ZDRAVOTNÉ ZAOSTÁVANIE TREBIŠOVSKÉHO OKRESU

Zdravotné zaostávanie okresu Trebišov v rámcí SR

http://janvitkovic.blog.sme.sk/c/347760/hazard...to-jedno.html

STANOVISKO PETIČNÉHO VÝBORU - 06.01.2016

Upozornujeme na poškodzovanie zdravia obyvateľstva v obci Dvorianky na Hlavnej ulici, ktoré je zapričinené dlhodobým (min. od roku 2011) prekračovaním povolených príspustnych hodnôt hluku z cestnej dopravy podľa vyhlášky č.549/2007 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Konkrétne sa v prípade obce Dvorianky jedná o dlhodobé poškodzovanie zdravia obyvateľstva a to cez deň a večer hlukom 65-70 dB a v noci hlukom viac ako 60 dB, čo je preukázane realizovanými meraniami hluku v obci, informacie o meraniach nižšie na obrázku. 

V obci je hluk dlhodobo prekročený cez deň o 9 dB, večer o 7 dB a v noci až o 14 dB (priemer zo štyroch meraní) a blíži sa ku hodnote 70dB.

 

 

Ďalej upozorňujeme, že aj na základe Hlukovej štúdie dochádza k dlhodobému poškodzovaniu zdravia obyvateľstva na celej Hlavnej ulici v obci Dvorianky a to cez deň, večer aj v noci hlukom viac ako 65 dB, čo je teda preukázane uvedenou Hlukovou študiou, expozicia hluku v obci je znázornena na obrázkoch nižšie.

  

Dlhodobo je hluk v obci prekročený a dochádza k dlhodobému poškodzovaniu zdravia obyvateľstva hlukom, ktorý sa blíži ku hodnote až 70dB.

Zdôrazňujeme, že sa jedná zo strany kompetentných orgánov o hazardovanie so zdravím obyvateľov v obci Dvorianky, pretože podľa odborných zdravotníckych vyjadrení hluk na úrovni už 70 dB má trvalé negatívne účinky na zdravie.

 

V obci Dvorianky teda dochádza dlhodobo k poškodzovaniu zdravia obyvateľstva a to na základe preukazaných prahových nepriaznivých účinkov hluku na zdravie, nižie schéma nežiadúcich účinkov.

 

Cez deň a večer hlukom 65-70 dB :

• kardiovaskulárne účinky, ICHS

• zhoršená komunikacia reči

• pocit obťažovania hlukom

 

V noci hlukom viac ako 60 dB :

• zhoršená nálada a výkonnosť

• vnímana zhoršená kvalita spánku

• zvýšene užívanie sedatív

• pocit obťažovania hlukom

• zvýšena chorobnosť

Akútny koronárny syndróm - ischemická choroba srdca (ICHS) - kardiovaskulárne účinky, ICHS pri hluku 65-70 dB

 

Ischemická choroba srdca (ICHS) je veľmi rozšírené ochorenie a v rozvinutých industrializovaných krajinách dnes predstavuje závažný celospoločenský zdravotnícky problém. Podstatou ochorenia je zhoršené prekrvovanie srdcového svalu, čo je spôsobené postupným zužovaním koronárnych tepien.

 

Vážnou komplikáciou ICHS je aj akútny koronárny syndróm, ktorý môže pre pacientov znamenať ohrozenie života. Ku akútnemu koronárnemu syndrómu dochádza, keď porucha prekrvenia srdcového svalu dosiahne kritickú hranicu. Prejaví sa tým, že angína pektoris má nezvyčajnú intenzitu, záchvaty trvajú dlhšie ako obvykle, bývajú častejšie, objavujú sa aj v pokojne, a nepomáha ani použite nitroglycerínu. Títo pacienti potrebujú akútnu hospitalizáciu. Ak sa totiž niektorá zúžená koronárna tepna zablokuje úplne, zastaví sa prívod krvi do príslušnej časti srdcového svalu a ten začne odumierať – tejto alarmujúcej situácii hovoríme akútny infarkt myokardu. Mnohí pacienti s akútnym infarktom myokardu sa bohužiaľ už do nemocnice nedostanú. Moderná medicína však dokáže zachrániť viac ako 90 percent pacientov z tých, ktorí sa dostanú do nemocnice a väčšinu z nich dokonca vrátiť do normálneho života.

 

Štandardizovaná úmrtnosť na ICHS (I 20- I 25 ) podľa vekových skupín:

• vo VS 0-85+ r. má prvenstvo okres Stropkov (427,5),

• na druhom mieste je okres Snina (425,0),

• tretie miesto má okres Rožňava (405,3),

• štvrtú priečku obsadzuje okres Vranov nad Topľou (390,1)

• a päticu uzatvára okres Trebišov (385,8) 

  

Vo VS 25-64 r. je najvyššia úmrtnosť v okrese Rožňava (180,0), na druhom mieste je okres Poltár (168,6), okres Krupina je na treťom mieste (167,8), okres Detva je v tejto VS na štvrtom mieste (150,3) , piate miesto má okres Námestovo (150,3) a šieste miesto obsadzuje okres Trebišov (148,2).

 

Štandardizovaná úmrtnosť vo vekovej skupine 65+ r. je nasledovná : najvyššia úmrtnosť je v okrese Stropkov (3309,9), na druhom mieste je okres Snina (3160,7), tretí v poradí je okres Vranov nad Topľou (2911,2), štvrté miesto obsadil okres Rožňava (2817,5)  a piaty v poradí je okres Trebišov (2793,0), 

 

V tejto súvislosti upozorňujeme ďalej na skutočnosť, že v uvedenej oblasti rodinných domov na Hlavnej ulici sa vyskytujú aj obyvatelia, ktorí su onkologickými pacientami a ktorí sú teda dlhodobo vystavený uvedeným nepriaznivým účinkom hluku vrátane zvýšenia chorobnosti pri účinkoch hluku 65-70 dB čo preukázateľne negatívne pôsobí na priebeh ochorenia týchto obyvateľov.

 

Zhrnutie výsledkov zdravotného stavu okresu Trebišov:

 

Zdroj: Dopadová študia vplyvov navrhovanej činnosti Nový energetický zdroj Trebišov na zdravie obyvateľov Trebišova, Zopdovedný riešiteľ: h.doc.MUDr. Kvetoslava Koppova, PhD.

https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/43930

 

Zvýšený hluk narušuje spánok

Rušenie spánku je významným mechanizmom pôsobenia hluku na člověka s fyziologickými i psychologickými dôsledkami. Zhoršená kvalita spánku sa prejavuje na následujúci deň zhoršenou náladou, sníženou výkonnosťou, bolesťami hlavy a únavou. Ďalej rušenie spánku môže viesť ku zvýšenému užívániu liekov na spanie vrátane ich nežiadúcich účinkov a môže tiež zvyšovať riziko hypertenze.

 

V tejto súvislosti upozorňujeme, že podľa Hlukovej študie je nutné urýchlene vylúčiť ťažkú kamionovu dopravu z prieťahu obce.

 

Opakovanie zdorazňujeme, že sa jedná zo strany kompetentných orgánov o hazardovanie so zdravím obyvateľov v obci Dvorianky, pretože podľa odborných zdravotníckych vyjadrení hluk na úrovni 70 dB má už trvalé negatívne účinky na zdravie.