UZAVRETIE HRANIČNÉHO PRIECHODU PRE KAMIONY Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely

Koncepcia cestných hraničných priechodov v SR

Koncepciu cestných hraničných priechodov – ich konečný počet, rozmiestnenie a najmä ich kategorizáciu je potrebné z pohľadu cestnej dopravy podriadiť najmä tranzitujúcej nákladnej kamiónovej doprave, s cieľom túto usmerniť v prejazde cez Slovensko do trás a koridorov (medzinárodne koridory ako ťah TEN-T), ktoré sú z pohľadu stavebno-technického stavu vozoviek a bezpečnosti prepravy pre tento účel určené a v ktorých bude negatívny dopad z hluku a exhalátov na osídlia a chránené územia úplne vylúčený, alebo do úplného vybudovania siete diaľnic a rychlostných ciest aspoň minimalizovaný.

 

MEDZINÁRODNÉ KORIDORY

 

Bližšie info o koncepcii:

http://www.ssc.sk/files/documents/rozvoj_cestnej_siete/koncepcia/07_cestne.pdf

 http://www.ssc.sk/sk/Rozvoj-cestnej-siete/Koncepcia-rozvoja-cestnej-siete.ssc  

 

Doplnkové opatrenie - dočasné zrušenie hraničného priechodu pre nákladnu kamionovu dopravu Slovenske Nove Mesto - Satoraljaujhely ?

 

V návaznosti na informacie, že ministerstvo plánuje znížiť počet hraničných priechodov pre nákladnu ťažkú kamionovu dopravu o čom informoval rezortný štátny tajomník Viktor Stromček v súvislosti s dynamickýym váženim upozorňujeme na realizaciu účinneho a možného doplnkového opatrenia a to vylúčenie kamionovej dopravy na ceste I/79 a to ako dočasné zrušenie hraničného priechodu pre nákladnu kamionovu dopravu Slovenské Nové Mesto - Satoraljaujhely,  ako napr. osadenie dopravnej značky zákaz jazdy nákladnej dopravy s hmotnosťou väčšou ako 12 ton. 

Bližšie informacie v článku: Počet hraničných priechodov pre kamiónovú dopravu by sa mal znížiť

 

Zrušením uvedeného hraničného priechodu pre nákladnu kamionovu dopravu medzi SR-MR a to konkrétne Slovenské Nové Mesto - Satoraljaujhely - I/79A, ktorý je momentálne diaľkovým priechodom pre ťažkú nákladnu kamionovu dopravu je možné účinne dočasne obmedzit tranzit ťažkej kamionevej dopravy po ceste I/79 a teda aj v obci Dvorianky do vybudovania obchvatu obce, pričom upozorňujeme, že táto tažká kamionova doprava na ceste I/79 dlhodobo poškodzuje zdravie a majetok obyvateľstva v obciach, cez ktoré prechádza na trase po ceste I/79, ktorá je iba administratívne prekvalifikovaná na cestu I.triedy (z povodnej cesty II.triedy a má teda úzke širkové usporiadanie) a nie je teda stavaná svojimi parametrami na medzinárodny tranzit kamionovej dopravy.

 

Pritom neďaleký hraničný priechod Milhosť - Tornyosnemeti E71,I/68 s novovybudovanou R4 a priamim napojením na D1 je súčasťou medzinárodneho koridoru pre tranzit ťažkej nákladnej kamionovej dopravy cez uzemie SR (TEN-T) a tento hraničný priechod spolu s infraštruktúrou vie bez problémov pokryť nárast kamionovej dopravy z uzavretého priechodu (Slovenské Nové Mesto - Satoraljaujhely) o cca 900 kamionov denne, vyššie obrázok trasy.

 

Tranzit kamionovej dopravy po ceste I/79 z uzemia Maďarskej republiky podrobne rozoberam v článku:
http://janvitkovic.blog.sme.sk/c/345917/Odkial-sa-beru-kamiony-na-ceste-I79-Idu-z-Madarska-z-M30.html

 

Žiadame o zohladnenie vyššie uvedených skutočností pri riešení stavu, ktorý priamo poškodzuje zdravie obyvateľstva v obci Dvorianky a žiadame o zváženie realizacie uvedeného doplnkového opatrenia do výstavby obchvatu obce Dvorianky ako aj obchvatov ďaľších obcí na ceste I/79 a to teda zrušenie priechodu pre kamionovu dopravu na ceste I/79 Slovenské Nové Mesto - Satoraljaujhely.

