MDSR-UVH-KE-25.03.2014

Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR

oddelenie oblastného hygienika Košice
Štefánikova 50/A.

040 00 Košice 

 
Ing. Ján Vitkovič

 
Vaša značka/zo dňa
Vybavuje MUDr. Miková I.
Dátum 19.03.2014
Verejné
Naša značka 11068/2014/D404-ÚVHR/18060
Stupeň dôvernosť,

 
Vec: Podnet - vetranie vnútorných obytných miestností podľa vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. v obci Dvorianky - dlhodobé znemožnenie vetrania vnútorných obytných miestnosti. - Oznámenie sťažovateľovi
 

Dňa 14.03.2014 nám bolo postúpené vedúcim hygienikom rezortu MDVRR SR na priame vybavenie vaše podanie zo dňa 13.02.2014 (odstúpené z Úradu verejného zdravotníctva SR) označené ako podnet ..vetranie vnútorných obytných miestností podľa vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. v obci Dvorianky - dlhodobé znemožnenie vetranie vnútorných obytných miestností.
 

Vychádzajúc z obsahu Vášho podania Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR, oddelenie oblastného hygienika Košicc, prekvalifikoval Vaše podanie riešiť ho podľa zákona č. 355/2007 Z, z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 

Na toto konanie sa nevzťahuje režim zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.
 

O priebehu riešenia Vášho podnetu Vás budeme písomne informovať.
 

MUDr. Irena Miková oblastný hygienik Košice