MDSR-OKSD-14.08.2014

Opodstatnená sťažnosť na postup SSC

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava 15

Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu

 

Vážený pán Ing. Ján Vitkovič

Naše číslo: 15-OKŠDD/2014- Sť 18703/2014/D132-OKŠDD/49909 Stupeň dôvernosti: CH

Vec: Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti 

 

Vážený pán Ing. Vitkovič,

Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo") bola dňa 04.07.2014, listom generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest (ďalej len „GR" a „SSC") č. 6388/2014/1220/21230 zo dňa 03.07.2014 postúpená Vaša sťažnosť zo dňa 23.04.2014, označená ako ¿Sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti - Váš lisl C. TW2014/1220/45768 zo dňa 23.01.2014 - cesta 1/79 v obci Dvorianky ", v ktorej" vyjadrujete nesúhlas s vybavovaním Vášho predchádzajúceho podania zo dňa 29.10.2013 označeného ako „Sťažnosť na postup SSC IVSC Košice pri šetrení stavu cesty 1/79 v obci Dvorianky".

 

Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu (ďalej len „OK.ŠDD"), po posúdení obsahu podania podľa § 3 ods. 2 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon o sťažnostiach") sťažnosť zo dňa 23.04.2014 prijal, zaevidoval ju v centrálnej evidencii sťažnosti a následne ju prešetril. Podľa § 20 zákona o sťažnostiach. Vám oznamujeme nasledovný výsledok prešetrenia sťažnosti s odôvodnením. Na úvod uvádzame, že predmetom prešetrovania Vašej sťažnosti bolo predovšetkým procesné posúdenie konania SSC z pohľadu dodržania príslušných ustanovení zákona o sťažnostiach, nakoľko vecnú stránku problému upravuje zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Prešetrením bolo zistené, že predchádzajúce podanie označené ako sťažnosť bolo dňa 29.10.2013 zaslané elektronickou poštou a následne bol originál podania v listinnej podobe s podpisom prijatý na SSC dňa 31.10.2013. SSC podanie posúdila ako sťažnosť, ktorú zaevidovala v samostatnej evidencii sťažností podľa § 10 zákona o sťažnostiach a následne ju prešetrila. Zápisnica z prešetrenia sťažnosti bola vyhotovená dňa 20.01.2014 so záverom, že sťažnosť je neopodstatnená. Výsledok prešetrenia sťažnosti Vám bol oznámený listom GR SSC č. 149/2014/1220/45768 zo dňa 23.01.2014, expedovaný dňa 29.01.2014. OKSDD, po posúdení obsahu Vášho podania zo dňa 29.10.2013 zistil, že podanie malo charakter podnetu na nevyhovujúci stav vozovky (vyjazdené koľaje na vozovke) a na nesprávne dopravné značenie (chýbajúce vodorovné reflexné pruhy na vozovke) a zároveň poukazovalo na nedostatky v činnosti SSC, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom, v tomto prípade cestným zákonom.

Podľa § 3 ods. 2 zákona o sťažnostiach sa podanie posudzuje podľa obsahu. SSC porušila uvedené ustanovenie tým, že podanie zo dňa 29.10.2013 neposúdila podľa jeho obsahu. V tomto prípade malo byť podanie posúdené ako podnet podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) a vybavené odpoveďou podľa § 4 ods. 3, posledná veta zákona o sťažnostiach. Úkony vykonané SSC - prešetrenie sťažnosti podľa § 18 a § 19 a vybavenie sťažnosti podľa § 20, boli vykonané nad rámec zákona o sťažnostiach.

 

Vaša sťažnosť zo dňa 23.04.2014 bola taktiež zaslaná elektronickou poštou dňa 23.04.2014 a originál podania v listinnej podobe s Vašim podpisom SSC prijala dňa 24.04.2014. Sťažnosť zaevidovala pod ev. č. 8/2014 a postúpila z dôvodu príslušnosti listom zo dňa 03.07.2014 ministerstvu. O postúpení ste boli informovaný listom SSC č. 6388/2014/1220/20887 zo dňa 09.07.2014.

 

Podľa § 9 zákona o sťažnostiach je orgán verejnej správy povinný sťažnosť prijať. Prijatú sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je príslušný, postúpi najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa.

 

Prešetrením bolo zistené, že SSC Vašu sťažnosť zo dňa 23.04.2014 nepostúpila ministerstvu v zákonom stanovenej lehote, čim porušila § 9 zákona o sťažnostiach, a zároveň použila nesprávnu formu oznámenia o postúpení sťažnosti - Oznámenie o výsledku prešetrenia.

 

Na základe vyššie uvedeného OKŠDD konštatuje, že SSC svojim konaním porušila § 3 ods. 2 a § 9 zákona o sťažnostiach, preto je Vaša sťažnosť vyhodnotená ako opodstatnená. Z uvedeného dôvodu boli GR SSC v zápisnici o prešetrení sťažnosti uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach, v rámci ktorých mu bolo uložené v lehote do 15.08.2014 zaslať Vám prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 

 

Záverom si Vám dovoľujeme uviesť, že podľa cestného zákona štátnu správu a štátny odborný dozor nad predmetnou cestou I. triedy 1/79 vykonáva Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý v rámci výkonu štátneho odborného dozoru dozerá aj na plnenie povinností SSC ako správcu predmetnej cesty.

 

S pozdravom

 

Ing. Zoltán Takács riaditeľ odboru