MDSR-UVHKE-14.05.2015

Aktuálny stav riešenia nevyhovujúceho životného prostredia na Hlavnej ulici

GPSR riešenie podnetu - 2015

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR 

oddelenia oblastného hygienika Košice

Štefánikova 50/A, 040 00 Košice

 

Ing. Ján Vitkovič

Naša značka - Vybavuje - Dátum

08008/2015/D404-ÚVHR/27127 - MUDr. Miková - 11.05.2015

Stupeň dôvernosti: Verejné

 

Vec: Podnet - Dvorianky - cesta 1/79 - riešenie hluku - nevyhovujúce životné prostredie - Informácia pre sťažovateľa

 

Dňa 05.05.2015 bol na MDVRR SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice z Regionálneho úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove postúpený Váš podnet „Dvorianky - cesta 1/79 - riešenie hluku - nevyhovujúce životné prostredie".

 

Predmetný podnet je aktuálne riešený ÚVHR MDVRR SR.

 

Dňa 16.10.2014 sa na MDVRR SR konalo pracovné rokovanie, predmetom ktorého bolo vyhodnotenie návrhov náhradných doplnkových opatrení vyplývajúcich z predloženej správy „Hluková záťaž spôsobovaná cestnou dopravou po ceste 1/79 a ideový návrh opatrení na jej zníženie", ktorú na oddelenie OH Košice doručila SSC dňa 18.09.2014. V rámci niekoľkých spracovaných variantov obsiahnutých v správe, zástupcovia Slovenskej správy ciest na tomto pracovnom rokovaní navrhli vybudovanie nového prvku upokojenia dopravy - vybočovača, umiestneného pred vstupom do obce Dvorianky, ako najúčelnejšieho variantu doplnkového opatrenia do definitívneho vyriešenia problému s hlukom v obci Dvorianky, teda do výstavby obchvatu obce, vrátane záväzného termínu jeho realizácie.

 

Oblastná hygienická Košice vydala dňa 03.11.2014 Slovenskej správe ciest rozhodnutie č. 01730/2014/D404-/ÚVHR/66583 zo dňa 03.11.2014, ktorým jej uložila povinnosť:

- vybudovať nový spomaľovací ostrovček pred vstupom do obce Dvorianky zo smeru od obce Hriadky za účelom eliminácie hluku z pozemnej komunikácie 1/79 pred rodinným domom č. 126 s termínom ukončenia stavebných prác do 30.09.2016

- priebežne minimálne polročne informovať MDVRR SR o plnení uloženého opatrenia.

 

Oblastná hygienická Košice aktuálne očakáva prvú priebežnú informáciu o plnení uloženého opatrenia.

 

MUDr. Irena Miková 

oblastná hygienická Košice

Telefón Mobil Tel/Fax e-mail

055/229 3280,229 3282 0915 393667 055/625007

irena.mikova@mindop.sk