MDSR-OKSD 19.08.2015

NEUVERITEĽNÉ  STANOVISKO - PREŠETRENIE REALIZACIE OBCHVATU !

DVA ROKY SA OBCHVAT NEPOHOL A VŠETKO JE V PORIADKU !

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti konštatujeme, že sme nezistili nedostatky v činnosti ÚVHR, nakoľko ÚVHR z hľadiska svojich kompetencií v rámci ochrany verejného zdravia pri riešení problematiky cestného hluku na Hlavnej ulici v obci Dvorianky koná kontinuálne, uložili sa konkrétne povinnosti zodpovednému subjektu, a ÚVHR, oddelenie oblastného hygienika Košice ich realizáciu sleduje a vyhodnocuje.

... vybudovanie cestného obchvatu obce sa v súčasnosti pripravuje podľa harmonogramu ...

GPSR - podnet 2015 - Nerealizovanie obchvatu obce

Prokuratúra - Šetrenie škodlivých emisii z výfukov kamionov - informacie 17.08.2015

Trestné oznamenie poškodzovanie zdravia - informacie 17.08.2015

 

SCHVÁLENE TERMÍNY :

     a) predprojektová príprava obchvatu Termín: do 30.11.2016

     b) projektová príprava obchvatu Termín: do 31.07.2021

     c) stavebná realizácia obchvatu Termín: do 31.08.2023

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava 15

Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu

Vážený pán

Ing. Ján Vitkovič

 

Bratislava 14.08.2015

Naše číslo: 19533/2015/D132-OKŠDD/493 88 

Stupeň dôvernosti: CH 

  

Vážený pán Ing. Vitkovič,

Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo") bolo dňa 22.07.2015 z Generálnej prokuratúry SR (ďalej len „GP SR") postúpené na ďalšie konanie Vaše elektronické podanie zo dňa 23.05.2015 označené ako „ Podnet na prešetrenie postupu Útvaru vedúceho hygienika rezortu MDVaRR SYR - hluk - nevyhovujúce životne prostredie", ktoré bolo doplnené dvomi elektronickými podaniami zo dňa 02.06.2015 a 15.06.2015. Uvedené podania ste adresovali GP SR a namietali ste v nich na postup Útvaru vedúceho hygienika rezortu ministerstva (ďalej len „ÚVHR")-vo veci riešenia hladiny hluku z dopravy po cestnej komunikácii 1/79 pred Vašim rodinným domom č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky.

Ministerstvu bol súčasne z GP SR vrátený zapožičaný spisový materiál ÚVHR a zaslané na vedomie tiež upovedomenie o vybavení Vášho podnetu, z ktorého vyplýva, že GP SR sa Vašim podnetom zaoberala v zmysle zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, pričom uviedla „že z predložených podkladov nevyplýva, že by tento orgán verejnej správy nekonal v oblasti verejnej správy v lehote určenej zákonom alebo iným všeobecne záväzným predpisom, inými slovami z predložených podkladov nebola zistená nečinnosť v postupe preskúmateľnom prokuratúrou" a Váš podnet považuje v tejto veci za vybavený. Nakoľko ste však v podaní požadovali preskúmať postup ÚVHR aj ako dbá na uskutočňovanie, už prijatých opatrení Slovenskou správou ciest (t. j. plnenie pokynov z rozhodnutí ÚVHR), pričom ste poukazovali na ich údajnú neefektívnosť a žiadali ste o prijatie ďalších technických riešení (doplnkové protihlukové opatrenie, inštaláciu núteného vetrania), GP SR podanie v tejto časti postúpila v zmysle § 20 ods. 3 zákona o prokuratúre na vybavenie ministerstvu. Vzhľadom na uvedené, odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu ministerstva (ďalej len „OKŠDD") posúdil Vaše požiadavky a názory, pričom boli zistené nasledovné skutočnosti.

V samotnej veci bolo zistené , že problematiku zvýšenej hladiny hluku z dopravy po cestnej komunikácii 1/79 pred rodinným domom č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky v rámci ochrany zdravia jej obyvateľov rieši ÚVHR v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z."). ÚVHR v rámci kompetencií podľa zákona č. 355/2007 Z. z. nariadil svojimi rozhodnutiami vydanými v rámci správneho konania Slovenskej správe ciest ako správcovi komunikácie 1/79, realizáciu cestného obchvatu obce Dvorianky (ako trvalé protihlukové opatrenie) a vybudovanie nového spomaľovacieho ostrovčeka na ceste 1/79 na vstupe do obce Dvorianky (ako doplnkové protihlukové opatrenie), pričom v súvislosti s oneskorením predloženia tohto doplnkového opatrenia uložil aj pokutu vo výške 5 000,- EUR. K jednotlivým opatreniam Vám ďalej uvádzame nasledovné.

