ZEMPLÍNSKE NOVINY 08.03.2016

ZEMPLINSKE NOVINY 08.03.2016

Ján Vitkovič už roky bojuje s úradníkmi

KAMIÓNY LUĎOM BRZDIA TAKMER PRI POSTELIACH 

Úplne konečným riešením problému všetkých obcí je výstavba obchvatu.

 

JÁN VITKOVIČ

- Je IT špecialista, býva v Košiciach na Triede SNP, kde je hustá doprava a v blízkosti električková trať. Hovorí, že napriek tomu je tam oveľa väčší pokoj ako vDvoriankach a hlavne tam nie sú kamióny.

- V Dvoriankach majú s rodinou už 9 rokov dom. Kúpili si ho, aby vňom trávili víkendy, oddychovali, dovolenkovali vzíme aj v lete. Zrátal, že skoro polovicu kalendárneho roka trávi on s manželkou a tromi deťmi práve v Dvoriankach.

- Jeho majetok sa ale pôsobením kamiónov a ich brzdenia rozpadáva. Okrem toho to pôsobí na zdravie každého z rodiny.

- Hovorí, že sa riadi princípmi demokratickej spoločnosti a teda nerobí nič iné, len si presadzuje svoje práva, je to odkaz 17. novembra, ktorý som ako študent prežíval a naivne čakal zmenu."

 

Viacerých vlastníkov domov v obci Dvorianky (okr. Trebišov) už roky obťažuje hluk kamiónov a preprava poškodzuje ich majetky. Je to ale aj boj s úradmi. Porozprávali sme sa o tom s predsedom Petičného výboru Jánom Vitkovičom (42).

 

Čo bolo hlavným hnacím motorom, aby ste sa problém rozhodli riešiť?

„Spolu s viacerými občanmi obce Dvorianky, ktorí žijú pri ceste I.triedy 1/79, sme už pred rokmi začali riešiť problém s dopravou na našej hlavnej ulici, kde denne prejdú stovky kamiónov. Mnohé aj preťažené, od Bal tu až po čierne more. Spôsobujú tu dňom i nocou nadmerný hluk, vibrácie a vypúšťajú škodlivé emisie. Naše domy sú veľmi blízko pri tejto ceste a preto praskajú, hluk je nesmierne obťažujúci. Pravdaže, nie je to iba u nás, ale vo všetkých obciach od poľskej po maďarskú hranicu. Je to naše životné prostredie a náš životný priestor, preto sa oň aktívne zaujímame, pričom nechceme nič iné, iba to zmeniť a zmierniť."

 

Viem, že s inštitúciami komunikujete takmer desať rokov.Koľko rôznych podaní už z vašej strany smerovalo na úrady? 

„Veľa. Oslovili sme mnohých odborníkov z oblasti dopravy, projektovania dopravných stavieb. Na základe ich odporúčania sme pripravili aj náš návrh optimálneho riešenia dopravy na hlavnej ulici tak, aby tu bol čo najmenší hluk. Už v roku 2011 sme vychádzali z vyjadrenia odborníkov zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorí sú aj autori technických predpisov na 'ukludňovanie' dopravy v obciach (tzv. TP-15/2005). Riešili sme stále širšie a širšie súvislosti. Začínali sme s novým dopravným riešením a neskôr sme sa zaoberali už aj odklonením medzinárodného tranzitu kamiónov z tejto cesty."

 

Kam ste posielali vaše podania?

"Podania z mojej adresy išli na všetky možné slovenské orgány, počnúc ministerstvom dopravy, zdravotníctva, životného prostredia, ďalej na generálnu prokuratúru, prezidenta SR, úrad vlády SR, poslancov parlamentu, europoslancov, Národnú radu SR a verejnú ochrankyňu práv. Samozrej me, aj na ich podriadené zložky. Do Bruselu som posunul problém aj na riešenie komisie EU, konkrétne na generálne riaditeľstvo (GR) pre mobilitu a dopravu aGR pre životné 9 Prostredie. V papierovej podobe dokumenty nedržím, keď mi Pride pošta, tak ju skenujem "všetko ukladám do digitálnej formy. Na USB disku to má teraz vetkosť osem gigabitov."

 

No, je to úctyhodný rozsah. Tipujem, že vás odpovede neuspokojili, keďže 'vojna' s úradmi pokračuje.

„Dostal som mnohé odpovede, ale nie som s nimi spokojný. Teda, okrem stanoviska verejnej ochrankyne práv, ktorá nám dala za pravdu, že kom-petentné orgány problém hluku v obci Dvorianky neriešia. Aj niektoré odpovede z generálnej prokuratúry hodnotím pozitívne. Napríklad prvý námestník generálneho prokurátora podal protest na nezákonný postup Útvaru vedúceho hygienika rezortu dopravy."

 

Predsa len, ktorú odpoveď oceňujete najviac? 