 

Vzhľadom na Schengenský priestor treba poznamenať, že sa jedná o vnútorný prechod schengenských hraníc medzi SR - MR. Je tu síce možnosť voľného prekračovania vnútorných schengenských hraníc a to bez hraničnej kontroly kedykoľvek a na ktoromkoľvek úseku hranice, ale v súlade s vnútornými predpismi (dopravnými, ekologickými a pod.)

Zrušenie kontroly vnútorných hraníc ale neovplyvňuje výkon policajných právomocí príslušnými orgánmi členských štátov podľa vnútroštátneho práva, pokiaľ nemá výkon týchto právomocí rovnaký účinok ako hraničné kontroly; toto platí aj v pohraničných oblastiach.

 

http://janvitkovic.blog.sme.sk/c/348436/20-pokles-kamionov-nestaci-ako-to-vidi-minister-dopravy.html

 

VUCKE - informacie zo dňa 13.01.2014

 

MDVaRR SR - informacie zo dňa 25.02.2014

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEDZI SR a MR 

 Memorandum - www linka  

 

Informácia o priebehu a výsledkoch spoločného rokovania predstaviteľov vlád SR a Maďarska (2.7.2013, Budapešť)

Úvod

V Budapešti sa 2. júla 2013 uskutočnilo spoločné rokovanie predstaviteľov vlád SR a Maďarska. Na stretnutí sa okrem predsedov vlád R. Fica a V. Orbána zúčastnili rezortní ministri, zodpovední najmä za oblasti spojené s rozvojom hospodárskej spolupráce. SR zastupovali PPV a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí M. Lajčák, minister hospodárstva T. Malatinský, minister dopravy J. Počiatek, minister pôdohospodárstva Ľ. Jahnátek a štátny tajomník MZVaEZ SR P. Javorčík. Maďarskú stranu zastupovali podpredseda vlády Zs. Semjén, minister zahraničných vecí J. Martonyi, minister národného hospodárstva M. Varga, ministerka národného rozvoja Németh Lászlóné, minister rozvoja vidieka S. Fazekas a štátny tajomník pre zahraničné veci a zahraničný obchod Úradu predsedu vlády P. Szijjártó. Počas spoločného rokovania členovia vlád SR a Maďarska diskutovali o aktuálnych otázkach týkajúcich sa ďalšieho rozvoja dopravnej a energetickej cezhraničnej infraštruktúry, agendy EÚ a aktuálneho predsedníctva Maďarska vo V4.

 

V rámci spoločného rokovania sa vo vecnej a pozitívnej atmosfére uskutočnilo aj bilaterálne stretnutie predsedu vlády SR R. Fica s predsedom vlády Maďarska V. Orbánom na niektoré témy dvojstranných vzťahov. Zároveň sa uskutočnilo stretnutie podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka s ministrom zahraničných vecí Maďarska J. Martonyim, ako aj rokovanie ministra hospodárstva SR T. Malatinského s ministrom národného hospodárstva Maďarska M. Vargom. Program podujatia zároveň poskytol priestor aj na ďalšie neformálne rozhovory jednotlivých rezortných partnerov.

 

Výsledkom stretnutia je podpis štyroch dokumentov prehlbujúcich vzájomnú spoluprácu na úrovni vlády, regionálnych samospráv, inštitúcií pre rozvoj investícií ako aj priemyselných zväzov. Konkrétne ide o Memorandum o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a Maďarska, Memorandum o podpore komplexného rozvoja verejných komunikácií prechádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu SR a Maďarska (medzi 10 regionálnymi samosprávami SR a Maďarska), Memorandum o porozumení medzi Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Maďarskou investičnou a obchodnou agentúrou (HITA) a Memorandum o spolupráci medzi Zväzom elektrotechnického priemyslu a Maďarským elektrotechnickým združením. 

