Pán minister nás nepotešil, pretože vôbec nespomína zastavený projekt stavby v obci Dvorianky “Vážnica Dvorianky – 24 hod. monitorovanie dopravy” a teda sa už viac ako polroka nevieme dostať ku informaciam čo s týmto projektom bude.

 

K ďalšim infomaciam uvádzame, že sa jedná o súhrn úradnickych nepresných infomacii z ministerstva, ktoré dávno máme k dispozícii a jedna sa tu aj o zavadzajúce informacie a teda napríklad skutočnosť, že hluk na Hlavnej ulici pri uplatnení bodu 1.6 vyhlášky neprekračuje prípustne hodnoty je jasne v ROZPORE so samotným znením bodu 1.6 Prílohy k Vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z.z. !

Platné znenie bodu 1.6 Prílohy k Vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z.z.:
„1.6 Ak je preukázané, že jestvujúci hluk z pozemnej a koľajovej dopravy prekračujúci prípustné hodnoty podľa tabuľky č. 1 pre kategórie územia II a III zapríčinený postupným narastaním dopravy nie je možné obmedziť dostupnými technickými opatreniami alebo organizačnými opatreniami bez podstatného narušenia dopravného výkonu, posudzovaná hodnota pre kategóriu územia II môže prekročiť prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku z pozemnej dopravy uvedené v tabuľke č. 1 najviac o 5 dB a pre kategórie územia III a IV najviac o 10 dB.“

 

Pritom potrebné opatrenia neboli realizované všetky a všade - SSC zrealizovala na Hlavnej ulici opatrenia iba na vjazde do obce od Hriadok - je tu nový spomaľovač a 300m tichý asfalt...
Daľsie opatrenia na prejazde obcou neboli realizované žiadne, chýba dokončenie II.etapy stavby "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" kde treba dokončit ďalšich 800m tichého asfaltu a položiť špecialne samonivelizačné kanalizačné poklopy. Rovnako nie je ešte inštalovaný system na 24 hod. monitorovanie dopravy - úsekove meranie rýchlosti a váženie kamionov a teda cez obec nikto nejde 40km/h. Stále nič nenúti kamiony dodržiavať dopravné predpisy...

Pritom nie je žiadny postupný nárast dopravy v obci – v obci za posledných 7 rokov doprava nemá nárast  teda počet vozidiel klesá, informácie o počtoch vozidiel za posledné roky mame z oficianych dokumentov.

Aktuálny stav ohľadne týchto skutočnosti je možné vidieť na linkach:
http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/news-/mdsr-info-16-02-2018/
http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/news-/mdsr-info-22-02-2018/

 

Rovnako sú nezrovanlosti aj k obchavtu obce a teda malý 2km obchvat obce Dvorianky v študii realizovateľnosti nebol vôbec posudzovaný a bol posudzovaný iba veľky 5km obchvat spojený s obcou Parchovany, teda posudzoval sa dvojobchvat obci Parchovany-Dvorianky, ktorý teda nevyšiel ekonomicky výhodny.
Informacia:
http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/news-/dvojobchvat-parchovany-dvorianky-28-02-2018/

 

Tiež podľa posledných informacii termín 31.08.2023 na relaizaciu obchvatu obce Dvorianky stále platí.

MDSR-09.03.2018 Termín realizacie obchvatu 31.08.2023 platí

Ohľadne uvedených opatrení na zvýšenie váženia na ceste I/79 a plnenia Uznesenie vlády SR č. 601/2015 zo 4. novembra 2015, bod B.12 uvádzame, že ministrom uvedené opatrenia su nedostatočné a to aj potvrdila priamo SSC v Zápisnici z vyhodnotenia ponúk predložených do súťaže na predmet zákazky „Výstavba vážnice na ceste 1/79 Dvorianky" a to v bode číslo 9./ Zdôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania v zmysle § 57 ods. 2 zák. č. 343/2015 Z.z. - na konci zápisnica - viď strany 3-4.

 

Výbor NRSR pre hospodárske záležitosti sme informovali, že v každom prípade odpoveď pána ministra na riešenie situacie v obci Dvorianky považujeme za nedostatočné a za hlavne riešenie považujeme stavbu “Vážnica Dvorianky – 24 hod. monitorovanie dopravy”, kde už SSC vybrala zhotoviteľa vo verejnom obstarávani a čaká sa už iba na pridelenie financi.

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk predložených do súťaže na predmet zákazky „Výstavba vážnice na ceste 1/79 Dvorianky"

 

9./ Zdôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania v zmysle § 57 ods. 2 zák. č. 343/2015 Z.z.

Predmetná zákazka bola v pláne verejného obstarávania SSC už v roku 2016. Proces verejného obstarávania v danom roku nebolo možné začať z dôvodu, že MDV SR v roku 2016 nepridelilo SSC na výstavbu predmetnej vážnice finančné prostriedky.

Zároveň tým nebolo naplnené ani Uznesenie vlády SR, konkrétne:

Uznesenie vlády SR č. 601/2015 zo 4. novembra 2015, bod B.12 - zintenzívniť realizáciu opatrení na elimináciu preťažených nákladných vozidiel na ceste 1/79, vykonávaním kontrol zaťaženia nákladných vozidiel.

SSC v roku 2016 pristúpila k plneniu predmetného bodu, konkrétne spôsobom navýšenia počtu meraní nápravových tlakov cestných motorových vozidiel na predmetnom úseku cesty 1/79. 

V roku 2017 boli SSC pridelené finančné prostriedky na plnenie predmetnej zákazky a táto pristúpila k procesu jej plnenia a zároveň aj plnenia Uznesenia vlády SR č. 601/2015 zo 4. novembra 2015. Bola vyhlásená verejná súťaž, v ktorej boli predložené tri ponuky. Komisia po dôkladnom preštudovaní konštatovala, že všetky tri ponuky splnili všetky podmienky verejného obstarávateľa.

Pred otváraním ponúk v časti „Kritéria", bola obstarávateľovi doručená listová zásielka od firmy Dopsys, s.r.o., Zvolen, v ktorej oznámila, že z dôvodu nezískania úveru odstupuje od zákazky. Obálka v časti „Kritéria" nebola otvorená a bola vrátená uvedenej firme.

Po otvorení dvoch obálok časti „Kritéria", boli firmy oboznámené s cenou a požiadané o zaslanie originálnych dokladov v súlade so zákonom o VO. Firma, ktorá skončila cenou ako druhá - TENZOVAHY, s.r.o. nepredložila požadované doklady a oznámila, že v súťaži nepokračuje.

Vzhľadom na skutočnosť, že verejný obstarávateľ dodržal všetky zákonom stanovené postupy, ukončenie zákazky a plnenie Uznesenia vlády SR č. 601/2015 je potrebné zrealizovať do konca roku 2017, je potrebné a nevyhnutné v procese verejného obstarávania pokračovať.

TOPlist