INTERPELACIE OHLADNE STAVU NA HLAVNEJ ULICI - 24.05.2016

Pán poslanec Miroslav Ivan podal interpelacie na ministrov dopravy a vnútra ohladne riešenia stavu na Hlavnej ulici v obci Dvorianky:

 

Minister vnútra SR:

Interpelácia na ministra vnútra Róberta Kaliňáka vo veci neúnosného hluku a vibrácii z dopravy v obci Dvorianky

 

Vážený pán minister.

Predpokladám, že je Vám známa situácia v obci Dvorianky. Je to obec na východe Slovenska, ktorá ostatné roky zápasí s nadmerným hlukom, ktorého zdrojom sú nákladné automobily nad 12t, ktoré prechádzajú obcou rýchlosťou, vysoko prevyšujúcou dovolenú rýchlosť. Jedná sa o cestu l.tr. 179.

Nakoľko napriek niekoľkým listom a urgenciám zo strany obyvateľov obce nedošlo k uspokojivému riešeniu, obrátili sa na mňa. Dňa 16. mája 2016 som sa bol osobne presvedčiť, ako situácia v tejto obci po stránke dopravy vyzerá. Musím konštatovať, že technické riešenie celej komunikácie v intraviláne obce ako aj pred a za ňou je veľmi diskutabilné. Krajnica prakticky neexistuje a ostrovčeky, ktoré sú na každom konci obce neplnia účel, na ktorý boli realizované. Pre predstavu dopĺňam fotodokumentáciu.

 

Z toho vyplývajú aj dôsledky. Nákladné vozidlá často obchádzajú „spomaľovacie ostrovčeky" z ľavej strany a nespomaľujú. Nespomaľujú napriek tomu, že tam je osadená značka na obmedzenie rýchlosti. Možnosť kontroly rýchlosti policajnou hliadkou v tejto obci je prakticky nemožná a to z dôvodu, že nieje kde hliadku umiestniť, ale nieje ani kde odstaviť vozidlá, ktoré rýchlosť nedodržujú. Tu odkazujem na informáciu prezídia policajného zboru č. PPZ-ODP2-44-160/2015, z ktorého citujem „ Vzhľadom k pretrvávajúcemu nežiadúcemu stavu v dodržiavaní najvyššie dovolenej rýchlosti jazdy vodičmi nákladných automobilov a vzhľadom k daným stavebno-technickým podmienkam c. 1/79 v obci Dvorianky, ktoré znemožňujú bezpečné zastavovanie nákladných automobilov, MV SR P PZ ODP žiada okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove a krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach skoordinovať kontrolnú činnosť so špeciálnym dopravným oddelením odboru dopravnej polície Prezídia policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a použiť skrytý a diaľkový dohľad a využiť systému objektívnej zodpovednosti." A to je dôvod, prečo Vám píšem.

 

Jediným riešením kontroly a sankcionovaniu za nedodržiavanie obmedzenej rýchlosti je inštalácia elektronických zariadení na meranie rýchlosti (radarov) a uplatňovanie zákona o objektívnej zodpovednosti. Obyvatelia obce Dvorianky vnímajú zrušenie tendra na inštalovanie radarov po celej SR negatívne a obávajú sa, že ich problém nikto nebude riešiť. Vzhľadom k technickým okolnostiam, keď nie je skutočne možné využiť hliadky, žiadam Vás pán minister, aby ste sa situáciou promptne zaoberali a individuálne riešili tento problém konkrétnej obce. Obyvatelia napísali niekoľko listov, dostali veľakrát ubezpečenie, že tie radary sa tam inštalovať budú. Preto, Vás žiadam urgentne sa zaoberajte týmto problémom, títo ľudia nemajú inú možnosť, ako buď neustále žiadať o pomoc, alebo nakoniec, pod vplyvom hluku z rýchlo idúcich vozidiel, sa nakoniec z obce vysťahovať.

 

Zároveň, prosím, dajte mi odpoveď na túto interpeláciu, ako rýchlo a akou formou sa vysporiadate s týmto problémom.

