POLOHA FOTORADARU 25.01.2016

FOTORADARY ZRUŠENÉ 15.03.2016 - NEW

 

Ministerstvo vnútra zverejnilo umiestnenie fotoradarov v obci Dvorianky v súťažnych podkladoch ku verejnému obstaravaniu pod poradovým číslom technického prostriedku 684 a 685

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/158477

 

25.01.2016 - vyhlásene verejné obstaravanie 1891 - MSS - Vestník č. 16/2016

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/158477

Lehota na predloženie ponúk: 08.03.2016 do 10:00

Nová lehota na predoženie ponúk: 8.4.2016 do 10:00 hod.

 

FOTO-RADAR - Informacie

ZOZNAM MIEST KONTROLY

Úspešný Uchádzač je oprávnený umiestniť Technické zariadenia Policajného zboru SR vo vzdialenosti maximálne do 100 m od stanovených GPS súradníc konkrétneho miesta kontroly, pričom Technické zariadenia musia byť umiestnené tak, aby bolo možné vykonávať automatizovanú kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky na príslušnej pozemnej komunikácii, ktorú Verejný obstarávateľ definoval pomocou nižšie uvedených GPS súradníc. Konkrétne miesto umiestnenia Technického zariadenia musí byť odsúhlasené Verejným obstarávateľom. V nevyhnutných prípadoch môže byť vzdialenosť väčšia ako 100 m, ale len na základe súhlasného stanoviska Policajného zboru/Verejného obstarávateľa.

 

Príloha 1 SP Opis Predmetu Zakazky - strana 32:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/document/242892/276593

V Dvoriakach na Hlavnej ulici bude ešte jeden foto-radar a to na kontorlu prikázanej jazdy na vjazde od Vranova n.T. pri súčasnom spomaľovači na vjazde do obce, aby ho kamiony neobchádzali v protismere... 

§ 6a písm. h) - zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia

Takže spolu sú to 3 radary: 2 na meranie rýchlosti a 1 na prikázany smer jazdy