Informácie ohľadne príprav preložky cesty I-79 mimo zastavané územie obce Dvorianky - pred rokom 2013

"Návrhovým rokom Územného plánu VÚC Košický kraj je rok 2025."
(ÚPN VÚC Košický kraj Zmeny a doplnky 2009, Sprievodná správa, úplné znenie, kap. 1.2., str. 7).

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100
Odbor komunikácie

Ing. Ján Vitkovič


Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
18231/2013/A231-OK/38901 Mgr. Michaela Krivdová   17. 06. 2013
Stupeň dôvernosti: Verejné


Vec: Sprístupnenie informácie

 

Dňa 5. júna 2013 sme na odbore komunikácie zaevidovali Vašu žiadosť, v ktorej ste nás žiadali o sprístupnenie nasledovných informácií:

1. Zvažuje ministerstvo realizáciu obchvatu mimo zastavanej časti obce Dvorianky a teda zvažuje zaradenie tejto stavby do plánu prípravy na nasledujúce roky, pripadne kedy plánuje ministerstvo zaradiť túto stavbu preložky do plánu prípravy ?

2. Ako ministerstvo zohľadnilo stanovisko Útvaru vedúceho hygienika rezortu - list číslo 19285/2012/1141-KO-49437 zo dňa 31.08.2012, konkrétne zváženie realizácie obchvatu mimo zastavanej časti obce a teda zaradenie tejto stavby do plánu prípravy na nasledujúce roky  ?

3. Ako ministerstvo zohľadnilo stanovisko Ministerstva vnútra SR list číslo PPZ-ODP-753-002/2012 zo dňa 11.09.2012, konkrétne skutočnosť, že sa Ministerstvo vnútra SR stotožňuje a podporuje navrhnuté opatrenia okresným dopravným inšpektorátom v Trebišove na úseku cestného hospodárstva a teda z dlhodobého hľadiska –  vybudovanie obchvatu obce Dvorianky ?

 

Na základe vyjadrenia sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Vám sprístupňujeme nasledovné informácie:

 

Výstavba obchvatu obce Dvorianky nie zatiaľ zaradená do programov rozvoja cestnej dopravy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, pretože kapacita cesty č. I/79 v danom úseku je postačujúca.
 

Problémom v prejazdnom úseku cesty č. I/79 v obci v Dvorianky je hluk od cestnej dopravy. Z uvedených dôvodov Slovenská správa zabezpečí vypracovanie hlukovej štúdie a na základe výsledkov hlukovej štúdie projektovú dokumentáciu na realizáciu konkrétnych opatrení.

 

S pozdravom

     

Mgr. Martin Kóňa, MBA
riaditeľ odboru komunikácie

 

Fotogaléria: Preložka I-79

Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest
Kasárenské námestie 4
04 001 Košice

September 2011

VEC: Preložka cesty I/79 mimo intravilánu obce Dvorianky
V prípade obce Dvorianky je táto územná rezerva na obchvat obce súčasťou schválenej ÚPD VÚC Košického kraja. Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že SSC IVSC Košice realizovala v roku 2009 kompletnú rekonštrukciu cesty I/79 v obci Dvorianky vrátane jej odvodnenia. 

Na základe vyššie uvedeného Vám oznamujeme, že SSC IVSC Košice výhľadovo nepripravuje preložku cesty I/79 mimo intravilánu obce Dvorianky.

 

Úrad Košického samosprávneho kraja
Vedúci odboru dopravy
Námestie Maratónu mieru 1 042 66 Košice
ladislav.olexa@vucke.sk

September 26, 2011 11:45

Predmet: Ziadost o informacie - prelozka I/79- obec DVORIANKY
"Návrhovým rokom Územného plánu VÚC Košický kraj je rok 2025."
(ÚPN VÚC Košický kraj Zmeny a doplnky 2009, Sprievodná správa, úplné znenie, kap. 1.2., str. 7). V schválnej dokumentácii je zdokumentovaný Návrh (do návrhového roku) a Výhľad (po návrhovom roku). Zatiaľ je preložka v k.ú. obce Dvorianky v návrhovom roku.