OMBUDSMAN 30.10.2014

V tomto konkrétnom prípade bola naplnená možnosť domáhať sa, ale možnosť reálne vymôcť ochranu základných práv ostala nenaplnená. Z tohto dôvodu konštatujem, že doterajším postupom uvedené orgány verejnej správy umožnili pokračovanie v porušovaní Vašich základných práv na ochranu zdravia, na priaznivé životné prostredie a na pokojné užívanie majetku, a preto podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o verejnom ochrancovi práv navrhnem príslušným orgánom verejnej správy opatrenia na zabezpečenie nápravy. 

INFORMACIE O RIEŠENÍ OMBUDSMANKY

ROKOVANIE NRSR SPRAVA OMBUDSMAN 2014

INFORMÁCIE O SPRÁVNOM KONANI s SSC

Navrhnuté opatrenia VOP na riešenie stavu v obci Dvorianky - 12.02.2015

Vážený pán 

Ing. Ján Vitkovič 

Naše číslo: 2425/2012/VOP 

Vybavuje: JUDr. Ráceková

Zo dňa: 27.10.2014Bratislava

Váš list číslo/zo dňa: 27.05.2012,29.05.2012, 30.05.2012,31.05.2012, 07.06.2012,13.06.2012, 15.06.2012,19.06.2012, 24.06.2012,10.09.2012, 13.09.2012, 05.12.2012, 06.12.2012, 10.12.2012, 11.12.2012, 17.12.2012, 18.12.2012, 31.12.2012, 24.01.2013, 04.02.2013, 27.05.2013,14.06.2013, 12.07.2013, 03.09.2013, 19.09.2013, 25.09.2013, 01.10.2013, 11.10.2013, 15.10.2013, 05.11.2013, 16.12.2013, 11.01.2014, 29.01.2014, 13.01.2014, 26.03.2014, 06.04.2014, 09.04.2014, 20.04.2014, 16.07.2014, 23.07.2014 25.08.2014, 19.09.2014

 

Upovedomenie o výsledkoch vybavenia podnetu

 

Vážený pán Vitkovič,

podnet, ktorý Kancelária verejného ochrancu práv prevzala dňa 28. mája 2012 ste doplnili podaniami doručenými zo dňa 29.05.2012, 30.05.2012, 31.05.2012, 07.06.2012, 13.06.2012, 15.06.2012, 19.06.2012, 25.06.2012, 10.09.2012, 13.09.2012, 05.12.2012, 06.12.2012, 10.12.2012, 11.12.2012, 11.12.2012, 17.12.2012, 18.12.2012, 31.12.2012, 24.01.2013, 04.02.2013, 27.05.2013, 14.06.2013, 12.07.2013, 03.09.2013, 19.09.2013, 25.09.2013, 01.10.2013, 11.10.2013, 15.10.2013, 05.11.2013, 16.12.2013, 13.01.2014, 26.03.2014, 06.04.2014, 09.04.2014, 22.04.2014,16.07.2014, 23.07.2014, 25.08.2014 a 19.09.2014.

 

Zákonná pôsobnosť verejného ochrancu práv je ustanovená v zákone č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom ochrancovi práv") tak, že verejný ochranca práv sa, ako nezávislý orgán, podieľa na ochrane základných práv a slobôd osôb v tých prípadoch, ak k ich porušeniu dochádza postupom orgánov verejnej správy, ktorý je v rozpore správnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu.

 

Váš podnet som preskúmala v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom, a týmto Vás upovedomujem o výsledku jeho vybavenia:

 

1) Z obsahu podnetu vyplýva, že smeruje aj proti Slovenskej správe ciest. Investičná výstavba a správa ciest Košice (ďalej len „Slovenská správa ciest"), ktorá zabezpečovala realizáciu stavby „1/79 Dvorianky - odvodnenie, chodníky", proti ktorej namietate, ako správcovi pozemnej komunikácie, zlé umiestnenie a nevyhovujúce technické riešenie stavby, že je prevádzkovateľom zdroja hluku, ktorý má za následok nežiaduce zdravotné účinky na obyvateľov obce Dvorianky - nadmerný hluk z cestnej dopravy.

