DO VÝSTAVBY OBCHVATU OBCE V NOCI ZAKAZ JAZDY KAMIONOVEJ DOPRAVY

Hluková štúdia - doplnkové opatrenie:  do vybudovania obchvatu vylúčenie ťažkej tranzitnej dopravy z prieťahu v nočnom čase, čo zabezpečí zníženie hladín hluku v noci cca o 5 dB(A).

Jedná sa o cca 230 kamionov v čase medzi 22:00 - 06:00

SCITANIE KAMIONOV 2013

HLUKOVÁ ŠTÚDIA 2013

 

AKTUÁLNE INFORMACIE 08.11.2013

Rokovanie na ministerstve dopravy 06.11.2013 bolo tajne ....

BLOG SME: Je to možné ? Ministerstvo dopravy utajuje rokavania.

 

Predmet: RE: Dvorianky
Od:      Garajová, Ľuboslava <Luboslava.Garajova@mindop.sk>
Dátum:  Pia, November 8, 2013 9:19
Komu:    Ing.Ján Vitkovič

--------------------------------------------------------------------------

Dobrý deň pán Vitkovič,

záznam z pracovného rokovania je zo strany Útvaru vedúceho hygienika rezortu označený v registratúre ako chránená informačná aktivita súvisiaca s vybavovaním podnetu (o čom boli všetci zúčastnení oboznámení), preto sa jeho obsah nebude zverejňovať.

 

S pozdravom

 

RNDr. Ľuboslava Garajová
štátny radca

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Odbor pozemných komunikácií
Oddelenie cestného hospodárstva

Námestie slobody č. 6
810 05 Bratislava
tel: +421 2 59 494 408
e-mail: Luboslava.Garajova@mindop.sk


-----Original Message-----
From: Ing.Ján Vitkovič

Sent: Wednesday, November 06, 2013 9:51 PM
To: Garajová, Ľuboslava
Subject: Dvorianky
Importance: High

 

Dobry den,
viete ma informovat o zaveroch z pracovneho stretnutia vo veci vylucenia nakladnej dopravy z prietahu obce Dvorianky na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho  rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu konaneho dna 6.novembra 2013 v case o 11,00 hod ?

 

Dakujem a ostavam s pozdravom

 

Ing.Vitkovic Jan
peticny vybor Dvorianky
http://dvorianky5.webnode.sk/

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava 15
P. O. BOX 100
Útvar vedúceho hygienika rezortu

 
Ing. Ján Vitkovič


Váš list Čislo/zo dňa Naše čislo Vybavuje/linka Bratislava
08203/2013/D400-ÚVHR/66253 JUDr. Dagmar Šišková 28.10.2013
Stupeň dôvernosti: Interne

 

Vec: Sťažnosť na postup kompetentných orgáranov v pôsobnosti MDVRR SR pri riešení vylúčenia nákladnej tranzitnej dopravy z pridrahú obce Dvorianky - postúpenie podania

 

Dňa 22.10.2013 nám bolo z postupené z odboru kontroly, štátneho dozoru a dohľadu Vaše podanie označené ako „Sťažnosť na postup kompetentných orgánov v pôsobnosti MDVRR SR pri riešení vylúčenia nákladnej tranzitnej dopravy z prieťahu obce Dvorianky". Podanie nám bolo odstúpené z titulu príslušnosti podľa organizačného poriadku ministerstva z dôvodu, že toto podanie nie je sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach a svojim obsahom súvisí s obdobným elektronickým podaním, označeným ako podnet, ktoré bolo Útvaru vedúceho hygienika rezortu doručené elektronickou poštou dňa 11.10.2013.

 

Vo Vašom podaní zo dňa 11.10.2013 žiadate preveriť postup kompetentných orgánov pri riešení vylúčenia nákladnej tranzitnej dopravy cez obec Dvorianky v úseku cesty 1/79 od mesta  Vranou nad Topľou po obec Hriadky.

 

V súvislosti s vylúčením nákladnej tranzitnej dopravy cez obec Dvorianky v úseku cesty 1/79 od mesta Vranou nad Topľou po obec Hriadky Vám oznamujeme, že vylúčenie nákladnej tranzitnej dopravy na ceste 1/79 v obci Dvorianky je vo výlučnej kompetencii príslušných cestných správnych orgánov, v tomto prípade Okresného úradu Prešov, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií a Okresného úradu Košice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Sme toho názoru, že preverovaním postupu týchto kompetentných orgánov by sa mal venovať ich nadriadený orgán, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

 

S pozdravom

 

MUDr. Ľubomir Hano, MPH
vedúci hygienik rezortu

 

MDVaRR SR - 30.01.2014

Ad 1 /
Témou pracovného rokovania konaného na Útvare vedúceho hygienika rezortu dňa 06.11.2013 bolo aj vylúčenie nákladnej kamiónovej dopravy v nočnom čase na úseku cestného prieťahu 1/79 v obci Dvorianky. V súvislosti s touto alternatívou však neboli v záveroch rokovania prijaté žiadne riešenia.
 

Podľa starostu obce Dvorianky by pri tomto opatrení došlo v ranných hodinách k návalu kamiónov po ceste 1/79 do obce Dvorianky, teda v čase kedy ľudia idú do práce a deti do školy. Takýmto opatrením by vznikla kritická dopravná situácia na ceste 1/79 v obci.
Súčasne podľa vyjadrenia odborného zástupcu sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií MDVRR SR. doprava by sa v prípade vylúčenia nákladnej kamiónovej dopravy v nočnom čase presmerovala na obchádzkové komunikácie, čo by mohlo pomôcť zlepšiť dopravnú situáciu v obci Dvorianky, ale zaťažilo by obce na obchádzkových komunikáciách.
 

Ad 2/
Autori hlukovej štúdie stavby " 1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" (ďalej len „autori") v závere štúdie odporúčajú zo všetkých testovaných variantov ako jediné najúčinnejšie a koncepčné riešenie vylúčenie tranzitnej dopravy z prieťahu obce. a to vybudovaním obchvatu. Autori nenavrhujú vylúčiť nákladnú dopravu z prieťahu obce v súčasnosti, keď obchvat nieje postavený.
Z hlukovej štúdie ďalej vyplýva, že autori navrhujú do vybudovania obchvatu iba dočasné riešenie, doplnkové riešenie, a to vylúčenie ťažkej tranzitnej dopravy z prieťahu obce Dvorianky v nočnom čase. Toto doplnkové riešenie navrhujú autori využiť súbežne s bodom 1.6 Prílohy k vyhláške č. 549/2007 Z.z