ZNALECKÝ POSUDOK HLUKU - 19.09.2014

OPATRENIA NA ZNÍŽENIE HLUKU 

PRE SSC VYPRACOVALA AKREDITOVANA FIRMA:  EUROAKUSTIK s.r.o.

NA ZÁKLADE MERANIA HLUKU JUL-2014

 

ZÁVER POSUDKU :

 

NOVÝ SPOMAĽOVAČ PRED OBCOU

Možným riešením je vybudovanie nového spomaľovacieho ostrovčeka, ktorý by bol umiestnený pred vjazdom do obce Dvorianky

Pri jeho návrhu je potrebné vychádzať z predpokladu, aby bol umiestnený tak, že priamo zabezpečí zníženie rýchlosti na maximálne povolenú a to ešte pred vjazdom do úseku cesty 1/79 do obce Dvorianky smerom od obce Hriadky - teda pred prvými obytnými budovami (aj RD č.126).  Zníženie hlukovej záťaže o cca 2 dB.

 

 

SEMAFORY RIADENÉ RADAROM

Prídavným riešením je kombinácia uvedeného spomaľovacieho ostrovčeka so semaforom, riadeného na základe merania rýchlosti vozidiel prichádzajúcich do sledovaného úseku smerom od obce Hriadky pred vstupom do obce Dvorianky. Systém obmedzovania rýchlosti by bolo vhodné nainštalovať aj na úseku cesty 1/79 prechádzajúcim obcou Dvorianky. Dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti môže spôsobiť zníženie hlukovej záťaže minimálne o cca 2 dB.

 

 

 

VETRANIE BEZ OTVÁRANIA OKIEN

Možným riešením na zlepšenie hlukovej situácie vo vnútornom chránenom priestore RD č.126 je inštalácia prídavného vetrania v izbách orientovaných smerom k ceste 1/79

 

 

 

 

V predloženej správe je urobený súhrn z merania a objektivizácie hlukovej záťaže spôsobovanej cestnou dopravou po ceste 1/79, v úseku okolia RD c.126 v obci Dvorianky. V správe je urobený ideový návrh opatrení pre zníženie hlukovej záťaže vo vonkajšom a vnútornom chránenom prostredí RD c.126. Realizovaním opatrení na zlepšenie hlukovej záťaže vo vonkajšom chránenom priestore je možné dosiahnuť zníženie hlukovej záťaže v širšom okolí sledovaného úseku cesty 1/79. 

 

PODROBNÉ INFORMACIE O SPRÁVE:

HLUKOVÁ ZAŤAŽ SPOSOBOVANA CESTNOU DOPRAVOU PO CESTE 1/79 A IDEOVÝ NÁVRH OPATRENÍ NA JEJ ZNÍŽENIE. V obci Dvorianky pred RD č.126

Vypracoval: Ing. Milan Kamenický, Číslo: ES-2014-08/075-SSC/DV

Vypracované pre: Slovenská správa ciest

Dátum: September 2014

 

V správe v bode Ideový návrh opatrení na zníženie hlukovej záťaže sa uvádza:

Možným riešením je vybudovanie nového spomaľovacieho ostrovčeka, ktorý by bol umiestnený pred vjazdom do obce Dvorianky (autor ma na mysli zo smeru od Trebišova).

 

Tento prvok musí súčasne zabezpečiť, aby nebolo umožnené cestným vozidlám, ktoré sa pohybujú opačným smerom (výjazd z obce smerom od Parchovian na obec Hriadky), dosahovať vyššiu rýchlosť ako je v súčasnosti maximálne povolená, t.j. 40 km/h. Ako preukázali merania, v tomto smere pohybujúce sa vozidlá väčšinou prekračujú uvedenú povolenú rýchlosť - nie je zvláštnosťou, že menšia kolóna NA sa pohybuje v tomto smere rýchlosťou 60 až 70 km/h. Samostatne jazdiace NA, a najmä OA, sa takouto rýchlosťou v tomto smere pohybujú bežne (v prípade ak v úseku príslušníci DP PZ SR nekontrolujú dodržiavanie rýchlosti). Uvedená situácia je pravdepodobne v dôsledku toho, že v tomto úseku je cesta 1/79 vedená dlhým priamym úsekom - prakticky od výjazdu z obce Hriadky až do obce Parchovany bez oblúku, čo je cca 6 km. (strana 15)