Pôsobnosť verejného ochrancu práv sa vzťahuje iba na konanie, nečinnosť a rozhodovanie orgánov verejnej správy a na právnické osoby, ktoré na základe osobitného zákona rozhodujú o právach a povinnostiach osôb. Slovenská správa ciest nie je orgánom verejnej správy, ani právnickou osobou, ktorá (podľa osobitného zákona) rozhoduje o právach a povinnostiach osôb, a z tohto dôvodu sa moja pôsobnosť na konanie Slovenskej správy ciest nevzťahuje. Verejný ochranca práv musí postupovať podľa zákona. Podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom ochrancovi práv ak vec, ktorej sa podnet týka, nepatrí do jeho pôsobnosti má takýto podnet odložiť. Na základe uvedenej zákonnej úpravy Váš podnet v časti, ktorá sa týka konania Slovenskej správy ciest, odkladám.

 

2) Z predložených listín som zistila, že na základe Vášho podnetu Krajská prokuratúra Košice preskúmala zákonnosť postupu a rozhodovania v konaní Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice (v súčasnosti Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií {ďalej len „úrad"}) o povolení stavby „1/79 Dvorianky, odvodnenie, chodníky" pre stavebníka Slovenská správa ciest a ukončila svoje konanie upovedomením (zo dňa 10. februára 2012, č. Kd 194/11-43), a tiež upozornením prokurátora (zo dňa 14. februára 2012, č. Kd 54/12-3). Na základe Vášho podnetu zákonnosť vybavenia podnetu preskúmala opakovane aj Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (dňa 15. júna 2012, pod č. VI/2 Gd 52/12, ďalej dňa 20.11.2012,pod č. VI/2 Gd 257/12-14 ako aj dňa 1. marca 2013, č. VI/2 Gd 1/13).

Orgány prokuratúry preskúmali z hľadiska zákonnosti aj rozhodovanie a postup orgánov verejnej správy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo dopravy") .Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky fďalei len ..Útvar vedúceho hygienika") a Úradu verejného zdravotníctva Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ..Úrad verejného zdravotníctva").

Podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom ochrancovi práv, ak vec, ktorej sa podnet týka preskúmava prokuratúra, alebo vec, ktorej sa podnet týka, už prokuratúra preskúmala, verejný ochranca práv takúto vec odloží. Na základe tohto zákonného ustanovenia tú časť podnetu, o ktorej koná alebo už konala prokuratúra, odkladám.

 

V podnete namietate, že v dôsledku postupu, resp. nečinnosti kompetentných orgánov Slovenskej republiky, konkrétne ministerstva dopravy, úradu. Útvaru vedúceho hygienika a Slovenskej správy ciest, dochádza v dôsledku cestnej dopravy v obci Dvorianky, na ceste 1/79, k ohrozeniu zdravia obyvateľstva.

Okrem iného v ňom uvádzate aj toto: ,prob!em sa rieši viac ako 1 rok, vzhladom na zly (odmietavý) postoj SSC ako aj zo začiatku na neustretovy postoj ministerstva dopravy SR, tiez je neefektívny postup UVZMDVRR SR a KUDKE. Touto cesto uvadzam vazne vyhrady ku kordinacii jednotlivých kompetentných organov pri rieseni ohrozenia zdravia obyvatelstva v obci Dvoranky na Hlavnej ulici".

