Naše číslo: VI/1 Gd 149/19/1000-5 

Vybavuje JUDr. Elena Černá 

Bratislava 20.03.2019

 

Vec: potvrdenie prijatia podnetu


Podl'a § 34 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov týmto potvrdzujem prijatie Vášho písomného podnetu z 10.03.2019, doručeného elektronicky dňa 11.03.2019 a poštou dňa 12.03.2019, ktorým sa domáhate  preskúmania zákonnosti postupu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu a Odboru kontroly, štátneho dozoru a dohl'adu vo veci riešenia hlukových pomerov v obci Dvorianky a vo veci posudzovania strategického dokumentu „Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry Slovenskej republiky do roku 2020”.


O spôsobe vybavenia podnetu budete písomne upovedomený v zákonom stanovenej lehote.

JUDr. Elena Černá prokurátorka

TOPlist