Dňa 27.12.2018 prišla odpoveď z Generálnej prokuratúry SR ohľadne stavu riešenia podnetu na postup MDSR pri neriešeni obchvatu obce a po 5 mesiacoch riešenia nas prokuratura informuje, že podnet bol odloženy dňa 20.12.2018, teda všetko je v poriadku a MDSR postupuje podľa zákona.

Čakáme na písomne vyhotovenie odloženia podnetu.

 

Teda podľa prokuratúry je všetko v poriadku a MDSR postupuje podľa zákona a teda čakáme na realizaciu obchvatu obce podľa platného rozhodnutia v roku 2023...

Je to pochopiteľné keďže podľa aktuálneho stanoviska UVHR (19.12.2018) štúdia realizovatelnosti cestný obchvat obce Dvorianky neodporučila, ale Slovenská správa ciest dodnes definitívne odmietavé stanovisko k výstavbe obchvatu nezaujala.

 

Stále je teda platný termín 31.08.2023 na realizaciu obchvatu obce a SSC informovala:

Štúdia realizovateľnosti I/79 Vr. n./Topľou – št.hr. SR/UA, resp. jej závery nepotvrdili opodstatnenosť investičného zámeru „I/79 Dvorianky obchvat“.  Z tohto dôvodu SSC neboli v roku 2017 a ani v roku 2018 nie sú pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na predmetný investičný zámer.

Rovnako ministerstvo SSC nepridelí finančné prosriedky ani v roku 2019 takže nevieme z čoho a ako sa bude realizovať obchvat obce. Hlavne, že je všetko podľa zákona...

 

GENERÁLNA PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
netrestný odbor Štúrova 2, 812 85 Bratislava
 
Bratislava 21.12.2018
Váš list číslo/zo dňa
Vybavuje: JUDr. Elena Černá
Naše číslo: VI/3 Gd 387/18/1000-22

 
Vec: Žiadosť o poskytnutie informácie - poskytnutie informácie

 

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 13.12.2018, doručenej Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky elektronicky dňa 14.12.2018, o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, ktorou žiadate o sprístupnenie informácie: „v akom stave je riešenie podnetu evidovaného pod čislom VI/3 Gd 387/18/1000-8 ohľadne preskúmania zákonnosti postupu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Útvaru vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR vo veci realizácie opatrení na zníženie hladiny hluku z dopravy po cestnej komunikácii 1/79 na Hlavnej ulici v obci DvoriankyVám oznamujem nasledovné.

 

Váš písomný podnet v predmetnej veci z 22.07.2018, doručený Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky elektronicky dňa 23.07.2018 a poštou dňa 24.07.2018, ktorého lehota na vybavenie bola predĺžená (o čom ste boli písomne upovedomený), bol vybavený tunajšou prokuratúrou odložením pod sp. zn. VI/3 Gd 387/18/1000-21 dňa 20.12.2018. Písomné vyhotovenie odloženia podnetu sp. zn. VI/3 Gd 387/18/1000-21 z 20.12.2018 Vám je doručované poštou.

 

Týmto považujem Vašu žiadosť o sprístupnenie informácie e-mailom za kladne vybavenú.

 

JUDr. Elena Černá
prokurátorka

TOPlist