V doplneniach svojho podnetu predovšetkým namietate: „jestvujuci hluk z pozemnej dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici pred RD c. 126, ktorý momentálne stále prekračuje prípustné hodnoty podlá tabulky c. I pre kategórie územia III. je zapríčinený zlym umiestnením spomalovacieho prvku, ktorý vyvolava náhle brzdenie kamionovej dopravy priamo pred RD c. 126 ako aj celým zlym riešením dopravy na Hlavnej ulici v obci - zapricinene dopravnou stavbou „1/79 Dvorianky, odvodnenie, chodníky". Zároveň žiadate: „ kompetentne organy o riešenie podlá záverov hlukovej studie v obci Dvorianky pri rieseni poškodzovania zdravia obyvatelstva v obci - riešenie doplnkového opatrenia - vylúčenia nakladnej tranzitnej dopravy na prieta.hu 1/79 cez obec Dvorianky v nocnych hodinách ako aj o zaradenie vystavby obchvatu obce Dvorianky do programov rozvoja cestnej dopravy ministerstva MSVaRR SR ".

Žiadate: „aby sa bezodkladne realizovaliprotihlukove opatrenia na budove RD c. 126 (obvodový plast budovy a výplne otvorov ako okna, dvere, presklenie) a je teda nutne dodrzat prípustné hodnoty urcujúcich velicin hluku vo vnútornom prostredí budovy (tab. 2), podlá Vyhlášky MZ SR c. 549/2007 Z. z., ktorú sa ustanovuju podorbonosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o poziadavkach na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí. Ďalej je nutne, aby sa bezodkladne realizovali protihlukove opatrenia vo vonkajšom priestore pred RD c. 126 - vybudovanie spomalovacieho prvku pred vjazdom do obce zo smeru od Trebisova", a v tejto súvislosti poukazujete na už zistené výsledky objektivizácie hluku v obci Dvorianky (vykonanej v dňoch 14. - 16. januára 2014), ktorou bolo opakovane preukázané, že vo vonkajšom priestore (pred rodinným domom č. 126), ako aj vo vnútornom priestore (izba v rodinnom dome č. 126) sú prekročené prípustné hodnoty hluku podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení zákona č. 237/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z.") (list zo dňa 29. januára 2014, č. 07468/2014/A231 -OK/6316).

 

Postup orgánov verejnej správy som preto preskúmala z hľadiska:

- základného práva chráneného včl. 40 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého má každý právo na ochranu zdravia,

- základného práva chráneného v čl. 44 ods.l Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého má každý právo na priaznivé životné prostredie a

- ochrany práva na pokojné užívanie majetku podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1. 

 

Pre potreby preskúmania podnetu som požiadala ministerstvo dopravy o predloženie písomného stanoviska k tejto veci a o predloženie relevantných listín. Preskúmaním postupov príslušných orgánov som zistila:

Ministerstvo dopravy, Utvar vedúceho hygienika (pravny nástupca zruseneho Uradu verejného zdravotníctva) a Úrad verejného zdravotníctva konali vo veci ako orgány verejnej správy oprávnené na výkon dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia.

Na základe Vášho podnetu doručeného dňa 1. augusta 2011 z Úradu verejného zdravotníctva bol zahájený Úradom verejného zdravotníctva Terénne oddelenie Košice výkon štátneho zdravotného dozoru so zameraním na objektivizáciu úrovne emisií hluku pred spomínaným rodinným domom vdňoch 7. - 9. septembra 2011 a21. septembra 2011. Na základe výsledkov nameraných hodnôt, v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., bolo preukázané, že na mieste merania a v čase merania - deň, večer a noc - nameraná hodnota prekračovala prípustnú hodnotu uvedenú v prílohe vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. Podnet bol vyhodnotený ako opodstatnený. Zdrojom hluku je dopravný hluk z cesty 1/79 Trebišov - Vranov nad Topľou v obci Dvorianky.