 

Plenárne rokovanie

Predsedovia vlád SR a Maďarska ocenili prebiehajúcu konštruktívnu spoluprácu oboch krajín a napĺňanie ich dohody z Varšavy (apríl 2012), na základe ktorej sa obe krajiny sústredia na hospodársku spoluprácu a rozvoj dopravnej a energetickej infraštruktúry. Prístupy SR a Maďarska k riešeniu hospodárskej krízy sú rozličné, napriek tomu sa môžu navzájom inšpirovať. Slovenská strana podporuje program maďarského predsedníctva vo V4 a teší sa na spoluprácu s Maďarskom v tomto období (júl 2013 – jún 2014). Zároveň maďarská strana vyjadrila podporu slovenskému predsedníctvu v Rade EÚ v roku 2016 a deklarovala pripravenosť odovzdať svoje skúsenosti z maďarského predsedníctva v Rade EÚ v roku 2011. Predseda vlády SR R. Fico sa poďakoval V. Orbánovi za podporu Slovensku na zasadnutí Európskej rady v Bruseli (27.-28.6.2013) v súvislosti s predĺžením čerpania eurofondov podľa pravidla n+3.

 

Dopravná infraštruktúra

Obe strany sa zhodli na potrebe ďalšieho rozvoja dopravnej infraštruktúry a pozitívne hodnotili pripravené Memorandum o spolupráci vlád SR a Maďarska, podľa ktorého SR a Maďarsko počas programového obdobia EÚ 2014-2020 z celkového zoznamu vyše 60 projektov vytypovaných maďarskou stranou, vybudujú aspoň 25 nových verejných komunikácií pri využití zdrojov EÚ. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať aj tzv. väčším projektom, ako je napr. vyriešenie financovania plánovaného nového dunajského mosta medzi Komárnom a Komáromom. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR J. Počiatek poukázal na  doterajšiu veľmi dobrú úroveň spolupráce v tejto oblasti, vrátane činnosti zmiešanej komisie pre otázky dopravy, spojov a ich infraštruktúru. Pokiaľ ide o budúce cezhraničné projekty, bude potrebné posúdiť obidvomi stranami príslušné štúdie realizovateľnosti a ďalej napredovať v súlade so štandardnými postupmi EÚ, vrátane možností financovania. 

 

V kontexte aktuálneho stavu cestných prepojení medzi obidvoma krajinami, štátny tajomník Úradu predsedu vlády Maďarska P. Szijjártó považuje ich súčasný počet (28) vzhľadom na to, že ide o najdlhšiu hranicu medzi členskými štátmi EÚ, ako aj populáciu žijúcu na oboch stranách hranice (2 mil.), za nízky. Poukázal na potrebu výstavby nových, resp. obnovu existujúcich cestných prepojení. V tomto kontexte informoval o príprave štúdií uskutočniteľnosti pre 46 nových a 14 existujúcich projektov cezhraničného prepojenia. Maďarská strana tiež navrhla vytvorenie pracovnej skupiny pre rozvoj osobnej dopravy.

 

Energetika – energetická infraštruktúra

V oblasti energetickej spolupráce bol konštatovaný dosiahnutý pokrok. Zároveň je potrebné na oboch stranách využiť existujúci veľký potenciál spolupráce. Za týmto účelom budú vytvorené 3 pracovné skupiny na úrovni štátnych tajomníkov (plyn, elektroenergetika, jadrová energia), ktoré sa budú zaoberať aj otvorenými otázkami v daných oblastiach spolupráce.

  1. Plynovodné prepojenia – bolo potvrdené, že výstavba severojužného plynárenského prepojenia prebieha podľa harmonogramu (2014 – začatie skúšobnej prevádzky, 2015 – začiatok riadnej prevádzky). Bude však potrebné s maďarskou stranou dohodnúť regulačné tarifné podmienky, kde zatiaľ nebola dosiahnutá zhoda. Maďarská strana vyjadrila záujem na dosiahnutí dohody, ktorá by v rámci slovensko – maďarského plynovodného prepojenia umožnila prepravu plynu (aj) na komerčnom základe.

  2. Elektroenergetika - Minister hospodárstva SR T. Malatinský vyzdvihol úspešné spustenie prepojenia trhov SR a ČR s trhom Maďarska (tzv. market coupling) v septembri 2012. Uvedený krok prispieva k ďalšiemu zbližovaniu a integrácii trhov v strednej Európe a podporuje celkový rozvoj energetiky v tomto regióne. 