"Rozhodnutie a neskôr aj zaradenie obchvatu obce Dvorianky ako súčasti velkého 16 kilometrového obchvatu obcí od Vranova nad Toplou po Hriadky do Strategického plánu rozvoja dopravnej infra- štruktúry SR do roku 2020. Spoplatnenie cesty 1/79 pre kamióny, ktoré však neskôr pri prejazde v obciach zrušili. Oceňujeme rozhodnutie o umiestnení fotoradarov v rámci objektívnej zodpovednosti od septembra tohto roku aj na našej hlavnej ulici. A zdá sa, že sa dočkáme aj nového projektu 1/79 Dvorianky, riešenie bezpečností. Ale aj iné veci sme dokázali posúriť."

 

Vo svojich požiadavkách ste nekompromisní. Dokonca ste sa v lete 2015 odvážili aj zablokovať cestu autám a kamiónom.

„Za dôležitý považujem projekt EÚ pod názvom IRISS. Ide o správu vypracovanú pre Európsku komisiu, kde podrobne rozoberajú našu aktivitu a to až na troch stranách. Výskum sledoval rozvoj rôznych sledovadch techník v demokratických spoločnostiach. Zisťoval, ako tieto technológie menia spoločnosť, ako na ne reagujú občania a nakoniec navrhuje aj odporúčania pre EÚ, ako lepišie manažovať oblasť ochrany ľudských práv. Našu činnosť v správe uvádzajú ako príklad slovenskej občianskej aktivity, ktorá reaguje na problémy, ktoré vznikli v dôsledku zavedenia mýta."

 

Máte pocit, že sa veci riešia a posúvajú k záverečnej etape?

„Mám pocit, že sa veci riešia strašne pomaly. Naposledy mi písal generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy Michal Halabica a ubezpečoval ma, že ministerstvo vyvíja maximálne úsilie, aby negatívne účinky z dopravy mali čo najmenší vplyv na obyvatelstvo, ako aj životné prostredie. Pritom nám po celé roky denne stovky kamiónov brzdia, obrazne povedané, skoro popri postelí. No nevyznieva to pre nás komicky? Taká úradnícka slovná formalita ! Ministerstvo dopravy, útvar vedúceho hygienika, teda toho istého rezortu, vedie so svojou podriadenou štátnou organizáciou, Slovenskou správou ciest (SSC), správne konanie pre delikt hluku podľa príslušného zákona, už viac ako štyri roky! Tá istá SSC dlhodobo nedodržiava termíny plnenia nápravných opatrení i napriek viacerým uloženým pokutám v tisíckach eur za porušenie zákona na úseku verejného zdravotníctva. Celé to zhrnula verejná ochrankyňa práv, ktorá dva roky prešetrovala môj podnet na postup úradov a uzavrela ho ako opodstatnený."

 

Dlhodobo sa vlečúci problém, ktorý postihuje nielen vašu obec, ale aj iné obce v okrese Trebišov od Parchovian cez Hriadky, Vojčice, Milhostov, Trebišov po Veľaty a Čerhov, ale aj v okrese Vranov, by azda vyriešil obchvat, ktorý je naplánovaný.

„Obchvat obcí je ďalší príklad, ako to úrady neriešia. Ešte pred troma rokmi vydal Útvar vedúceho hygienika rezortu dopravy pokyn na realizáciu výstavby obchvatu našej obce ako konečného riešenia. Realizácia je rozdelená do niekolkých etáp, pritom prvá, tzv. predprojektová, sa má končiť už tento rok v novembri. Mam poznatky, že ministerstvo pre SSC nepridelilo financie na realizáciu v uplynulých rokoch, nuž zatiaľ teda nie je nič zrealizované. Až na konci roku 2015 rozbehli verejné obstarávanie na štúdiu realizovateľnosti pre cestu 1/79 v dĺžke približne 100 km. Konštatujem teda, že určite sa I. etapa tohto obchvatu zase nestihne! Pritom aj ďalší nariadený termín SSC v podstate nedodržala. Na prípravu mala celý minulý rok. Ale tesne pred vypršaním termínu im hygiena stihla predĺžiť termín na neurčito. Ide o kľúčovú stavbu na našej hlavnej ulici, kde SSC mala od 1. marca stavať nový obojstranný spomaľovač pred obcou v smere od Hriadok, ktorý by znížil hlučnosť do času, kým nevybudujú obchvat. Majú tu položiť aj špeciálny protihlukový koberec. Pýtam sa preto, je toto podľa vás vyvíjanie maximálneho úsilia, ako sa ma o tom snažia presvedčiť z ministerstva?"

 

Vidíte na horizont skutočného doriešenia problému?

Ťažko odhadovať či tipovať, ale optimistický nie som. Úplne konečným riešením problému všetkých obcí je výstavba obchvatu, ktorá je plánovaná v termíne do konca augusta 2023. Už teraz je jasné, že I. etapu nestihnú. Takže je samozrejme reálne ohrozený aj konečný termín výstavby obchvatu. Podľa môjho reálnejšieho odhadu by mohol byť vybudovaný až niekedy v roku 2025, ale to je tiež veľmi optimistický odhad."