MDSR obchvat obce neplánuje a podľa ministerstva vraj stavba obchvatu nie je zaradená v SPRDI SR 2020 - 20.03.2019

Stanovisko SPRDI SR 2020/2030 - 14.02.2019

DVORIANKY V SPRDI SR 2020

SPRD-SR-2030 11.01.2017

Ministerstvo dopravy a výstavby SR informuje:

1.

Či sa obchvat obce Dvorianky ako strategická stavba zaradená v strategických dokumentoch sa aktuálne plánuje riešit' v nasledujúcom období 2020-2030 a to financovaním iným spösobom bez zohladnenia ekonomického prínosu, napr. zohladnením poškodzovania zdravia obyvatelstva, kde priamo aj hluková štúdia pre obce ParchovanyDvorianky v rámci vami uvádzanej štúdie realizovatelnosti cesty I/79 nepreukázala iné možne riešenie ako obchvat obce Dvorianky pre vyriešenie hlukových pomerov v obci splnenie hlukových limitov podla vyhlášky MZ SR c. 549/2007 Z. z. ako aj štúdia v závere konštatuje, že stavba obchvatu obci Parchovany-Dvorianky závisí na rozhodnutí investora - Slovenska sprava ciest ?

Nie, neplánuje.

 

2. 

Ak sa aktuálne neuvažuje s riešením obchvatu obce Dvorianky, prečoje teda tato stavba zaradená v strategickom dokumente SPRDI SR 2020 a ci ministerstvo aktuálne pripravuje vyradenie stavby obchvatu obce Dvorianky z tohto dokumentu ?
 

Ako bolo uvedené v liste MDV SR - OKŠDD č. 05978/2019/0KŠDD/09014 zo dňa 08.02.2019, ktorý sme Vám zaslali, tak takáto stavba nebola súčast'ou tohto dokumentu.

TOPlist