ZÁPISNICA Z ROKOVANIA VÝBORU

Bod programu 3: (04.03.2015)

Správa verejného ochrancu práv podľa § 23 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov za obdobie roka 2014 (tlač 1396)

 

Poslanec Pavol Zajac verejne poďakoval VOP za to, že pomáhala riešiť problém obyvateľov obce Dvorianky súvisiaci s nadmerným hlukom. Ukazuje sa, že občianska angažovanosť má zmysel, vďaka nej sa problém medializoval, vďaka nej sa VOP informovala o riešení na ministerstve dopravy. Možno že aj spomenutie problému v správe VOP aspoň trocha urýchli prípravu obchvatu obce. Samozrejme, celý problém je väčší, chýba rýchlostná cesta R4, čo treba stále pripomínať ministrovi dopravy. 

Podpredsedníčka výboru Lucia Nicholsonová ocenila, že v správe je analýza množstva konkrétnych porušení práv, ktoré potom slúžia ako podklad pre všeobecné závery a odporúčania.

Celá zápisnica z rokovania vyboru VLPNM na 49. schôdzi NRSR

Dokumenty z rokovania výboru pre ľudské práva a narodnostné menšiny

ROKOVANIE NRSR:  Utorok 24.03.2015 od 9.00 hod - bod programu č.76

 

INFORMACIE V MEDIACH:

NOVÝ ČAS (07.03.2015): Test Nového času - Nákladiaky ničia domy aj nervy obyvateľov: Za pol hodiny prefrčí Dvoriankami 39 kamiónov! 

NOVÝ ČAS (05.03.2015): Cez Dvorianky prefrčí denne až 1 300 kamiónov: Budú sa musieť obyvatelia odsťahovať?

CELÁ ZÁPISNICA Z ROKOVANIA VÝBORU - BOD 3

VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY 

Zápisnica zo 49. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny zo 4. marca  2015

Prítomní: 8 (podľa prezenčnej listiny) 

O ospravedlnenie svojej neprítomnosti požiadali: poslankyňa Iveta Lišková, poslanec Peter Pollák, podpredseda výboru Vladimír Jánoš. Schôdzu viedol predseda výboru Rudolf Chmel. 

 

K bodu 3

Správu uviedla verejná ochrankyňa práv (VOP) Jana Dubovcová. Predstavila štruktúru správy, a konštatovala, že pokiaľ ide o vybavenie jednotlivých podnetov, orgány verejnej správy celkovo pozitívne reagujú na jej odporúčania a zväčša dôjde k náprave porušení práv podávateľov podnetov. Iná je situácia v oblasti zistených systémových porúch, kde sa jej odporúčania neplnili. Spravodajkyňa výboru Lucia Nicholsonová predložila návrh na uznesenie, aby výbor zobral správu na vedomie, a odporúčal ju národnej rade zobrať na vedomie.

 

V rozprave poslanec Jozef Mikloško ocenil vysokú úroveň správy, no zároveň poznamenal, že podľa neho sa zbytočne detailne uvádzajú jednotlivé prípady v I. časti správy. Oveľa lepšia je II. časť – poznatky z prieskumov. Zvlášť dobre je spracovaná časť o situácii seniorov. To, že parlament nesplnil odporúčania, možno súvisí s tým, že raz bola správa vrátená na dopracovanie VOP, čo však ona odmietla. Podľa neho VOP svojou tlačovkou pred referendom spochybnila manželstvo a ústavu. VOP je pre všetkých, nemožno si nevšimnúť, ak sa nezúčastní Pochodu za život, ale zúčastní sa Dúhového pride-u. Oceňuje záver z prieskumu v reedukačných centrách – on tiež nedávno navštívil jedno centrum, treba si uvedomiť, že tam nie sú iba deti za trest, ale aj také, ktorých tam dali rodičia. Podľa neho by sa regionálne kancelárie VOP dali zriadiť aj bez navýšenia rozpočtu.  Podpredsedníčka výboru Lucia Nicholsonová ocenila, že v správe je analýza množstva konkrétnych porušení práv, ktoré potom slúžia ako podklad pre všeobecné závery a odporúčania. Napokon tento prístup vyplýva z definície práce ombudsmana, na ktorého sa obracajú konkrétni ľudia s konkrétnymi problémami. Je smutné, že väčšina odporúčaní je ignorovaná zákonodarným zborom. Na druhej strane je ťažko predstaviteľné, aby jednotliví poslanci predložili napr. zákon o terénnej sociálnej práci, na to je potrebný aparát, ktorý má k dispozícii ministerstvo. Ak sa opoziční poslanci pokúsili aspoň o čiastkovú nápravu predložením návrhov zákonov, tak tie boli zamietnuté len kvôli tomu, že „sa neustále hráme na opozíciu a koalíciu“. 