 

Ďakujem vopred za uspokojivú odpoveď. A za urýchlené riešenie tejto situácie ďakujem aj za dotknutých obyvateľov.

 

Foto prikladám v prílohe.

 

S úctou

Miroslav Ivan

 

 

Minister dopravy SR:

Interpelácia na ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Róberta Breeelyho vo veci neúnosného hluku a vibrácii z dopravy v obci Dvorianky

 

Vážený pán minister,

Predpokladám, že je Vám známa situácia v obci Dvorianky. Je to obec na východe Slovenska, ktorá ostatné roky zápasí s nadmerným hlukom, ktorého zdrojom sú nákladné automobily nad 12t, ktoré prechádzajú obcou rýchlosťou, vysoko prevyšujúcou dovolenú rýchlosť. Jedná sa o cestu I.tr. 1/79.

 

Nakoľko napriek niekoľkým listom a urgenciám zo strany obyvateľov obce nedošlo k uspokojivému riešeniu, obrátili sa na mňa. Dňa 16. mája 2016 som sa bol osobne presvedčiť, ako situácia v tejto obci po dopravnej stránke vyzerá. Musím konštatovať, že technické riešenie celej komunikácie v intraviláne obce ako aj pred a za ňou je veľmi diskutabilné. Krajnica prakticky neexistuje a ostrovčeky, ktoré sú na každom konci obce neplnia účel, na ktorý boli realizované. Pre predstavu dopĺňam fotodokumentáciu.

Z toho vyplývajú aj dôsledky. Nákladné vozidlá často obchádzajú „spomaľovacie ostrovčeky" z ľavej strany a nespomaľujú. Nespomaľujú napriek tomu, že tam je osadená značka na obmedzenie rýchlosti. Z údajov ktorými disponujeme je zrejmé, že viac ako 70% vozidiel prechádzajúcich touto obcou max. dovolenú rýchlosť nedodržuje. Možnosť kontroly rýchlosti policajnou hliadkou v tejto obci je prakticky nemožná a to z dôvodu, že nie je kde hliadku umiestniť, ale nieje ani kde odstaviť vozidlá, ktoré rýchlosť nedodržujú. Áno, toto je téma na ministra vnútra a s riešením tohto problému merania rýchlosti sa obraciam v inej interpelácii aj na neho.

 

Dôvod, prečo píšem Vám je ten, že správca, Slovenská správa ciest, ktorá môže, a mala by, urobiť nápravu, nekoná tak, ako by mala. A bola zaviazaná ministerstvom dopravy odborom hygieny, aby do septembra 2016 boli nové spomaľovacie ostrovčeky vybudované . Pôvodný termín na začatie prác bol marec 2016. Do dnešného dňa sa v tejto veci nič v obci nezmenilo, naopak termín výstavby zmienených ostrovčekov bol predĺžený na základe žiadosti SSC a z rozhodnutia o zmene nie je jasné aký presný termín dokončenia bol určený. 

 

Žiadam Vás teda, pán minister, aby ste preverili danú situáciu ohľadom meškania výstavby týchto ostrovčekov a prijali také opatrenia, ktorých výsledkom bude urýchlenie ich vybudovania. Obyvatelia tejto obce na to netrpezlivo čakajú.

 

Zároveň, prosím, dajte mi odpoveď na túto interpeláciu, ako rýchlo a akou formou sa vysporiadate s týmto problémom. SSC je spoločnosť, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo dopravy a preto sa obraciam na Vás.

 

Ďakujem vopred za uspokojivú odpoveď.

 

Foto prikladám v prílohe.

 

S úctou

Miroslav Ivan

 

 

NRSR:

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/interpelacia&ID=1751

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/interpelacia&ID=1752

 

Scribd:

https://www.scribd.com/doc/313666127/Interpelacia-%C4%8D-4-Tla%C4%8D-%C4%8D-127

https://www.scribd.com/doc/313666129/Interpelacia-%C4%8D-5-Tla%C4%8D-%C4%8D-127

 

PRÍLOHA: