Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti              

                                                                                                                        50. schôdza výboru
                                                                                                                        Číslo: CRD -  32/2018 - VHZ 


208
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 25. januára 2018


k podnetu doručenému dňa 18. januára 2018 ohľadom dodržiavania dopravných predpisov na cestnej komunikácii v obci Dvorianky – cesta I/79


Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti

 

A. b e r i e   n a   v e d o m i e

podnet týkajúci sa dodržiavania dopravných predpisov na cestnej komunikácii v obci Dvorianky – cesta I/79;

 

B. ž i a d a 

ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky o predloženie písomnej informácie o prijatých opatreniach na riešenie dopravnej situácie v obci Dvorianky, do 28. februára 2018.

 

Michal  B a g a č k a                                                                        Jana K i š š o v á, v.r. 

Eduard H e g e r                                                                              predsedníčka výboru
overovatelia výboru

TOPlist