Dôležitou témou vzťahov v elektroenergetike je budovanie prepojenia prenosových sústav. Ide o oblasť, ktorá bola predmetom doterajších rokovaní s maďarskou stranou aj na vládnej úrovni (kompetentné rezorty).

V nadväznosti na uzatvorené Memorandum medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav SEPS (SR) a MAVIR (Maďarsko) /november 2012/, slovenská strana podporuje a odporúča uzatvorenie podobného dokumentu aj na vládnej úrovni. Tieto otázky budú ešte predmetom diskusie pracovných skupín.

  1. Jadrová energetika - Slovenská strana má záujem zintenzívniť diskusiu o tejto téme v bilaterálnom slovensko – maďarskom formáte a na úrovni V4. Maďarská strana poukázala na záujem zvýšiť produkciu výroby elektrickej energie v jadrovej elektrárni v Paksi.

V4 – Vyšehradská spolupráca

V oblasti spolupráce V4 a EÚ možno medzi SR a Maďarskom konštatovať úzku spoluprácu. Podobne intenzívne prebieha aj spolupráca rezortov zahraničných vecí v otázkach európskej a regionálnej agendy (V4). Obe strany súhlasia s názorom, že v uplynulých rokoch došlo k celkovému posilneniu formátu V4. V4 zároveň dokáže identifikovať a uplatniť svoje záujmy aj v rámci EÚ. V tejto súvislosti SR a Maďarsko vidia priestor pre zintenzívnenie spolupráce v rámci V4 aj v oblasti tzv. partnerských dohôd (t.j. zadefinovanie nasmerovania európskych fondov na nasledujúce programovacie obdobie 2014-2020). SR a Maďarsko ocenili konštruktívnu slovensko – maďarskú spoluprácu v rámci V4 a EÚ a vyjadril záujem na jej ďalšom pokračovaní.

PPV a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčák zdôraznil, že V4 predstavuje pre SR prioritný formát regionálnej spolupráce. Ide o rešpektovanú a akceptovanú značku v EÚ a v širšom medzinárodnom rámci. SR má záujem pokračovať v osvedčených formátoch spolupráce V4 + západný Balkán a V4 + Východné partnerstvo. Zároveň oceňuje nové formáty, ktoré boli iniciované počas uplynulého poľského predsedníctva V4 (spolupráca s Nemeckom a Francúzskom, spolupráca so severskými a pobaltskými krajinami, tzv. V4+N5+B3) a podporuje program maďarského predsedníctva vo V4. SR víta iniciatívu Maďarska na posilnenie parlamentnej dimenzie V4. Zároveň podporuje užšiu spoluprácu V4 pri spoločnom diplomatickom zastupovaní a vytváraní vyšehradských domov. Ďalšími perspektívnymi témami pre spoluprácu V4 sú veda, výskum, infraštruktúra a bezpečnosť.

Obe strany pozitívne hodnotia fungovanie Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF) a jeho spoluprácu s tretími krajinami s cieľom ich podpory prostredníctvom konkrétnej projektovej spolupráce. Pokračuje spolupráca MVF s Holandskom. Záujem o spoluprácu  tohto typu (s finančnou participáciou na grantových schémach) prejavilo aj Švédsko. Existuje záujem na hľadaní spoločných prienikov aj s ostatnými krajinami a regionálnymi zoskupeniami v tejto oblasti.

J. Martonyi poukázal na to, že popri hlavných cieľoch sa súčasné maďarské predsedníctvo vo V4 chce zamerať aj na spoluprácu obchodných komôr, zintenzívnenie parlamentnej dimenzie V4, ako aj posilnenie zahranično–politickej dimenzie a obrannej politiky (V4 battle group). Stotožnil sa s názorom, že v uplynulých rokoch došlo k posilneniu formátu V4. Osvedčil sa neformálny charakter spolupráce, nie je potrebná inštitucionalizácia V4. Maďarská strana sa vyslovila aj za posilnenie podpory ľudskej dimenzie prostredníctvom MVF.