 

Ďalej sa v správe tiež uvádza, že prídavným riešením je kombinácia uvedeného spomaľovacieho ostrovčeka so semaforom, riadeného na základe merania rýchlosti vozidiel prichádzajúcich do sledovaného úseku smerom od obce Hriadky pred vstupom do obce Dvorianky. Autor zdôrazňuje, že pri nedodržaní stanovenej rýchlosti, 70 km/h alebo 50 km/h, prichádzajúcim vozidlom, sa automaticky nastaví na semafore červená. Táto skutočnosť spôsobí nutnosť zastavenia vozidla ešte pred vjazdom do úseku cesty 1/79, ktorá je v území obce. Autor tiež uvádza, že podobný systém obmedzovania rýchlosti by bolo vhodné nainštalovať aj na úseku cesty 1/79 prechádzajúcim obcou Dvorianky. Výhodou uvedeného systému je, že v prípade dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti by plynulosť dopravy nebola obmedzovaná. Obmedzenie by nastalo len v prípade nedodržiavania predpísanej maximálnej povolenej rýchlosti. 

Podrobné informácie: Semafor riadený radarom. 

 

Ďalej sa v správe tiež uvádza, že upokojene cestnej dopravy pred vjazdom do obce Dvorianky môže priaznivo vplývať aj na skutočnosť, že v súčasnosti prichádzajúce cestné vozidlá (najmä nákladné motorové vozidlá) zo smeru do obce Hriadky, náhle znižujú rýchlosť brzdením prevádzkovou brzdou alebo brzdením motorom, priamo pred RD. Táto skutočnosť vo väčšine prípadov vplýva na zvýšenie hlukovej záťaže v sledovanom okolí úseku, pomerne krátkom, cesty 1/79. Autor konštatuje, že najmä náhle znižovanie rýchlosti brzdením motorom (alebo v niektorých prípadoch pri náhlej akcelerácii pri výjazde z obce smerom na obec Hriadky), pri niektorých vozidlách s opotrebovaným hnacím a prevodovým systémom, generujú zvukový signál s výrazným podielom akustickej energie pri vyšších frekvenciách. 

Autor ďalej zdôrazňuje, že tento zvukový prejav okrem skutočnosti, že zvyšuje hodnoty určujúcej veličiny, pôsobí v niektorých prípadoch obťažujúco, najmä v blízkom okolí pred spomaľovacím ostrovčekom.

 

Autor zdôrazňuje, že vybudovaním prvku na upokojenie dopravy mimo územie obce, sa tento nepriaznivý vplyv na hlukovú záťaž presunie mimo vonkajšie chránené priestory obce Dvorianky.

 

Ďalej sa v správe uvádza, že možným riešením na zlepšenie hlukovej situácie vo vnútornom chránenom priestore RD je inštalácia prídavného vetrania v izbách orientovaných smerom k ceste 1/79 - miesta merania a objektivizácie M2 a M3. Autor zdôrazňuje, že takýmto riešením sa zabezpečí vetranie miestností bez nutnosti otvárania okien. 

Podrobné informácie - VETRANIE IZIEB

 

Ďalej sa v správe v závere konštatuje, že realizovaním opatrení na zlepšenie hlukovej záťaže vo vonkajšom chránenom priestore je možné dosiahnuť zníženie hlukovej záťaže v širšom okolí sledovaného úseku cesty 1/79. 

 

Petičný výbor Dvorianky sa v zásade stotožňuje s navrhnutými protihlukovými opatreniami akreditovanej firmy EUROAKUSTIK s.r.o..

 

NÁVRH PETIČNÉHO VÝBORU

MERANIE HLUKU 07-2014