MDSR informacia - 16.02.2018

NEUVERITEĽNÉ - na útvare vedúceho hygienika MDSR uplatnili výnimku 10dB na hluk v obci !

A to aj napriek upozorneniu, že doprava v obci za posledných 7 rokov klesá !
Výnimku je možné uplatniť iba za predpokladu, že doprava ma postupný nárast a hluk je spôsobeny týmto nárastom dopravy a tiež za predpokladu, že sa stým už nič nedá robiť...

ZHRNUTIE:

1. Obchvat obce nebude - dvojobchvat Dvorianky-Parchovany je drahý
2. Tohto roku sa bude zrejme robiť druhá časť ulice - tichý asfalt a poklopy
3. Vážnica a 24 hod. monitorovanie dopravy je otázne

 

AKTUÁLNY STAV RIEŠENIA NA HLAVNEJ ULICI:

A) Stav v okoli RD č. 126
B) Stav v okoli RD č. 148
C) Stav celá Hlavná ulica - podnet peticia občanov
D) Stav obchvat obce - preložka cesty 1/79
E) Stav "Vážnica Dvorianky - 24 hod. monitor.dopravy"
F) Stav "1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" - II.etapa"

 

 

Na základe vyjadrenia Útvaru vedúceho hygienika rezortu Vám zasielame nasledovnú odpoveď:

 

Odpoveď k časti žiadosti pod písm. A) Hluk v obci Dvorianky - RD č. 126:
Podľa výsledkov objektivizácie hluku vykonanej v decembri 2017 a pri zohľadnení bodu 1.6 prílohy k vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky č. 237/2009 Z.z. (ďalej len „vyhláška č. 549/2007 Z. z."), prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku v referenčných časových intervaloch „deň, večer a noc" v mieste RD č. 126 neboli prekročené. Na základe uvedeného dôvodu považujeme v súčasnosti v tejto časti obce problematiku hluku z cesty 1/79 za doriešenú.

Odpoveď k časti žiadosti pod písm. B) Hluk v obci Dvorianky - RD č. 148:
Odpoveď k časti žiadosti pod písm. C) Hluk v obci Dvorianky - celá Hlavná ulica - podnet petícia občanov:
V zmysle petície občanov a vykonanej objektivizácie hluku reprezentuje RD č. 148 ostatnú časť obce na Hlavnej ulici (okrem RD č. 126).
Podľa výsledkov objektivizácie hluku vykonanej v decembri 2017 aj pri zohľadnení bodu 1.6 prílohy k vyhláške č. 549/2007 Z. z. prípustná hodnota určujúcej veličiny hluku v referenčnom časovom intervale „noc" bola prekročená. Z uvedeného dôvodu v tejto časti obce riešenie podnetu - petície občanov na nadmerný hluk z cesty 1/79 i naďalej pokračuje. Oblastná hygienická Košice vyzvala listom č. 08324/2018/ÚVHR/09172 zo dňa 29.01.2018 Slovenskú správu ciest, aby do 30 dní od doručenia výzvy navrhla účinné nápravné opatrenia pre túto časť obce na Hlavnej ulici, reprezentovanú RD č. 148 a zabezpečila jeho realizáciu ešte v roku 2018.

Odpoveď k časti žiadosti pod písm. D) Hluk v obci Dvorianky - obchvat obce - preložka cesty 1/79: Dňa 21.07.2017 predložila Slovenská správa ciest oblastnej hygieničke Košice informáciu o výsledkoch štúdie realizovateľnosti obchvatu: „Cesta 1/79 Vranov nad Topľou - št. hranica SR/U A", ktorá tvorí podklad pre pridelenie nenávratného finančného príspevku z fondu Európskej únie. Z výsledkov uvedenej štúdie vyplynulo, že obchvat obce Dvorianky je ekonomicky nenávratný, preto štúdia neodporučila jeho realizáciu.
Na základe tejto informácie sa dňa 12.10.2017 na Ministerstve dopravy a výstavby SR uskutočnilo pracovné rokovanie k téme „1/79 Dvorianky - obchvat". Pracovného rokovania sa zúčastnili zástupcovia Slovenskej správy ciest a zo strany MDV SR zástupcovia sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odboru cestnej infraštruktúry a útvaru vedúceho hygienika rezortu. Zo záverov pracovného stretnutia vyplynula pre Slovenskú správu ciest úloha zabezpečiť po zrealizovaných nápravných opatreniach (vybudovanie obojstranného spomaľovača dopravy a výmeny asfaltového krytu v dĺžke cca 300 metrov) dve nové merania hluku v obci Dvorianky s určenými bodmi merania pred RD č. 126 a RD č. 148.
Slovenská správa ciest predložila oblastnej hygieničke Košice dňa 17.01.2018 „Protokol o skúške H - 180501 - DV" s výsledkami predmetnej objektivizácie hluku v uvedených bodoch merania.