 

Nové možnosti pre vzájomnú spoluprácu v EÚ ponúka aj predsedníctvo SR v Rade EÚ (2016). SR chce využiť skúsenosti Maďarska v predsedníctve v Rade EÚ (2011). M. Lajčák v súvislosti s prípravou predsedníctva SR v roku 2016 poukázal na spoločnú politickú deklaráciu všetkých politických strán zastúpených v slovenskom parlamente (16. máj 2013). Touto deklaráciou politické strany potvrdili súčinnosť a politický konsenzus s cieľom zabezpečiť kontinuitu príprav aj za rámec volebného cyklu. V SR bola zároveň obnovená činnosť Národného konventu, ktorý je nástrojom spoločenskej diskusie o európskych témach. M. Lajčák vyzval, aby sa do diskusie v rámci Národného konventu, kam sú pozývané aj významné osobnosti zo zahraničia, zapojili aj zástupcovia Maďarska. 

Minister zahraničných vecí Maďarska J. Martonyi konštatoval rozdielnu mieru integrácie SR a Maďarska v EÚ danú skutočnosťou, že SR je na rozdiel od Maďarska členom eurozóny. Vyjadril sa za inkluzívny prístup, aby sa zabránilo prehlbovaniu rozdielov medzi členmi a nečlenmi eurozóny v rámci EÚ. Ocenil rozšírenie EÚ o Chorvátsko od 1.7.2013 a konštatoval, že sa tak stalo aj s nemalým pričinením krajín V4. Vyzdvihol rozhodnutie Európskej rady (27.-28.6. 2013) o začatí prístupových rokovaní so Srbskom. Vyjadril záujem na úspechu Vilniuského samitu o Východnom partnerstve. Predseda vlády V. Orbán odporúčal zamerať podporu v oblasti rozširovania EÚ v nasledujúcom období na Čiernu Horu, ktorá vzhľadom na existujúcu situáciu na západnom Balkáne má v súčasnosti šancu na skorý úspech a udržanie procesu rozširovania nažive. V tomto kontexte a s poukázaním na predchádzajúce skúsenosti s rozširovaním navrhol podporovať zároveň členstvo Čiernej Hory v NATO. 

Riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskom a Slovenskou republikou

Výsledky čerpania programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská republika 2007 – 2013 (riadiaci orgán v Budapešti) sú nižšie v porovnaní s ostatnými programami cezhraničnej spolupráce implementovaných so susednými krajinami (ČR, PR), kde riadiaci orgán je v rámci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. SR má záujem o prevzatie úlohy riadiaceho orgánu v programe cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskom a Slovenskou republikou. Maďarská strana nemá zatiaľ v tejto záležitosti zadefinovanú pozíciu je však otvorená na diskusiu ohľadne presunu riadiaceho orgánu z Maďarska do SR. 

 

Stretnutie ministrov zahraničných vecí

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčák sa v rámci stretnutia predstaviteľov vlád SR a Maďarska bilaterálne stretol so svojím rezortným kolegom ministrom zahraničných vecí Maďarska J. Martonyim. Obaja predstavitelia ocenili uskutočnenie spoločného stretnutia vlád, ako aj jeho výsledky. Ministri hovorili o celom rade otázok dvojstranných vzťahov a zdôraznili potrebu pokračovania v doterajšom prístupe, t.j. otvorené otázky riešiť vzájomným dialógom a na základe mechanizmu základnej zmluvy.  Potvrdilo sa, že otvorená a konštruktívna výmena názorov na otvorené otázky vzájomných vzťahov prispieva k vzájomnému lepšiemu chápaniu stanovísk a k hľadaniu spoločných riešení. Ministri hovorili aj o otázkach spolupráce vo V4 (podpora SR maďarskému predsedníctvu), aktuálne otázky agendy EÚ, vrátane prípravy SR na predsedníctvo v Rade EÚ (2016). Slovenská strana uvítala podporu z maďarskej strany v tejto oblasti. Predmetom rozhovoru boli aktuálne otázky medzinárodnej politiky, situácia na západnom Balkáne a Východné partnerstvo v kontexte jesenného summitu vo Vilniuse.

