PODNET GPSR - 16.08.2018

16.08.2018 - GPSR prijala podnet na prešetrenie postupu ministerstva dopravy pri riešeni hlukových pomerov v Dvoriankach.

Čakáme ešte na prijatie podnetu GPSR aj na postup ministerstva vnútra ohľadne neriešenia 24 hodinového monitorovania dopravy v obci.

 

PODNET GPSR postup MDSR predlžena lehota - 01.10.2018

PODNET GPSR postup MDSR - infožiadosť - 27.12.2018

GPSR-2018

GENERALNA PROKURATURA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Netrestný odbor Štúrova 2, 812 85 Bratislava
Ing. Ján Vitkovič
Naše číslo : VI/3 Gd 387/18/1000-8
Vybavuje: JUDr. Černá
Bratislava 03.08.2018
VEC: Potvrdenie prijatia podnetu
Podľa § 34 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov týmto potvrdzujem prijatie Vášho písomného podnetu z 22.07.2018, doručeného elektronicky dňa 23.07.2018 a poštou dňa 24.07.2018, ktorým sa domáhate preskúmania zákonnosti aktuálneho postupu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR vo veci realizácie opatrení na zníženie hladiny hluku z dopravy po cestnej komunikácii I/79 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky.
O spôsobe vybavenia podnetu budete písomne upovedomený v zákonom stanovenej lehote.
JUDr. Elena Cerná prokurátorka

TOPlist