NOVÝ SPOMAĽOVAČ - MDSR-UVH-KE 03.11.2014

Protihlukové opatrenie do výstavby obchvatu

 

NOVÝ SPOMAĽOVAČ DO 30.09.2016 ! 

SSC je povinná vybudovať nový spomaľovací ostrovček, pred vstupom do obce Dvorianky zo smeru od obce Hriadky podľa nasledovného časového harmonogramu: 

 

a) verejné obstarávanie na projek.dokum. - do 31.10.2015

b) verejné obstarávanie na zhotovit.stavby do 28.02.2016

c) začatie stavebných prác - od 01.03.2016

d) ukončenie stavebných prác - do 30.09.2016

 

Opatrenie na zníženie hlukovej záťaže na ceste 1/79 v obci Dvorianky - zabezpečenie eliminácie brzdenia vozidiel predovšetkým tranzitnej kamiónovej dopravy priamo pred spomaľovacim ostrovčekom pred rodinným domom č. 126.

PORADA na MDSR dňa 16.10.2014

ZNALECKÝ POSUDOK HLUKU - 19.09.2014

MERANIE HLUKU 07-2014

MERANIE VIBRÁCII RD 10-2014

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR 

Oddelenie oblastného hygienika Košice, Štefániková 50/A, 040 00 Košice

 

Číslo: 01730/2014/D404-AÍVHR/66583

Košice dňa 03.11.2014

Stupeň dôvernosti: VJ

 

R O Z H O D N U T I E

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice (ďalej len „MDVRR SR"), ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písra. f), § 3 ods. 2 písm. b) a § 7 písm. m) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") vo veci vydania pokynu na odstránenie nedostatkov, ktorým je zvýšená hladina hluku v dôsledku dopravy po cestnej komunikácii 1/79 pred rodinným domom e. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky účastníkovi konania Slovenská správa ciest, Miíetičova 19, 826 19 Bratislava, IČO 003328 (ďalej len ..Slovenská správa ciest") podľa § 46 a § 47 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") vydáva tento

 

p o k y n

 

1. Účastník konania Slovenská správa ciest je povinný za účelom eliminácie hluku z pozemnej komunikácii 1/79 pred rodinným domom č. 126 vybudovať nový spomaľovací ostrovček, pred vstupom do obce Dvorianky zo smeru od obce Hriadky podľa nasledovného časového harmonogramu: 

 

         a) verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu  - Termín: do 31.10.2015

         b) verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby  - Termín: do 28.02.2016

         c) začatie stavebných prác  - Termín: od 01.03.2016

         d) ukončenie stavebných prác  - Termín: do 30.09.2016

 

2. Účastník konania Slovenská správa ciest je povinný priebežne informovať MDVRR SR o plnení uložených opatrení podľa predchádzajúceho bodu 1.

Termín: Priebežne, minimálne polročne 

 

Odôvodnenie

 

Na základe podnetu obyvateľov obce Dvorianky, ktorým poukázali na zvýšenie hladiny hluku v dôsledku cestnej dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici, bol zo strany MDVRR SR ako orgánu na ochranu verejného zdravia zahájený výkon štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 zákona č. 355/2007 Z.z.

Dňa 26.10.2011 bolo voči účastníkovi konania Slovenská správa ciest zo strany oblastnej hygienicky Košice zahájené správne konanie pre porušenie povinnosti prevádzkovateľa zdroja hluku podľa § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.

 

Dňa 18.09.2014 doručil účastník konania Slovenská správa ciest na oddelenie oblastného hygienika Košice „Protokol o skúške č. 140800VP/10MK" zo dňa 05.08.2014 o meraní hluku z pozemnej dopravy po ceste 1/79 pred rodinným domom č. 126 v obci Dvorianky (ďalej len protokol") a správu „Hluková záťaž spôsobovaná cestnou dopravou po ceste 1/79 a ideový návrh opatrení na jej zníženie" (ďalej len „správa44). Zhotoviteľom protokolu a správy je spoločnosť EURO AKUSTÍK s.r.o., pracovisko Bratislava, Letisko M.R. Štefánika 63, 820 01 Bratislava.