 

Proti správcovi cestnej komunikácie - Slovenskej správe ciest - bolo začaté správne konanie vo veci porušenia povinností podľa ustanovenia § 27 ods. 1 aods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. a organizácia bola opakovane vyzvaná na vyjadrenie k predmetnej veci, a zároveň upozornená na povinnosti správcu komunikácie ako prevádzkovateľa zdroja hluku. Dňa 17. februára 2012 uložil Úrad verejného zdravotníctva rozhodnutím regionálneho hygienika (zo dňa 17. februára 2012, č. 131/2012/BA/MIK) pokyn na odstránenie nedostatkov s upozornením, že v opačnom prípade pristúpi k sankčným opatreniam. Proti rozhodnutiu podala Slovenská správa ciest odvolanie, na základe ktorého odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zrušil, a to rozhodnutím (zo dňa 16. apríla 2012, č. 3305/2012/C6/SID) a vrátil vec prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky preskúmala (dňa 2. augusta 2012, pod č. VI/3 Gd 117/12-9) zákonnosť rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva zo 16. apríla 2012, č. 3305/2012/C6/SID, ktorým bolo zrušené rozhodnutie regionálneho hygienika ministerstva dopravy Košice (zo 17. februára 2012, č. 131/2012/BA/MIK) a vec bola vrátená prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

 

Dňa 14. mája 2012 vydal Útvar vedúceho hygienika, pracovisko Košice nové rozhodnutie č. 1894/4263/2012/BA/MK, ktorým uložil Slovenskej správe ciest odstrániť nápravnými opatreniami zvýšenú hladinu hluku v dôsledku dopravy v obci Dvorianky pred rodinným domom č. 126 a oznámiť termín objektivizácie hluku po realizácii nápravných opatrení. Dňa 29. mája 2012 bola uskutočnená miestna ohliadka zameraná na kontrolu splnenia uložených nápravných opatrení, v rámci ktorej bolo zistené, že brzdenie pred prvkom upokojenia dopravy naďalej spôsobuje nárazový hluk pred domom č. 126 a pred susednými domami. Dňa 31. mája 2012 doručila Slovenská správa ciest Útvaru vedúceho hygienika, pracovisku Košice oznámenie, že na základe predmetného pokynu zrealizovala nápravné opatrenia a objektivizácia hluku sa vykoná v druhej polovici mesiaca jún 2012.

 

Útvar vedúceho hygienika zabezpečil ešte pred plánovanou objektivizáciou hluku, po zrealizovaných nápravných opatreniach zo strany Slovenskej správy ciest, vlastné nezávislé meranie intenzity hluku v dňoch 6. - 12. júna 2012, ktoré opakovane potvrdilo prekročenie, a aj zvýšenie prekročenia prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku v každom referenčnom časovom intervale. Táto objektivizácia bola vykonaná v reálnych podmienkach, teda bez asistencie polície, ktorá by zisťovala dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti. Preto boli opatrenia vykonané Slovenskou správou ciest vyhodnotené ako neúčinné.

 

V dňoch 21. - 22. júna 2012 zrealizovala Slovenská správa ciest, za účasti Krajského dopravného inšpektorátu Košice a Okresného dopravného inšpektorátu Trebišov, súbežne s meraním, aj kontrolu dodržiavania prípustnej rýchlosti, pričom výsledky merania potvrdili prekročenie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku v každom referenčnom časovom intervale. Následne Útvar vedúceho hygienika výzvou zo dňa 2. augusta 2012 vyzval Slovenskú správu ciest, aby bezodkladne, najneskôr do 10 dní, predložila návrh na nové účinné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru s upozornením, že v opačnom prípade sa vystavuje sankčnému postihu za správny delikt na úseku verejného zdravotníctva. Dňa 16. augusta 2012 doručila Slovenská správa ciest oblastnej hygieničke Košice odpoveď na výzvu s predložením štyroch návrhov na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru. Dňa 22. augusta 2012 Útvar vedúceho hygienika opätovne adresoval Slovenskej správe ciest výzvu stým, aby bezodkladne, najneskôr do 10 dní predložila konkrétne nápravné opatrenie so stanovením termínu jeho realizácie. Slovenská správa ciest dňa 5. septembra 2012 odpovedala na predmetnú výzvu, a to predložením konkrétneho nápravného opatrenia - osadenie informatívneho merača rýchlosti pri vstupe do obce zo smeru od Trebišova. s termínom realizácie október 2012.