 

Závery

  • Spoločné rokovanie predstaviteľov vlád SR a Maďarska potvrdilo záujem oboch strán pokračovať v pozitívnom trende slovensko – maďarskej spolupráce a potvrdilo filozofiu budovania dobrých susedských vzťahov na základe pragmatického prístupu zameraného na konkrétne výsledky.

  • Pridanou hodnotou stretnutia bolo, že okrem vládneho rokovania a podpisu vládneho memoranda boli podpísané dohody na úrovni regiónov, agentúr pre rozvoj investícii a obchodu a predstaviteľov elektrotechnického priemyslu. Spoločné rokovanie predstaviteľov vlád tak dalo nový impulz nielen pre prehĺbenie spolupráce na oficiálnej úrovni, ale aj medzi hospodárskymi a obchodnými subjektmi, samosprávami a občanmi SR a Maďarska.

  • Podujatie potvrdilo, že duch pragmatickej spolupráce a otvoreného konštruktívneho dialógu, ktorý bol v slovensko-maďarských vzťahoch nastolený v uplynulom období, prináša konkrétne výsledky a má potenciál pozitívne vplývať na riešenie otvorených otázok aj v ďalších oblastiach našich bilaterálnych vzťahov.

 

 

Memorandum medzi Slovenskom a Maďarskom

WWW linka

Na pôde maďarského parlamentu v Budapešti podpísali 2. júla predstavitelia vlád a regionálnych samospráv Slovenska a Maďarska memorandá, ktoré prinesú rozvoj prihraničných regiónov a zlepšia situáciu v oblasti elektrotechnického priemyslu, obchodu a investícií. Okrem Róberta Fica a Viktora Orbána sa slávnostného aktu zúčastnili aj ministri z každej vlády a župani prihraničných regiónov. Nechýbal medzi nimi ani predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš.

 

Spolu s ním do Budapešti odcestoval aj podpredseda TTSK József Kvarda. „Táto spolupráca sa týka najbližších rokov 2014 – 2020. TTSK sa dotýkajú dva dôležité projekty. Tým prvým je spustenie kompy medzi mestami Dunaremete a Gabčíkovom, ku ktorému by malo dôjsť 26. júla. A v budúcnosti aj spustenie kompy na trati Dunakility – Dobrohošť,“ uviedol Kvarda a dodal: „Druhým projektom je skultúrnenie prostredia medzi bývalými hraničnými prechodmi medzi Medveďovom a maďarskou obcou Vámosszabadi. Z minulosti tu zostali objekty, ktoré sa buď odstránia alebo opravia  za účelom skvalitnenia turizmu.“ Celkovo sa do roku 2020 uskutoční až dvadsaťpäť podobných projektov.

 

Ďalšou víziou pre nasledujúce obdobie je spustenie Dunajbusu. „V rámci cezhraničnej spolupráce Slovensko – Maďarsko získal z eurofondov peniaze istý podnikateľ zo Šamorína. Vznikla tak štúdia, či je tento projekt uskutočniteľný v praxi. Zmysel to má a je to realizovateľné. Laicky povedané, Dunajbus je vlastne vodný autobus, ktorý by zvážal ľudí z vodných plôch pri Šamoríne až do Bratislavy.“

 

Pokiaľ by tento projekt nevyšiel šamorínskemu podnikateľovi, pustil by sa do neho EZÚS (Európske zoskupenie územnej spolupráce), ktorého je TTSK momentálne predsedajúcou župou. „Toto plavidlo by v budúcnosti mohlo ísť až do rakúskeho Hainburgu a maďarského Rábu či Györu. V tomto prípade by nešlo len o rozvoj cestovného ruchu, ale najmä o uľahčenie života ľuďom, ktorí cestujú po tejto trase do práce a v čase dopravnej špičky im to trvá celé hodiny.“

 

Pravdepodobne cez Regionálny operačný program (ROP) by sa riešila aj rekonštrukcia mostu v Medveďove. „V tomto prípade ide o veľký objem financií potrebných na túto rekonštrukciu. Preto sa tento projekt nezmestil do cezhraničnej spolupráce, ale mal by sa riešiť cez ROP alebo cez iný program,“ uzavrel Kvarda informácie o plánoch na najbližšie roky.

 

zdroj: TTSK