 

Podľa uvedeného protokolu namerané hodnoty hladiny hluku vo vonkajšom chránenom priestore rodinného domu č. 126 v obci Dvorianky v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky č. 237/2009 Z.z. (ďalej len vyhláška č. 549/2007 Z. z.) prekročili prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku v každom referenčnom časovom intervale. Namerané hodnoty hladiny hluku vo vnútornom chránenom priestore predmetného rodinného domu podľa vyhlášky č. 549/2007 Z. z. prekročili prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku v referenčnom časovom intervale „noc", v referenčných časových intervaloch „deň" a „večer" prekročené neboli.

Dňa 16.10.2014 sa konalo na MDVRR SR pracovné rokovanie, predmetom ktorého bolo vyhodnotenie návrhov náhradných doplnkových opatrení vyplývajúcich z predloženej správy. Pracovného rokovania sa popri zástupcoch útvaru vedúceho hygienika rezortu zúčastnili aj zástupcovia sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií MDVRR SR, zástupcovia generálneho riaditeľstva Slovenskej správy ciest, zástupcovia odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Košice a spoločnosti EURO AKUSTÍK s.r.o. 

 

V rámci niekoľkých spracovaných variantov obsiahnutých v správe, zástupcovia Slovenskej správy ciest na tomto pracovnom rokovaní navrhli vybudovanie nového prvku upokojenia dopravy - cestného vybočovača umiestneného pred vstupom do obce Dvorianky ako najúčelnejšieho variantu. Súčasne oznámili, že v termíne do 22.10.2014 zašlú oblastnej hygieničke Košice aj písomný návrh tohto protihlukového opatrenia, ktorým bude vybudovanie nového prvku upokojenia dopravy - cestného vybočovača na komunikácii 1/79 umiesineneno pred vstupom ao ODce uvorianKy, vratane zavazneno lenmnu na reauzaciu tohto protihlukového opatrenia.

 

Dňa 22.10.2014 doručil na účastník konania Slovenská správa ciest na oddelenie oblastného hygienika Košice pod č. 4859/2014/3200/33600 písomný „Návrh opatrenia na zníženie hlukovej záťaže na ceste 1/79 v obci Dvorianky", a to vybudovanie nového spomaľovacíeho ostrovčeka pred vstupom do obce zo smeru od Hriadok, aby sa zabezpečila eliminácia brzdenia vozidiel predovšetkým tranzitnej kamiónovej dopravy priamo pred spomaľovacim ostrovčekom pred rodinným domom č. 126, spolu so stanovením termínov na jeho postupne plnenie.

 

Oblastná hygienická Košice skonštatovala, že účastník konania navrhol realizovať toto doplnkové protihlukové opatrenie A7 súlade s ideovým návrhom správy „Hluková záťaž spôsobovaná cestnou dopravou po ceste 1/79 a ideový návrh opatrení na jej zníženie", preto na základe uvedených skutočností v súlade s § 7 písm. m) zákona č. 355/2007 Z. z. bola účastníkovi konania uložená týmto pokynom povinnosť so stanovením primeranej lehoty na jej plnenie. Súčasne bola účastníkovi konania vo výroku rozhodnutia uložená aj povinnosť priebežne, minimálne raz polročne informovať MDVRR SR o plnení uložených opatrení v danej veci. V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote nesplní tento pokyn, MDVRR SR pristúpi k sankčným opatreniam.

 

Vzhľadom na vyššie uvedené a v záujme ochrany verejného zdravia bolo možné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možne podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie. Odvolanie sa doručí na adresu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice, Štefánikova 50/A, 040 00 Košice. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

MUDr. Irena Miková oblastná hygienická Košice

 

Rozhodnutie sa doručí:

1. Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 826 19 Bratislava

2. Slovenská snráva ciest. ÍVSC Košice. Kasárenské nám. 4. 040 01 Košice