Územny plán obce Dvorianky

Lokalita „JUH" - hlavná rozvojová lokalita obce

Jedným z dôvodov poklesu počtu obyvateľstva je skutočnosť, že obec nerealizovala výstavbu nových rodinných domov...

 

Novú bytovú výstavu v obci riešiť formou výstavby rodinných domov na nasledovnych lokalitách:

  • lokalita „JUH" ( označenie v schéme č. 1). Menovanú lokalitu považovať za hlavnú rozvojovú lokalitu obce

  • lokalitu „STRED" (označenie v schéme č. 2). Menovanú lokalitu považovať za jednu hlavných rozvojových lokalít obce

  • lokalitu „SEVER" (označenie v schéme č. 3). Menovanú lokalitu považovať za územnú rezervu po dobudovaní lokality „STRED"

Novú bytovú výstavbu v obci riešiť formou výstavby nájomných bytových domov na nasledovných lokalitách:

Lokalita „SEVER" (označenie v schéme č.4). Menovanú lokalitu považovať za hlavnú rozvojovú lokalitu bytových domov v obci. 

Predchádzajúce Lokality č.1.,3.,4 sú navrhované mimo hranice zastavaného územia k 01.01.1990, lokality si budú vyžadovať záber PPF.

 

Počet trvalé bývajúceho obyvateľstva v obci od roku 1970 stále klesá. Od roku 1970 klesol počet obyvateľov o 95 obyvateľov (13,1%). Jedným z dôvodov poklesu počtu obyvateľstva je skutočnosť, že obec nerealizovala výstavbu nových rodinných domov na pripravovaných lokalitách v 90 - tých rokoch minulého storočia. V návrhu ÚPN- obce je potrebné riešiť ponukové lokality pre novú výstavbu rodinných domov najmä pre mladých ľudí a stabilizovať vývoj počtu obyvateľov. Vekové zloženie trvalé bývajúceho obyvateľstva je dlhodobonepriaznivé ked" poproduktívna zložka obyvateľstva (147 obyv., 23;3%) je vyššia ako predproduktívna zložka obyvateľstva ( 119 obyvateľov, 18,9%). Index vitality v obci je 80,9. V obci sa jedná o starnúcu populáciu obyvateľstva. V návrhu ÚPN - obce je potrebné predpokladať pokles využiteľnosti kapacít školskej vybavenosti a bude potrebné riešiť problematiku výstavby sociálnych zariadení pre poproduktívnu zložku obyvateľstva. Na základe ponukových pripravovaných rozvojových plôch pre výstavbu rodinných domov riešiť územný rozvoj obce na výhľadovú veľkosť cca 700 trvalé bývajúcich obyvateľov. 

 

INFO: http://uzemnyplan.sk/dedina/dvorianky/t01.pdf

 

Predmet: Re:UZEMNY PLAN - zmeny

Od:      "info" <info@uzemnyplan.sk>
Dátum:  Štv, Február 21, 2013 10:46
 

Zmeny a doplnky ÚPN obce sa spracúvajú a obstarávajú v zmysle stavebného zákona §31. Obstaranie  môže požiadať akákoľvek fyzická a právnická osoba,ale je len na obci či danej požiadavke vyhovie alebo nie. Takisto obec môže požadovať úplnú úhradu nákladov  spojených s daným procesom §19 stavebného zákona. Daný proces pri súčasnom  platnom právnom znení stavebného zákona trvá minimálne 4 - 6 mesiacov podľa výsledkov prerokovania.

Až po schválení zmien a doplnkov obce sa daná zmena môže prejaviť na našom portály ak nás o tom obec informuje.

 

Podľa našich vedomosti sa jedná o platný právny stav ÚPN obce Dvorianky.

 

S pozdravom

Admin UzemnyPlan.sk

 

http://dvorianky.uzemnyplan.sk/zakladna-mapa