 

1. Realizácia obchvatu obce Dvorianky - INFO

Výsledkami hlukovej štúdie stavby „1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" z júla 2013 vypracovanej spoločnosťou EDOS plus, s.r.o., doc. Ing. Ján Mandula, CSc. a doc. Ing. Brigita Salaiová, CSc.,* Košice bolo jednoznačne preukázané, že definitívnym riešením hlukovej záťaže obyvateľov Hlavnej ulice z cestnej dopravy po ceste 1/79 v obci Dvorianky bude vybudovanie cestného obchvatu obce, ktoré sa v súčasnosti pripravuje podľa harmonogramu na základe rozhodnutia ÚVHR, oddelenia oblastného hygienika Košice č. 07659/2013/D404- ÚVHR/75579 zo dňa 09.12.2013. Stavebná realizácia obchvatu má byť zrealizovaná v termíne do 31.08.2023. Slovenskej správe ciest bola v rámci uvedeného rozhodnutia uložená tiež povinnosť informovať priebežne (minimálne lx do roka) ÚVHR o plnení uložených povinností v súvislosti s prácami na predprojektovej a projektovej príprave obchvatu a jeho stavebnou realizáciou. Slovenská správa ciest zaslala v stanovenom termíne dňa 09.12.2014 (prvýkrát) informáciu ÚVHR o plnení uložených opatrení.

 

2. Realizácia nového spomaľovacieho ostrovčeka na ceste 1/79 na vstupe do obce Dvorianky - INFO

Do doby vybudovania obchvatu obce Dvorianky, ako definitívneho vyriešenia problematiky hluku z dopravy po ceste 1/79 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky, ÚVHR, oddelenie oblastného hygienika Košice rozhodnutím č. 01730/2014/D404-/ÚVHR/66583 zo dňa 03.11.2014, uložilo Slovenskej správe ciest povinnosť vybudovať doplnkové opatrenie -nový spomaľovací ostrovček na ceste 1/79 pred vstupom do obce Dvorianky zo smeru od obce Hriadky, podľa schváleného harmonogramu v termíne do 30.09.2016. Pri výbere tohto druhu doplnkového opatrenia sa vychádzalo z návrhov uvedených v správe „Hluková záťaž spôsobovaná cestnou dopravou po ceste 1/79 a ideový návrh opatrení na jej zníženie" (ďalej len „správa"), ktorej zhotoviteľom je akreditovaná spoločnosť EUROAKUSTIK, s. r. o., pracovisko Bratislava, Letisko M. R. Štefánika 63, Bratislava. Správa uvádza, že je predpoklad, že toto opatrenie by malo znížiť hladinu hluku na ceste 1/79 na Hlavnej ul. 126 v obci Dvorianky na zákonom limitovanú úroveň. Slovenskej správe ciest bola v súvislosti s oneskoreným predložením návrhu tohto druhu doplnkového opatrenia uložená zo strany ÚVHR, oddelenia oblastného hygienika Košice aj pokuta vo výške 5 000,- EUR rozhodnutím č. 01730/2014/D404-ÚVHR/63755 zo dňa 20.10.2014. V súčasnosti, v súlade so schváleným harmonogramom prác, vydal ÚVHR, oddelenie oblastného hygienika Košice súhlasné záväzné stanovisko č. 16003/2015/D404-ÚVHR/34438 zo dňa 09.06.2015 k územnému konaniu nového prvku upokojenia dopravy „1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti".

 

