Podpora mesta Trebišov

Mesto Trebišov je súčinné s Petičným výborom Dvorianky

 

Interpelácia č. 1/2013
2. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva
Konané dňa 27.2.2013
 

Haburová:
Mesto Trebišov je súčinné aj s Petičným výborom Dvorianky, ktorý komunikoval aj s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVaRR SR). Petičný výbor poukazuje na vysokú zaťaženosť cesty I/79, na poškodzovanie komunikácii a nehnuteľností a ohrozovanie bezpečnosti občanov dotknutých obcí. Požaduje zákaz prejazdu nákladných vozidiel po nespoplatnených cestách I. triedy a spoplatnenie cesty I/79.
 

MDVaRR SR vo svojich odpovediach konštatuje, že podľa sčítania dopravy v roku 2010 je intenzita dopravy na ceste I/79 v rozmedzí 3465 vozidiel/24 hodín pri hraniciach s Maďarskom, až 6336 v okolí okresného mesta Trebišov, pričom v samotnej obci Dvorianky je to 3780 vozidiel. V roku 2005 to bolo v Slovenskom Novom Meste 3924 vozidiel, pri Trebišove 4303 vozidiel a v obci Dvorianky 3118 vozidiel. V celej trase I/79 od Slovenského Nového Mesta po Vranov nad Topľou bol v rokoch 2005 – 2010 nárast dopravy cca 20%, iba v okolí Trebišova bol tento nárast výraznejší. Na porovnanie v trase ciest I/68-D1-I/18/73 bola intenzita dopravy v roku 2010 pri hraniciach s Maďarskom 4141 vozidiel/24hodín, 10579 vozidiel pred Košicami až po 27844 vozidiel na ceste I/18 medzi Prešovom a obcou Lipníky. V porovnaní s rokom 2005 intenzita dopravy na tejto trase narástla o 50%, čo je s vysokou pravdepodobnosťou možné pripísať tranzitu.
 

Ďalej MDVaRR SR vo svojich odpovediach uvádza, že rozšírenie spoplatnenej siete ciest o cestu I/79 by malo automatický dopad na zvýšenie nákladov dopravcov, t.z., že v konečnom dôsledku aj na zvýšenie nákladov podnikateľského sektoru a domácnosti v regióne.
Miera nehodovosti je v okrese Trebišov polovičná v porovnaní s priemernou úrovňou za okresy Slovenska a má dlhodobo klesajúci trend.
Z týchto dôvodov spoplatnenie cesty I/79 nie je podľa MDVaRR SR v súčasnosti opodstatnené.

 

Interpelácia č. 1/2013
2. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva
konané dňa 27.2.2013
 

Haburová:
Prvá interpelácia by napájala na novembrovú interpeláciu, keď som vás poprosila, aby ste vstúpili do jednania so ZMOS-om alebo s príslušnými inštitúciami o tej neskutočnej premávke na našej trase po Milhostovskej ulici hlavnej a nadväzne na tie ostatné obce samozrejme, pretože to nie je problém len Milhostova, takže to by som vás chcela poprosiť, či ste jednali v tom zmysle a či už máte nejaký výsledok.
 

Ing. Kolesár:
Cesta 1/79 a premávka na nej, prebehlo rokovanie, resp. požiadali sme o spoluprácu na úrovni ZMOS-u. Žiaľ nemám pri sebe túto informáciu lebo som ju nečakal ale dostali sme informáciu o rokovaní s ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Budeme ju však môcť poskytnúť písomne, kde žiaľ musím povedať ministerstvo nevidí situáciu ako takú vážnu, ktorá by ohrozovala nadmieru život a zdravie a majetok obyvateľov v blízkosti tejto cesty. Boli sme veľmi prekvapení touto informáciou rovnako aj ZMOS, ktorý nám túto informáciu poskytol, vyjadril svoju nevôľu, ale zatiaľ sme sa stretli s takouto reakciou. Samozrejme, že nie sme s ňou spokojní a hľadáme možnosti ako konať ďalej ale nateraz moja odpoveď je žiaľ takáto. Poskytneme vám tento materiál v písomnej podobe, ako odpoveď na vašu interpeláciu.
Spôsob vybavenia: písomne
Písomná odpoveď odoslaná pre pani poslankyňu Haburovú /pozri pril. prílohu/

 

Interpelácia č. 40/2012
13. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva
konané dňa 28.11.2012

 

Haburová:
Musím upozorniť na to, že je strašne veľa sťažností na tú premávku, ktorá beží po hlavnej milhostovskej ulici, je to neúnosný stav doslova. Chcela by som poprosiť pána primátora, aby ste začali konať spolu s predstaviteľmi ZMOS. Vieme dobré, že od Barwinku až po Sl. Nové Mesto nie je ani spoplatnená ani nič také. Takže všetky kamióny od Baltu až po Čierne more chodia cez Milhostov, čo je skutočne niekedy úplne o držku prejsť z jednej strany na druhu a pritom tam žije strašne veľa starých ľudí.
 