 

Dňa 7. novembra 2012 vykonali odborní zamestnanci Útvar vedúceho hygienika miestnu ohliadku cestnej komunikácie pri vstupe do obce Dvorianky zo smeru od Trebišova zameranú na kontrolu splnenia uloženého opatrenia, a to osadenia informatívneho merača rýchlosti. V dňoch 19. - 23. novembra 2012 bola zrealizovaná kontrolná objektivizácia zameraná na kontrolu účinnosti vykonaných nápravných opatrení, a to osadenie informatívneho merača rýchlosti. Výsledky potvrdili neúčinnosť vykonaného nápravného opatrenia, správca pozemnej komunikácie - Slovenská správa ciest - od zahájenia správneho konania nevykonal účinné nápravné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru.

 

Dňa 14. decembra 2012 vydala oblastná hygienička Košice rozhodnutie (č. 1894/13668/2012/BA/MIK), ktorým Slovenskej správe ciest uložila pokutu vo výške 10 000,- eur za porušenie povinnosti prevádzkovateľa zdrojov hluku, infrazvuku a vibrácií. Zároveň bola rozhodnutím určená lehota na odstránenie zistených nedostatkov do 30. júna 2013. Proti predmetnému rozhodnutiu podala Slovenská správa ciest odvolanie, ktoré vedúci hygienik rezortu rozhodnutím (zo dňa 21. februára 2013, č. 08203/2013/D400-ÚVHR/13172) zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Predmetné rozhodnutie preskúmala Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (pod č. VI/1 Gd 16/14/1000).

 

Dňa 26. marca 2013 boli novým rozhodnutím oblastnej hygieničky Košice (č. 07659/2013/D404-ÚVHR/21088) uložené účastníkovi konania - Slovenskej správe ciest - povinnosti na zníženie nadmerného hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikácii 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici 126 a súčasne jej bola uložená pokuta vo výške 2 000,- cur.

 

Dňa 16. augusta 2013 zvolal vedúci hygienik rezortu pracovnú poradu, ktorej predmetom bolo prerokovanie záverov hlukovej štúdie stavby „1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" zjúla 2013, ktorá bola vypracovaná na základe rozhodnutia zo dňa 26. marca 2013. Z analýzy výsledkov hlukovej štúdie vyplynulo, že najúčinnejším a koncepčným riešením pre elimináciu súčasných nepriaznivých účinkov hluku z ccstncj dopravy je vylúčenie tranzitnej dopravy z prieťahu obce Dvorianky, a to vybudovaním obchvatu obce Dvorianky. Hluková štúdia navrhla do času vybudovania obchvatu dočasné riešenie hlukovej situácie formou doplnkového opatrenia, a to vylúčenie nákladnej tranzitnej dopravy na prieťahu 1/79 cez obec Dvorianky v nočnom čase súbežne s bodom 1.6 Prílohy k vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z.

 

Podaním zo dňa 18. septembra 2013 č. 684/2013/3210/30364 a č. 684/2013/3210/37836 požiadala Slovenská správa ciest o zmenu, resp. zrušenie rozhodnutia zo dňa 26. marca 2013 z dôvodu nevykonateľnosti jeho obsahu, t. j. rozhodnutie ukladá subjektívnu zodpovednosť v lehote, ktorá je v súčasnosti nerealizovateľná.

 

Dňa 6. novembra 2013 zvolal vedúci hygienik rezortu pracovné rokovanie, kde bola prerokovaná aj alternatíva vylúčenia ťažkej tranzitnej dopravy v nočnom čase na úseku cesty 1/79 v intraviláne obce Dvorianky. Toto doplnkové opatrenie bolo z objektívnych dôvodov vylúčené, a preto bolo v súlade so závermi hlukovej štúdie „1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" konštatované, že najúčinnejšie a koncepčné riešenie je vylúčenie tranzitnej dopravy z prieťahu obce, a to vybudovaním obchvatu obce.