Odpoveď k časti žiadosti pod písm. E) Hluk v obci Dvorianky - stavba „Vážnica Dvorianky - 24 hod, systém sledovania dopravy"
Útvar vedúceho hygienika rezortu sa nezúčastnil konaní vo veci realizácie stavby „Vážnica Dvorianky - 24 hod. systém sledovania dopravy", preto v súvislosti s touto stavbou nedisponujeme žiadnymi informáciami.

Odpoveď k časti žiadosti pod písm. F) Hluk v obci Dvorianky - stavba "1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" - II. etapa
Stavba "1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" bola daná do užívania kolaudačným rozhodnutím č. OU-KE-OCDPK-2017/044794-4 zo dňa 27.11.2017 (obojstranný spomaľovač dopravy). Nakoľko realizácia tohto protihlukového opatrenia, v spojitosti s výmenou asfaltového krytu vozovky v dĺžke cca 300 m v intraviláne obce, nevyriešila problematiku hluku v ostatnej časti obce, oblastná hygienická Košice vyzvala listom č. 08324/2018/ÚVHR/09172 zo dňa 29.01.2018 Slovenskú správu ciest, aby navrhla účinné nápravné opatrenia pre ostatnú časť obce na Hlavnej ulici (reprezentovanú RD č. 148) a zabezpečila jeho realizáciu ešte v roku 2018.

 

MERANIE HLUKU:
http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/news-/meranie-hluku-12-2017-vysledky/

Zistujeme na základe akých skutočnosti teda útvar zohľadnil bod 1.6 prílohy k vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z..

Platné znenie bodu 1.6 Prílohy k Vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z.z.:

„1.6 Ak je preukázané, že jestvujúci hluk z pozemnej a koľajovej dopravy prekračujúci prípustné hodnoty podľa tabuľky č. 1 pre kategórie územia II a III zapríčinený postupným narastaním dopravy nie je možné obmedziť dostupnými technickými opatreniami alebo organizačnými opatreniami bez podstatného narušenia dopravného výkonu, posudzovaná hodnota pre kategóriu územia II môže prekročiť prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku z pozemnej dopravy uvedené v tabuľke č. 1 najviac o 5 dB a pre kategórie územia III a IV najviac o 10 dB.“

 

Pritom potrebné opatrenia neboli realizované všetky a všade...

SSC zrealizovala na Hlavnej ulici opatrenia iba na vjazde do obce od Hriadok - je tu nový spomaľovač a 300m tichý asfalt...

Daľsie opatrenia na prejazde obcou neboli realizované žiadne, chýba dokončenie II.etapy stavby "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" kde treba dokončit ďalšich 800m tichého asfaltu a položiť špecialne samonivelizačné kanalizačné poklopy. Rovnako nie je ešte inštalovaný system na 24 hod. monitorovanie dopravy - úsekove meranie rýchlosti a váženie kamionov a teda cez obec nikto nejde 40km/h. Stále nič nenúti kamiony dodržiavať dopravné predpisy...

 

Pritom nie je žiadny postupný nárast dopravy v obci

V obci za posledných 7 rokov doprava nemá nárast  teda počet vozidiel klesá. Informácie o počtoch vozidiel za posledné roky sú z oficianych dokumentov.

Na grafe nižšie sú zobrazené počty vozidiel v obci Dvorianky za posledných 7 rokov, kde je zreteľne vidieť klesajúcu trendovu čiaru celkového počtu vozidiel v obci.

TOPlist