Ing. Kolesár:
Súhlasím s týmto názorom, musím však pripomenúť, že už v minulom období ZMOS regiónu Južný Zemplín, ktorého členom je aj Mesto Trebišov okrem toho, že sme členmi ZMOS-u celoslovenského sme aj členmi regionálneho združenia iniciovalo aj sa potom zapojilo do takejto iniciatívy o ktorej hovoríte pani poslankyňa. To bola iniciatíva do ktorej sa zapájali všetky regionálne združenia Vranovského okresu, Trebišovský okres až po hraničný prechod s Maďarskom. Výsledok sa zatiaľ nedostavil aj keď podľa spätných informácií ktoré z regionálneho ZMOS-u máme o tomto ministerstvo dopravy informované je a nejaké prípravy vykonané boli. S tým súviselo aj uznesenie vlády ešte v minulých volebných obdobiach o tom, že sa tá cesta opraví. Chápem, že témou vašej interpelácie nie je teraz oprava cesty ale zamedzenie počtu kamiónov jazdiacich po tejto ceste. Vrátime sa samozrejme k tejto téme aj regionálny ZMOS budeme žiadať, aby bola táto téma obnovená a aby v nej bolo konané.
Zodpovedané: na MsZ

Dňa: 28.11.2012

 

http://www.trebisov.sk/mestske-zastupitelstvo/interpelacie-poslancov

http://www.trebisov.sk/userimages/files/interpelacie_2013/interpelacia_001_2013.pdf

http://www.trebisov.sk/userimages/files/interpelacie_2012/interpelacia_040-2012.pdf

 

Interpelácia č. 14/2011 

2. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva
konané dňa 23. 02. 2011


Haburová:
Ďalej prosím veľmi pekne, je strašne predimenzovaná doprava po hlavnej ulici v Milhostove. Dali sme si námahu a jedna pani si posedela ½ hodiny a spočítavala. Za ½ hodiny prešlo oboma smermi 35 kamiónov. Vieme veľmi dobré, že strašne rýchlo chodia a už nehovorím, že koľko prešlo osobných áut, lebo to sme nerátali. Zatiaľ toľko, ďakujem.

 

Ing. Kolesár:
Rýchlosť kamiónov a frekvencia kamiónov. Obávam sa, že to nie je najmä ta frekvencia v silách mesta tomu zabrániť. Neviem, aký by mal byť výstup tejto interpelácie, ako tomu
mám rozumieť. Mesto by malo prijať nejaké opatrenie pri hustote premávky?
...
Toto je už konkrétny návrh. Týmto návrhom sa budeme zaoberať.

 

JUDr. Cibere:
Ja by som sa chceli vyjadriť k veci, kde bolo rozprávané, že je tá nadmerná kamiónová doprava v MČ Milhostov a kpt. Nálepku. Požiadal by som vedenie, aby začalo sa zoberať tiež s tou myšlienkou jednosmernej prevádzky kamiónovej dopravy smerom od Hriadok na Sl. N. Mesto s využitím mesta Sečoviec. Teda jeden smer, žeby bol buď Hriadky – Sl. N. Mesto alebo Sl. N. Mesto – Hriadky. Tým pádom by sa skľudnila táto doprava a doniesla by požadovaný efekt. My sme v minulom volebnom období túto otázku nastolili, nevedeli sme sa dohodnúť ani nie tak s odborom dopravy krajského úradu, obvodného úradu, ale skôr tu vznikla myšlienka, že Sečovčania to nedovolia. Myslím si, že je to celkom reálna možnosť odľahčenia kamiónovej dopravy cez tieto časti. Tým pádom by boli aj Vojčice do toho zahrnuté, Milhostov, kpt. Nálepku a to, čo robí problém i pre nás v tejto časti by mohli byť na 50 %  odľahčené. Chcel by som požiadať, keby sa tejto veci skutočne zhostilo tak, že aj napriek tomu, že dve mesta sa budú medzi sebou trieť. Ďakujem.

 

Ing. Kolesár:
Ďakujem za tento podnet, budeme sa ním zaoberať.