 

Dňa 7. novembra 2013 rozhodnutím vedúceho hygienika rezortu (Č.08203/2013/D400- ÚVHR-68509) bolo zrušené rozhodnutie oblastnej hygieničky Košice zo dňa 26. marca 2013. Následne vydala oblastná hygienička Košice nové rozhodnutie (dňa 9. decembra 2013, 07659/2013/D404-ÚVHR/75579), ktorým uložila Slovenskej správe ciest pokyn na realizáciu cestného obchvatu obce Dvorianky podľa určeného časového harmonogramu.

 

Vzhľadom na to, že realizácia obchvatu je dlhodobá investičná akcia, vo výkone štátneho zdravotného dohľadu sa pokračuje podľa záverov hlukovej štúdie, a to smerom k realizácii doplnkových opatrení tak, aby sa v obci dosiahla minimálne taká hladina hluku, ktorá by pripúšťala aplikáciu hodnôt hluku podľa bodu 1.6 prílohy vyhlášky MZ SR č. 549/2007 z. z. Listom č. VI/1 Gd 16/14/1000-5 zo dňa 27. januára 2014 požiadala Generálna prokuratúra Slovenskej republiky o predloženie spisového materiálu vo veci postupu a rozhodnutia oblastného hygienika Košice z 9. decembra 2013, č. 07659/2013/D404-ÚVHR/75579.

 

Oblastná hygienička dňa 13. januára 2014 realizovala kontrolu plnenia záverov pracovného rokovania zo dňa 6. novembra 2013 a v rámci miestnej ohliadky bolo zistené, že Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zabezpečil realizáciu nového značenia obce Dvorianky - posun dopraných značiek IS 36a (začiatok obce Dvorianky) a IS 36b (koniec obce Dvorianky) v súlade s prijatými závermi z pracovného rokovania. V zmysle záverov z uvedeného pracovného rokovania bolo Slovenskej správe ciest uložené zabezpečiť nezávislou akreditovanou organizáciou objektivizáciu hluku na predmetnej ceste po vykonaní opatrení, a to posunu informatívnej dopravnej značky a spoplatnenia cesty 1/79 v termíne do 31. mája 2014.

 

Uvedený termín dodržaný nebol, a to preto, že na základe žiadosti Slovenskej správy ciest zo dňa 7. mája 2014 oblastná hygienička Košice schválila rozhodnutím (č. 01730/2014/D404-/ÚVHRy34585 zo dňa 2. júna 2014) predĺženie termínu na predloženie výsledkov objektivizácie hluku do 31. júla 2014 a súčasne v tomto rozhodnutí uložila Slovenskej správe ciest povinnosť, v závislosti od predložených výsledkov objektivizácie hluku, do definitívneho vyriešenia nadmerného hluku výstavbou obchvatu obce Dvorianky, predložiť ministerstvu dopravy, v termíne do 31. augusta 2014, návrh náhradného doplnkového opatrenia na riešenie redukcie nadmernej hlučnosti z cestnej komunikácie 1/79 v obci Dvorianky pred rodinným domom č. 126, vrátane termínu jeho realizácie.

 

Súčasne oblastná hygienička Košice nariadila Slovenskej správe ciest (rozhodnutím č. 01730/2014/D404-ÚVHR/49487 zo dňa 8. augusta 2014) predložiť v termíne do 30. septembra 2014 výsledky individuálnej objektivizácie vibrácií z cestnej komunikácie 1/79 vo vnútornom prostredí rodinného domu č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky a v závislosti od zistených výsledkov predložiť v termíne do 31. októbra 2014 návrh na riešenie redukcie vibrácií, vrátane termínu jeho realizácie.

