OBCHVAT OBCE 2023

ODPOVEĎ MINISTRA DOPRAVY - odkaz občanom - 24.09.2015

ZAČIATOK REALIZACIE V ROKU 2021 ?

SCHVÁLENE TERMÍNY :

             a) predprojektová príprava obchvatu Termín: do 30.11.2016

                                                              Zmena terminu: do: rok 2018             

             b) projektová príprava obchvatu Termín: do 31.07.2021

             c) stavebná realizácia obchvatu Termín: do 31.08.2023

 

AKTUÁLNY STAV REALIZACIE OBCHVATU 

Obchvat obce Dvorianky je z dôvodu koncepčného riešenia dopravnej situácie na ceste 1/79 riešený ako súčasť preložky cesty 1/79 mimo intravilán obci od Vranova nad Topľou až po obec Hriadky - napojenie preložky cesty 1/79 na pripravovanú trasu diaľničného úseku D1 Dargov-Pozdišovce.

Študia realizovateľnosti cesty z roku 2017 v úseku č. 4 - obchvat obcí Parchovany a Dvorianky neodporúča výstavbu žiadneho z navrhovaných variantov - Študia realizovateľnosti cesty I/79.

Ďalšie INFORMACIE:  

AKTUÁLNY STAV REALIZACIE OBCHVATU 

OBCHVAT Rozhodnutie MDVaRR SR o výstavbe - 27.12.2013

OBCHVAT OBCE DVORIANKY v Strategickom pláne rozvoja dopravy SR do roku 2020

PREČO AŽ ROK 2023 (dlžka až 16km - článok BLOG.SME.SK) ?

Preložka I-79 informacie pred rokom 2013 

SPRAVNE KONANIE - SSC

PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA - Do výstavby obchvatu

 

SSC v liste č. 5095/2013/6351/41364 doručenom správnemu orgánu dňa 25.11.2013 uviedol, že z dôvodu koncepčného riešenia dopravnej situácie na ceste 1/79 navrhuje riešiť obchvat obce Dvorianky ako súčasť preložky cesty 1/79 mimo intravilán dotknutých obci. t.j. od Vranova nad Topľou až po napojenie preložky cesty 1/79 na pripravovanú trasu diaľničného úseku D1 Dargov-Pozdišovce-južne od obchvatu obce Dvorianky.

 

Obchvat obce Dvorianky zakreslený v mape VUCKE a podrobne v územnom pláne:

Obchvat obce Dvorianky - cesta I/79 napojený na D1:

Obchvat obce HRIADKY - cesta I/79 napojený na D1:

OBCHVAT I/79 VUC-PO

Sačurov, Sečovská Polianka, Lomnica a Čemerné

 

INFO VUC0-PO:

Váš list číslo/zo dňa        Naše číslo        Vybavuje/linka        Prešov 

  13. 1. 2014        1721/2014/ODDORC-003             Bc. Kušnírová/0517081341        21.01.2014 

 

Vec: 

Žiadosť o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. - odpoveď     

 

Cesta I/79 je na území Prešovského samosprávneho kraja v úseku Vranov nad Topľou – Sačurov – Sečovská Polianka – hranica Košického samosprávneho kraja. Ďalej pokračuje cez Parchovany, Dvorianky a Hriadky, kde sa napája na cestu E 50/E58. 

Záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja v platnom znení  cestu I/79 na území Prešovského samosprávneho kraja: 

 

1. rešpektuje ako cestnú komunikáciu celoštátnej úrovne (regulatív č. I/ 5.1.7.6), 

2. požaduje chrániť jej koridor v úseku Vranov (východný obchvat s napojením na cestné prepojenie Lipníky – Ubľa) – Sačurov – Sečovská Polianka, s územnou rezervou na obchvaty týchto sídiel (regulatív č. I/ 5.3.7), 

3. zaradzuje spoločne s obchvatmi sídiel medzi verejnoprospešné stavby v oblasti dopravy (regulatív č.  II/1.2.10), 

 

Výrez z grafickej časti územného plánu kraja s umiestnením komunikácie I/79 prikladáme v prílohe. 

Informácie o súčasnom stave projektovej prípravy a prípadnej realizácii preložky cesty I/79 oddelenie ÚPaŽP nezhromažďuje. 

 

        S pozdravom 

 

          Jozef Gaľan 

poverený vedením odboru

 

 

TOPlist