MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU

odbor dopravnej polície
Račianska 45, 812 72 Bratislava

 

Združenie miest a obcí Biela Orava
Hattalova 1087
029 01 Námestovo


Naše číslo: PPZ-ODP2-2019/007822-120

Vybavuje: pplk. Ing. Jozef Petlák

Bratislava 03. 09. 2019


Vec: Podnet o porušovaní zákazu jazdy nákladných automobilov nad 7,5 tony na hraničných priechodoch zo Slovenskej republiky do Poľskej republiky - odpoveď

 

Odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru (ďalej len „ODP P PZ") bol prostredníctvom kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky doručený Váš podnet, v ktorom poukazujete na porušovanie zákazu jazdy nákladných automobilov nad 7,5 tony, ktoré prechádzajú hraničnými priechodmi zo Slovenskej republiky do Poľskej republiky Bobrov - Winiarzikovówka, Oravská Polhora - Korbielów a Novosť - Ujsoly. Zároveň poukazujete na časté porušovanie pravidiel cestnej premávky v okolí uvedených hraničných priechodov najmä čo sa týka prekračovania povolenej rýchlosti jazdy. Uvedený problém navrhujete riešiť realizáciou inštitútu objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla automatizovaným spôsobom.
 

Po posúdení predmetného podania ODP P PZ uvádza nasledovné:
V zmysle S 139c ods. 4 zákona č. 8/20()9 Z z. o cestnej premávke ao zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o cestnej premávke") je orgán Policajného zboru na účely zistenia držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla evidovaného v inom členskom štáte Európskej únie vykonať automatizované vyhľadávanie údajov o vozidle, jeho držiteľovi alebo vlastníkovi spôsobom v rozsahu podľa 113 ods. 9 až II. Na základe uvedeného môže orgán Policajného zboru vykonať automatizované vyhľadávanie údajov na účely objasňovania vymedzeného okruhu správnych deliktov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Automatizované vyhľadávanie údajov v prípade porušenia dopravnej značky zákazu jazdy nákladných automobilov nad 7,5 tony nie je podľa vyššie uvedených ustanovení zákona o cestnej premávke dovolené. Z uvedeného dôvodu preto zisťovanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z dôvodu nerešpektovania dopravného značenia obmedzujúceho jazdu nákladných automobilov nad 7,5 t je možné realizovať výlučne v rámci vykonávania dohľadu nad cestnou premávkou uskutočňovaným hliadkami Policajného zboru, t.j. neautomatizovaným spôsobom.
 

Upovedomujeme Vás o tom, že vo veci projektu realizácie inštitútu objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla automatizovaným spôsobom bolo Uradom pre verejné obstarávanie vyhlásené verejné obstarávanie dňa 25.01.2016. Následne bolo dňa 29.03.2016 Vestníkom Uradu pre verejné obstarávanie č. 60/2016 oznámené neukončené konanie s informáciou o neúplnom postupe pre pridelenie obstarávaní, pričom postup pridelenia obstarávania bol vyhlásený za neúspešný. Projekt „Návrh, vybudovanie a technická správa systému pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky technickými prostriedkami Policajného zboru Slovenskej republiky v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti.” je pripravený, avšak jeho realizácia je podmienená vyčlenením finančných prostriedkov v rozpočte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ako aj objemom a dĺžkou obstarávania predmetu zákazky.
 

Realizácia objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla je v súčasnej dobe uskutočňovaná hliadkami Policajného zboru neautomatizovaným spôsobom.
 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vám oznamujeme, že predmetný podnet sme z dôvodu miestnej a vecnej príslušnosti postúpili krajskému dopravnému inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline za účelom prijatia príslušných opatrení pri vykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

TOPlist