 

Objektivizácia cestného hluku v obci Dvorianky na Hlavnej ul. č. 126 sa uskutočnila v dňoch 30. júla 2014 - 2. augusta 2014 a dňa 16. septembra 2014 predložila Slovenská správa ciest oblastnej hygieničke Košice výstupné materiály, ktorých zhotoviteľom je spoločnosť EUROAKUSTIK, s.r.o., pracovisko Bratislava, Letisko M. R. Štefánika 63, 820 01 Bratislava:

protokol o skúške č. 1408005VP/10MK zmerania a analýzy hlukovej záťaže spôsobovanej cestnou dopravou po pozemnej komunikácii 1/79 v území obce Dvorianky" (ďalej len „Protokol o skúške"),

správa „Hluková záťaž spôsobovaná cestnou dopravou po ceste 1/79 a ideový návrh opatrení na jej zníženie" (ďalej len „správa Hluková záťaž").

 

V súčasnosti oblastná hygienička Košice vyhodnocuje výsledky objektivizácie hluku spracované v predloženom Protokole o skúške a analyzuje závery správy Hluková záťaž, pretože dňa 16. októbra 2014 sa bude konať na Útvare vedúceho hygienika pracovné rokovanie zvolané s cieľom vyhodnotiť návrhy náhradných doplnkových protihlukových opatrení, ktoré vyplývajú zo záverov správy Hluková záťaž a z Protokolu o skúške. Na toto rokovanie sú pozvaní zástupcovia Slovenskej správy ciest Bratislava, Slovenskej správy ciest Košice a zástupcovia cestného správneho orgánu z Okresného úradu Košice (odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií) a z Okresného úradu Prešov (odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií). Výsledkom bude prijatie najvhodnejšieho doplnkového protihlukovčho opatrenia z predložených návrhov spracovaných v správe Hluková záťaž.

 

Dňa 7. novembra 2013 rozhodnutím vedúceho hygienika rezortu (Č.08203/2013/D400- ÚVHR-68509) bolo zrušené rozhodnutie oblastnej hygienicky Košice zo dňa 26. marca 2013, (č. 07659/2013/D404-ÚVHR/21088) o uložení pokuty Slovenskej správe ciest vo výške 2 000,- eur a opatrení na odstránenie nadmernej hladiny hluky z dopravy po cestnej komunikácii č. 1/79. Proti rozhodnutiu zo dňa 7. novembra 2013 bol podaný protest prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky (zo dňa 10. júla 2014 č. VI/1 Gd 16/14/1000).

 

Rozhodnutím vedúceho hygienika rezortu (zo dňa 5. augusta 2014, č.O1687/2014/D400-ÚVHR/48968) bolo vyhovené protestu generálneho prokurátora Slovenskej republiky a bolo zrušené protestom napadnuté rozhodnutie Útvaru vedúceho hygienika (zo 7. novembra 2013, č. 0802/2013/D400-ÚVHR-68509) a vrátené na nové prejednanie a rozhodnutie. Následne, dňa 9. septembra 2014, vydal vedúci hygienik rezortu v predmetnej veci nové rozhodnutie (č. 01687/2014/D400-ÚVHR/55281), ktorým zmenil rozhodnutie oblastnej hygienicky Košice (č. 07659/2013/D404-ÚVHR/21088 zo dňa 26. marca 2013) o uložení pokuty a opatrení Slovenskej správe ciest na odstránenie nadmernej hladiny hluku z dopravy po cestnej komunikácii č. 1/79 pred rodinným domom č. 126 na Hlavnej ul. v obci Dvorianky.

 

Na základe uvedených skutočností je preukázané, že od zodpovedných orgánov verejnej správy sa domáhate nápravy a ochrany pred zásahmi do Vašich základných práv už viac ako tri roky. Svojimi žiadosťami, o ktorých sa opakovane preukázalo, že sú opodstatnené a oprávnené, sa domáhate odstránenia nadmerného hluku, ktorý závažným spôsobom a po dlhý čas zasahuje do Vašich základných práv chránených v Ústave Slovenskej republiky - v čl. 40 (právo na ochranu zdravia), v čl. 44 ods. 1 (právo na priaznivé životné prostredie), v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor") v čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 (právo na pokojné užívanie majetku), v čl. 13 Dohovoru (právo na účinný prostriedok nápravy pred národným orgánom).