3. Ďalšie technické riešenie - inštalácia núteného vetrania - INFO

ÚVHR, oddelenie oblastného hygienika Košice listom č. 01730/2014/D404-ÚVHR/73477 zo dňa 28.11.2014 vyzvalo Slovenskú správu ciest o predloženie návrhu na riešenie zvýšenej hladiny hluku vo vnútornom chránenom prostredí rodinného domu č. 126 v obci Dvorianky (v noci), v čase do ukončenia výstavby nového spomaľovacieho ostrovčeka do 30.09.2016 (inštalácia núteného vetrania). Podľa stanoviska Slovenskej správy ciest č. 4859/2014/3210/39462 zo dňa 10.12.2014, ktoré je zhodné so stanoviskom akreditovaného autora správy „Hluková záťaž spôsobovaná cestnou dopravou po ceste 1/79 a ideový návrh opatrení na jej zníženie", najefektívnejším riešením na ochranu pred hlukom vo vnútornom chránenom prostredí domov, a to pre všetkých obyvateľov rodinných domov na Hlavnej ulici v obci Dvorianky, je dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti účastníkov cestnej premávky pri vjazde a prejazde obcou. Z uvedeného dôvodu je potrebné, z hľadiska znižovania hlukovej záťaže z cestnej dopravy, prioritne sa zaoberať riešením, ktoré zabezpečí, aby účastníci cestnej dopravy boli v sledovanom úseku cesty 1/79 nútení dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť. Podľa nám dostupných informácií sa riešením uvedenej problematiky už zaoberá Krajský dopravný inšpektorát v Košiciach prostredníctvom návrhu na zriadenie technického prostriedku na meranie rýchlosti jazdy motorových prostriedkov v súvislosti s objektívnou zodpovednosťou držiteľov vozidiel. Následne, teda až funkčnosťou tohto konkrétneho technického prostriedku bude možné overiť, akou mierou zariadenie ovplyvní zníženie hladiny hluku z dopravy po ceste 1/79 na Hlavnej ul. č. 126 v obci Dvorianky.

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti konštatujeme, že sme nezistili nedostatky v činnosti ÚVHR, nakoľko ÚVHR z hľadiska svojich kompetencií v rámci ochrany verejného zdravia pri riešení problematiky cestného hluku na Hlavnej ulici v obci Dvorianky koná kontinuálne, uložili sa konkrétne povinnosti zodpovednému subjektu, a ÚVHR, oddelenie oblastného hygienika Košice ich realizáciu sleduje a vyhodnocuje.

 

Záverom si Vám dovoľujeme uviesť, keďže bolo preukázané, že zvýšenú hladinu hluku spôsobujú nezodpovední vodiči nákladnej kamiónovej dopravy, že ÚVHR nemôže v takom prípade suplovať kompetencie príslušných zložiek Policajného zboru, ktoré vykonávajú kontrolu dodržiavania dopravných predpisov. Taktiež nemôže v tejto súvislosti ani ukladať opatrenia, nakoľko takéto konanie by bolo konaním nad rámec zákona č. 355/2007 Z. z..

 

S pozdravom

 

Ing. Zoltán T a k á c s 

riaditeľ odboru

Žiadne kroky v rokoch 2014 a 2015 !

A to aj napriek tomu, že v čase vydania predmetného rozhodnutia ÚVHR MDVRR SR v 12/2013 boli činnosti predprojektovej prípravy naplánované na roky 2014-2016 v zmysle TP 03/2006 a predpokladu časovej náročnosti a následnosti jednotlivých procesov.

15.06.2015

Naše číslo: 5653/2015-51/2220/18983

Dobrý deň pán Ing. Vitkovič,
na základe vašej žiadosti z 3. 6. 2015 týkajúcej sa obchvatu obce Dvorianky zasielame vyjadrenie z IVSC Košice k uvedeným otázkam.

1. predprojektová príprava navrhovanej činnosti v zmysle TP 03/2006 pozostáva z procesov
  • vypracovanie technickej štúdie a Zámeru pre zisťovacie konanie
  • proces EIA/MŽP SR –  rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti, Správa o hodnotení a jej verejné prerokovanie
  • záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti

2. v čase vydania predmetného rozhodnutia ÚVHR MDVRR SR v 12/2013 boli činnosti predprojektovej prípravy naplánované na roky 2014-2016 v zmysle TP 03/2006 a predpokladu časovej náročnosti a následnosti jednotlivých procesov. Ku predpokladanému časovému harmonogramu investičnej prípravy navrhovanej činnosti sme sa už vyjadrovali v z.č.: 5095/2013/6351/41364 zo dňa 18.11.2013.

3. Finančné prostriedky na navrhovanú činnosť „I/79 Vr. n/Topľou – Hriadky“, ktorej súčasťou je obchvat obce Dvorianky, bude SSC žiadať prostredníctvom ŽoNFP z EU fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovacom období 2014-2020. Podmienkou na predloženie projektu EK, je vypracovanie štúdie realizovateľnosti. SSC v súčasnosti vypracováva podklady na proces VO na zhotoviteľa štúdie realizovateľnosti cestného ťahu I/79, po ukončení procesu VO výberom zhotoviteľa, jej následného vypracovania a v závislosti od jej konkrétneho výsledku bude SSC pri príprave predprojektovej prípravy obchvatu ďalej postupovať.


S pozdravom

Mgr. Viktória Kmeťová
vedúca oddelenia výmeny informácií
Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava

List MDSR OKSD 19533/2015/D132-OKSD/49388 zo  dňa 19.08.2015 :