NOVÝ PROJEKT 2013

Nový projekt "Riešenie bezpečnosti v Dvoriankach" - stavba pod názvom „I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti“:

Termín ukončenia projektovej prípravy:  do 31.12.2013

Termín stavebnej realizácie konkrétnych opatrení: do 30.06.2014

 

Za účelom riešenia uvedenej problematiky sa na pracovnom stretnutí, uskutočnenom na pôde ministerstva dňa 11.02.2013 prijal záver, že sa do kontraktu na rok 2013 zaradí aj projekt "Riešenie bezpečnosti v Dvoriankach", ktorý bude realizovať zhotoviteľ na základe výsledkov verejného obstarávania, a ktorý bude pozostávať z dvoch etáp:

 

1. Etapa

V prvej etape bude vypracovaná tzv. hluková štúdia z cestnej premávky v obci Dvorianky.

 

2. Etapa

V druhej etape bude vyhotovená projektová dokumentácia, ktorá bude obsahovať konkrétne stavebno-technické riešenie bezpečnostnej situácie cesty 1/79 v obci Dvorianky s dôrazom na odstránenie nadmernej hlučnosti.

Informacie o projekte v liste MDSR - 27.02.2013

Slovenská správa ciest zaradila stavbu pod názvom  „I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti“  do Kontraktu na rok 2013.

Kontrakt na rok 2013 schvalilo MDVaRR SR.
Centrálny register zmluv :
http://crz.gov.sk/index.php?ID=814276&l=sk

 

Podrobné vymedzenie účelu použitia finančných prostriedkov je predmetom samostatného dokumentu „Špecifikácia účelu použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2013“, ktorej predmetom je časový a vecný plán úloh v roku 2013 (ďalej len “špecifikácia“), ktorý spracuje SSC podľa požiadaviek MDVRR SR.

 

SSC predloží MDVRR SR v termíne do 15 – tich dní od podpísania Kontraktu 2013 plán verejného obstarávania SSC na rok 2013 v členení na tovary, služby a práce. Termim zverejnenia Kontraktu 2013 v centralnom registry zmluv je 28.02.2013.

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice - 15.02.2013
NOVÉ STAVEBNÉ KONANIE - na realizáciu nových prvkov upokojenia dopravy !

Úrad v spolupráci s majetkovým správcom ciest SSC, IVSC Košice vyvolá stavebné konanie na realizáciu nových prvkov upokojenia dopravy pred obcou Dvorianky s tým, že požiada organy hygieny a odborne spôsobilé organy, ktoré sa zaoberajú ochranou obyvateľstva pred hlukom o posúdenie realizácie prvkov upokojenia dopravy so zreteľom na hluk a vibrácie.

Informacie v liste OUDKE - 15.02.2013

 

MDSR - Útvar vedúceho hygienika rezortu - 21.02.2013

Účastník konania - SSC v rámci prerokovania dôvodov, ktoré uviedol vo svojom odvolaní, informoval, že v súčasnosti zaradil projekt „Riešenie bezpečnosti v Dvoriankach“ do návrhu Kontraktu na rok 2013. V roku 2013 prebehne verejné obstarávanie na zhotoviteľa tohto projektu, pričom tento projekt bude pozostávať z dvoch etáp. V prvej etape bude vypracovaná hluková štúdia z cestnej premávky v obci Dvorianky s dôrazom na hluk pred rodinným domom č. 126. Na základe výsledkov tejto hlukovej štúdie bude realizovaná druhá etapa pozostávajúca z vyhotovenia projektovej dokumentácie na realizáciu opatrení, ktorá bude obsahovať konkrétne stavebno-technické riešenie bezpečnostnej situácie cesty 1/79 v obci Dvorianky s dôrazom na odstránenie nadmernej hlučnosti z cestnej komunikácie, ako aj analýzu dopadu prípadného odstránenia upokojovacieho prvku dopravy pred rodinným domom č. 126.

 

Vzhľadom na uvedený proces Slovenská správa ciest navrhla stanoviť termín ukončenia projektovej prípravy do 31.12.2013.

Termín stavebnej realizácie konkrétnych opatrení v obci Dvorianky navrhla Slovenská správa ciest stanoviť do 30.06.2014.

 

Následne po realizácii projektu účastník konania sa zaviazal zabezpečiť objektivizáciu hluku u akreditovaného subjektu a výsledky predloží na posúdenie Útvaru vedúceho hygienika rezortu, ktorý vyhodnotí účinnosť zrealizovaných opatrení.

MDSR-UVH - 13.03.2013 - Rozhodnutie zo dňa 21.02.2013

 

MDSR - sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácii - 08.03.2013

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oficialne potvrdzuje nový projekt "Riešenie bezpečnosti v Dvoriankach".

V kontrakte na rok 2013 uzavretom medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Slovenskou správou ciest je zaradený projekt „ Riešenie bezpečnosti v Dvoriankach “.
MDSR-15.03.2013 - list zo dňa 08.03.2013

 

GOOGLE SEARCH - I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti

SSC-26.06.2013

Hluková štúdia bude vypracovaná do 30.7.2013

Od: Kmeťová Viktória [mailto: viktoria.kmetova@ssc.sk ]
Odoslané: 26. júna 2013 16:34
Komu: Ing.Ján Vitkovič
Predmet: Ziadost o informacie "Riesenie bezpecnosti v Dvoriankach" - 05.06.2013
Dôležitosť: Vysoká

Naša zn.: 383/2013/2220/22438


Dobrý deň pán Vítkovič,

na základe Vašej žiadosti z 05. 06. 2 013  ohľadom „Riešenia bezpečnosti v Dvoriankach“ Vám v zmysle zákona č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  sprístupňujeme požadované informácie.

 

1.
V prvej  etape SSC zabezpečí vypracovanie hlukovej štúdie, ktorá bude vypracovaná v termíne do 30.7.2013
V druhej etape SSC zabezpečí na základe výsledkov hlukovej štúdie  projektovú dokumentáciu na realizáciu konkrétnych opatrení   - v termíne do 31.12.2013.
V zmysle výsledkov hlukovej štúdie a z projektovej dokumentácie SSC zabezpečí stavebnú realizáciu konkrétnych opatrení   -   predpokladaný termíne do 30.6.2014.

V  zmysle rozhodnutia ÚVZ MDVRR SR, sme informáciu o priebehu opatrení zaslali na odd.oblastného hygienika Košice.

2.
Procesom VO sme vybrali zhotoviteľa hlukovej štúdie,  ktorý ju v súčasnosti vypracováva.
S  výsledkami  hlukovej štúdie budeme oboznámení až po jej odovzdaní v požadovanom termíne.


S pozdravom

Mgr. Viktória Kmeťová

vedúca oddelenia výmeny informácií

Slovenská správa ciest
Miletičova 19 
826 19 Bratislava

tel.: +421 2 502 55 340
fax: +421 2 555 68 268
mobil: 0903 256 140
mail: viktoria.kmetova@ssc.sk