Fotogaléria: CESTA - KOĽAJE - 14.10.2012

Fotogaléria: CESTA - KOĽAJE - PO OPRAVE 16.06.2013

List GR SSC zo dňa 26.06.2013

Na predmetnom úseku štátnej cesty I/79 boli na základe zmapovania skutkového stavu cesty objednávateľom stavby vykonané kontrolné vývrty vozovky.  Následne na základe ich vyhodnotenia  bola zo strany SSC IVSC Košice zabezpečená pochôdzka stavby so zhotoviteľom stavby, na ktorej bola vada diela v záručnej dobe reklamovaná. Pri pochôdzke stavby bol farebne zaznamenaný úsek cesty (začiatok a koniec), na ktorom boli v rámci stavby vykonané stavebné úpravy celej konštrukcie vozovky (v mieste spomaľovacieho ostrovčeka) a na ktorom vznikli priečne deformácie vozovky. Zhotoviteľom stavby bol upravený celý úsek tak ako bol vyreklamovaný.

 

List GR SSC zo dňa 12.12.2012

Naša zn.: Vybavuje/linka: Bratislava
6685/2012/1120/45388 Ing. Skalická/502 55 222 12.12.2012


Vec: Závery z prešetrenia sťažnosti na stav VDZ - zabezpečenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov
 

Vzhľadom na výsledky prešetrenia Vašej sťažnosti z 8.7.2012 na stav VDZ, zistené nedostatky a závery, ktoré sme Vám oznámili listom z 3.10.2012 Vám následne oznamujeme stav a ďalší postup na zabezpečenie odstránenia zistení.
IVSC Košice uplatnila reklamácie u príslušných zhotoviteľov nasledovne:


- na základe vykonanej kontroly reflexnosti náteru VDZ bola zabezpečená a vykonaná jej oprava v 42.týždni (10.10.12)
 

- vzhľadom na deklarovanú deformáciu obrusnej vrstvy vozovky , vykonané merania priečnych nerovnosti a skúšobné vrty za účelom preverenia príčin vzniku deformácií, IVSC Košice uplatnila reklamáciu u zhotovitera v záručnej dobe. Termín pre predloženie návrhu technologického postupu na odstránenie reklamovanej vady je do 15.12.2012 a termín pre odstránenie vady je do 05/2013.
 

S pozdravom
 

Ing. Roman Ž e m b e r a
generálny riaditeľ
 

 

List GR SSC zo dňa 23.11.2012

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo

Kmeťová /50255 340
23. 11. 2012
6872/2012/2220/42439


 
Vec: Žiadosť o informácie - vybavenie
 

Na základe Vašej žiadosti ohľadom riešenia ohrozenia zdravia obyvateľstva z cestnej dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zasielame nasledovné stanovisko.
V nádväznosti na otázky týkajúce sa koľají na ceste I/79 Dvorianky zabezpečila dňa 9.10. 2012 SSC IVSC Košice, oddelenie kontroly kvality a skúšobníctva
 

-kontrolu rovnosti povrchu vozovky - priečnu
-zistenie hrúbky zhutnených asfaltových vrstiev z jadrových vývrtov
-rozbor asfaltovej zmesi obrusnej vrstvy
 

Na základe získaných, zdokumentovaných a vyhodnotených výsledkov bude SSC IVSC Košice v najbližšom období žiadať zhotoviteľa stavby o reklamáciu nedostatkov (koľají) na predmetnej ceste.

 

S pozdravom

 

Ing. Jozef Polčic
riaditeľ úseku
technického rozvoja

 

Video z frezovania vozovky - 2009

 

Inžinierske stavby, a. s. závod Cestné staviteľstvo Priemyselná 7 042 45 Košice

K03/13-00060  -  Ing. Homza -  09.03.2013

 

I/79 Dvorianky odvodnenie, chodníky

 

Na základe telefonického dohovoru bola dňa 9.04.2013 uskutočnená reklamačná obhliadka reklamovaných vád medzi zástupcom nárokovateľa IVSC Košice (Ing. Timočko) a dodávateľom ISK.
 

Po obhliadke bolo skonštatované, že:

1. cca 95 bm obrusnej vrstvy zdeformovanej v mieste spomaľovacieho ostrovčeka v smere od Hriadok, bude zrealizované v zmysle technologického postupu, ktorý Vám bol predložený 29.11.2012.

2. Uvoľnené kanalizačné poklopy budú asanované výmenou za samonivelizačné (na odporúčanie IVSC Košice).

Uvedené vady budú odstránené do konca mája 2013.

 

S úctou

 

Ing, Cyril Homza
výrobný inšpektor závodu Cestné staviteľstvo