 

Štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru je nositeľom povinnosti zabezpečiť nápravu v prípade zisteného porušenia základného práva, a to nielen podľa práva, ale aj v praxi. To znamená, že má povinnosť, prostredníctvom svojich orgánov, zamedziť zásahu do základného práva, odstrániť jeho porušenie a podľa rozsahu a formy tohto porušenia, v odôvodnených prípadoch, porušenie aj odškodniť.

 

Z preskúmania podnetu je zrejmé, že ste na odstránenie zásahu do Vašich práv využili vnútroštátne prostriedky a napriek tomu, že príslušné orgány konštatovali nadmernú hlučnosť, a teda porušovanie Vašich práv, doteraz neboli vykonané účinné formy nápravy a prekračovanie prípustných hodnôt hluku stále pokračuje. Z konaní, ktoré príslušné orgány viedli, a ešte vedú, je preukázané, že Slovenská správa ciest, ktorá je porušovateľom Vašich základných práv bola pokutovaná a zaviazaná na nápravu, ale jej pokutovanie nebolo cieľom Vašich žiadostí. Ich zrejmým účelom bolo odstránenie porušovania základných práv, a ten sa nenaplnil.

 

Z tohto dôvodu konštatujem, že výsledkom doterajšieho konania zodpovedných orgánov oprávnených na vykonávanie dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 335/2007 Z. z. je, že nedokázali poskytnúť reálnu ochranu Vášmu základnému právu na ochranu zdravia, právu na priaznivé životné prostredie a právu na pokojné užívanie majetku. Aj keď konanie príslušných orgánov posudzujem ako plynulé a vykonávané v medziach ustanovených zákonom, vo výsledku ho nemôžem hodnotiť ako účinný prostriedok nápravy v zmysle požiadavky a záväzku vyplývajúceho z čl. 13 Dohovoru, ktorý sa nevzťahuje iba na konanie súdov, ale vzťahuje sa aj na konanie všetkých vnútroštátnych orgánov, ktoré štát ustanovil ako právne cesty uplatňovania a vymáhania plnenia práv.

 

Aj z tohto dôvodu konštatujem, že príslušné orgány verejnej správy svojím postupom porušili Vaše právo mať účinný prostriedok nápravy pred národným orgánom, ktoré podľa čl. 13 Dohovoru patrí každému, koho práva a slobody priznané Dohovorom boli porušené a medzi ne patrí aj právo na pokojné užívanie majetku podľa čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru.

 

Vo vzťahu k ochrane základných práv chránených našou ústavou, podľa môjho názoru, tiež platí, že ich garantovanie v právnom štáte sa môže naplniť iba tak, že zo strany štátu bude rovnocenne zabezpečená nielen možnosť domáhať sa práv v konaní pred príslušnými orgánmi v primeranom čase a v spravodlivom procese, ale aj priznané práva reálne a v primeranom čase vymôcť a naplniť.

 

V tomto konkrétnom prípade bola naplnená možnosť domáhať sa, ale možnosť reálne vymôcť ochranu základných práv ostala nenaplnená. Z tohto dôvodu konštatujem, že doterajším postupom uvedené orgány verejnej správy umožnili pokračovanie v porušovaní Vašich základných práv na ochranu zdravia, na priaznivé životné prostredie a na pokojné užívanie majetku, a preto podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o verejnom ochrancovi práv navrhnem príslušným orgánom verejnej správy opatrenia na zabezpečenie nápravy. 

 

O ďalšom vývoji v tejto veci Vás budem informovať.

 

S pozdravom

 

Informacie o podaní - Verejny ochranca práv - 04.12.2012

List zo dňa 27.10.2014