Výbor pre ľudské práva a národnostne menšiny - rokovanie 14.03.2017

VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY

Zápisnica

z 21. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny

zo 14. marca 2017
 

K bodu 8 - Rôzne:
Predsedníčka výboru dala do pozornosti členov výboru odpoveď viceprezidenta Policajného zboru na jej list vo veci zníženia hlukovej hladiny v Dvoriankach, ako aj nové podania adresované výboru: žiadosť Karpatskonemeckého spolku vo veci vyučovania nemčiny ako materinského jazyka (CRD-451/2017), podanie M. Č. vo veci styku s dieťaťom, otvorený list J. Osúcha vo veci starobných dôchodkov, podanie J. Macheja vo veci vylúčenia zo Slovenského poľovníckeho zväzu s tým, že poslanci ich môžu využiť pri výkone svojho mandátu.

Po prerokovaní všetkých bodov programu predsedníčka výboru ukončila 21. schôdzu Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.

           

Natália Blahová          Erika Jurinová
overovateľka            predsedníčka výboru

 

List - odpoveď viceprezidenta Policajného zboru - 22.02.2017

Zápisnica VLPNM 21. schôdza - 14.03.2017