 

Poslanec Béla Bugár pochválil aj to, že správa je písaná zrozumiteľne, jej text  môže pochopiť každý občan. Nadviazal na vystúpenie Lucie Nicholsonovej, keď zdôraznil, že opozícia nemá veľké možnosti plniť odporúčania adresované národnej rade. Potrebná je dobrá vôľa väčšiny v parlamente. Bolo by dobré, keby v pléne bolo prijaté uznesenie adresované vláde o plnení niektorých odporúčaní. 

 

Predseda výboru Rudolf Chmel podčiarkol, že správa VOP nie je proti vláde, ona musí obhajovať ľudské práva občanov proti štátu, verejnej správe, je jedno, ktorá vláda je práve pri moci. Pýtal sa na vyriešenie konkrétneho prípadu porušenia práva používať menšinový jazyk v úradnom styku (s. 20 správy). 

 

Vo svojej odpovedi Jana Dubovcová vysvetlila, že prípady, uvedené v I. časti správy vyberala tak, aby podala obraz o skladbe podnetov, ktoré dostáva, aj o spôsobe ich riešenia. Prípad, na ktorý sa pýtal predseda výboru, je tam uvedený preto, lebo na základe podnetu zistila systémovú chybu: žiadosť o vydanie dvojjazyčného rodného listu bola zamietnutá pre softvér inštalovaný na všetkých príslušných úradoch. To je systémová chyba, čo konštatoval aj Úrad vlády. K manželstvu – VOP ho samozrejme ako inštitúciu uznáva, ale zároveň uznáva právo každého na súkromie a na rodinný život. VOP bude vždy stáť na strane slabších. Regionálne pracoviská nemôže zriadiť bez finančných zdrojov. Odporúčania na nápravu systémových chýb prostredníctvom zákonov bude VOP vždy predkladať, bez ohľadu na to, kto si ich osvojí – opozícia, koalícia, či vláda. 

 

Poslanec Béla Bugár podčiarkol, že kritika VOP skutočne nie je namierená voči konkrétnej vláde, nakoniec problémy so „starodôchodkami“ vznikli ešte za druhej Dzurindovej vlády. Poslankyňa Jana Laššáková povedala, že správa je písaná s citom pre právo; ona samozrejme nevie posúdiť z právneho hľadiska všetky uvedené príklady, ale odbornosť správy sa nedá zaprieť. Víta aj analýzu jednotlivých prípadov v správe. Správa dáva dobrý prehľad o celkovej činnosti VOP. Je ja na vláde, aby uvedené problémy postupne riešila. 

 

Poslanec Pavol Zajac verejne poďakoval VOP za to, že pomáhala riešiť problém obyvateľov obce Dvorianky súvisiaci s nadmerným hlukom. Ukazuje sa, že občianska angažovanosť má zmysel, vďaka nej sa problém medializoval, vďaka nej sa VOP informovala o riešení na ministerstve dopravy. Možno že aj spomenutie problému v správe VOP aspoň trocha urýchli prípravu obchvatu obce. Samozrejme, celý problém je väčší, chýba rýchlostná cesta R4, čo treba stále pripomínať ministrovi dopravy. 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia: 7/0/1. Uznesenie výboru č. 162 bolo schválené.  

 

Predseda výboru oznámil, že tlač 1396 bola pridelená aj ďalšiemu výboru na prerokovanie, preto zvoláva schôdzu na 11. marca 2015 k schváleniu spoločnej správy výborov.

 

Celá zápisnica s rokovania vyboru VLPNM na 49. schôdzi NRSR

PREZENČNÁ LISTINA

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky

pre ľudské práva a národnostné menšiny

49. schôdza - 04. marca 2015

 

Chmel Rudolf    prítomný

Bugár Béla prítomný

Daniš Zoltán prítomný

Babič Ján prítomný

Mikloško Jozef prítomný

Jánoš Vladimír neprítomný

Laššáková Jana prítomná

Lišková Iveta neprítomná

Nicholsonová Lucia prítomná

Pollák Peter neprítomný

Želiezka Ľubomír prítomný