Naše Číslo: 278/2019/VOP
Vybavuje/linka:JUDr. Tymková 02/32363750
Bratislava 11.10.2019

 

Upovedomenie o odložení podnetu

 

Vážený pán Vitkovič,

obrátili ste sa na mňa s podnetom, ktorým namietate postup Prezídia Policajného zboru SR vo veci neriešenia dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti 40 km/h pri prejazde obcou Dvorianky ako opatrenia na zníženie hlukových pomerov v obci. V uvedenej záležitosti ste sa obrátili s podaním aj na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktorý ste mi zaslali na vedomie.

 

Verejný ochranca práv je nezávislý ústavný orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spösobom ustanoveným zákonom č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov ( d'alej len zákon o verejnom ochrancovi práv) chráni základné práva a slobody fyzických a právnických osöb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnost' v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu.

 

V súvislosti s ohrozením obyvatel'stva obce Dvorianky z cestnej komunikácie I/79 sa v Kancelárii verejného ochrancu práv preskúmaval podnet č. 2425/12/VOP. Preskúmaním podnetu bolo konštatované porušenie základných práv a slobôd. Na základe Vášho vyjadrenia, že kompetentné orgány navrhované opatrenia neprijali, sa uvedené preskúmalo v podnete vedenom pod spisovou značkou 2058/2017/VOP. Výsledkom preskúmania podnetu bolo Upovedomenie o odložení podnetu Č. 2058/2017/VOP zo dňa 25. septembra 2017.

Súčast'ou preskúmania podnetu bola aj Vaša námietka vo vzt'ahu k Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky pre neúčinné rieŠenie dodržiavania najvyššej povolenej rýchlosti v obci. V tejto súvislosti bolo konštatované, že „dozor nad dodržiavaním povinností a podmienok užívania pozemných komunikácií, ako aj opatrení prijatých orgánmi štátnej správy pre pozemné komunikácie vykonávajú orgány štátneho odborného dozoru podla ustanovení § 3c cestného zákona v znenÍ neskorších predpisov. Úlohou Policajného zboruje, podla ustanovení § 2 ods. I písm. j) a k) zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, dohliadat' na bezpečnost' a plynulost' cestnej premávky a spolupósobit' pri jej riadenÍ, odhalovat' priestupky a zist'ovat' ich páchatelov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňovat' a prejednávat'. Podla informácie od prezidenta Policajného zborti Slovenskej republiky tvrdenie, že prekročenie prípustných hodnót hluku je spósobené nedodržiavaním rýchlosti jazdy vodičmi vozidiel, zabezpečenie čoho je úlohou Policajného zboru, vyjadrené v záveroch týchto meranÍ je účelové a nie je podložené meraniami hluku. Výsledky týchto meranÍ nepreukazujú, že prekročenia prípustných hodnót hluku boli namerané vozidlám prekračujúcim najvyššiu dovolená rýchlost' a hodnoty hluku namerané vozidlám dodržl.4úcim najvyššiu dovolená rýchlost' neprekročili prípustné hodnoty hluku."

 

Výsledkom vybavenia podnetu v tejto časti bolo jeho odloženie podl'a 15 ods. I písm. a) zákona o verejnom ochrancovi práv s konštatovaním, že verejný ochranca práv neposudzuje účelnost', vhodnost' a efektívnost' riešení technických a ekonomických otázok.

 

V tomto podnete vo vzt'ahu k Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky namietate podl'a Vášho názoru neúčinné riešenie dodržiavania najvyšších dovolených rýchlostí vozidiel v obci Dvorianky, čo som už preskúmavala v podnete 2058/2017/VOP, pričom o skutočnosti, že posudiovanie účelnosti, vhodnosti a efektívnosti opatrení nepatrí do mojej pösobnosti, ste boli poučený.

 

Aj napriek vyššie uvedenému som sa v snahe pomoct' Vám obrátila vo veci neúčinného riešenia dodržiavania najvyšších povolených rýchlostí vozidiel v obci Dvorianky na Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditel'stva Policajného zboru v Trebišove, ktorý nám poskytol stanovisko k predmetnej veci. Medzi úlohy policajného zboru nepatrí zabezpečenie hluku, ktorý vzniká z dopravy prevádzkou pozemných komunikácií. Dohlad nad cestnou premávkou v okrese Trebišov, vrátane kontroly dodržiavania najvyššej dovolenej resp. zákonom ustanovenej rýchlosti jazdy vykonávajú predovšetkým hliadky okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Trebišove. Vzhladom na personálne a technické možnosti a hlavne s prihliadnutím na dopravno-bezpečnostnú situáciu v celom okrese Trebišov sa dohlad nad cestnou premávkou vrátane merania rýchlosti vykonáva v obci Dvorianky denne, a to priemerne cca 2 hod. Meranie rýchlosti jazdy v obci Dvorianky sa vykonáva na celom prejazde obcou. Počet zistených priestupkov nedodržiavania najvyššej dovolenej resp. zákonom ustanovenej rýchlosti jazdy v obci Dvorianky štatisticky neprekračuje počet zistených priestupkov v iných obciach okresu Trebišov. Všetky vykonané dopravno-inžinierske opatrenia vo vzt'ahu k dopravno bezpečnostnej situácií v obci a stavu dopravnej nehodovosti za posledných IO rokov považuje Okresný dopravný inšpektorát za účinné a vo vzťahu k ostatným úsekom cestnej siete v okrese Trebišov za vysoko nadštandardné. V tomto štádiu realizovaných dopravno-inžinierskych opatrenÍ v obci Dvorianky d'alšie opatrenia vo vzlahu k bezpečnosti cestnej premávky nepovažujú za nevyhnutné. S prihliadnutím na negativne dopady dopravy na obyvatelstvo v obci Dvorianky Okresný dopravný inšpektorát navrhol aj umiestnenie technických prostriedkov na zist'ovanie správnych deliktov v cestnej premávke.

 

Z vyššie uvedeného vyjadrenia osloveného Okresného dopravného inšpektorátu teda vyplýva, že situácia v obci Dvorianky je monitorovaná a Okresný dopravný inšpektorát aktívne pristupuje k riešeniu situácie, meranie dodržiavania najvyššej povolenej rýchlosti v obci prebieha denne a závery týchto meranÍ nepreukazujú Vaše tvrdenia o zat'ažovaní obyvatelov obce hlukom v dösledku nedodržiavania najvyššej povolenej rýchlosti v obci a neúčinnosti opatrení neprimerane v porovnaní s inými obcami v okrese Trebišov.

 

Z uvedeného dôvodu Váš podnet odkladám v zmysle § 15 Ods. 2 písm. c) zákona o verejnom ochrancovi práv. Zároveň opötovne konštatujem záver, že vhodnost' opatrení a prostriedkov, ktoré Okresný dopravný inšpektorát využíva pri kontrole dodržiavania rýchlosti v obci mi neprináleží posudzovat', nakol'ko ide o otázky technického charakteru.

 

Vážim si Vašu döveru a verím, že uvedené vezmete na vedomie s porozumením.

 

S pozdravom

 

TOPlist