OBCHVAT OBCE DVORIANKY - zakreslený v študii realizovateľnosti cesty I/79
Spracovatelia študie odporúčaju tzv. pohľad vypočítanej finančnej návratnosti a z tohto pohľadu je obchvat Dvorianok podľa nich neefektívne stavať, avšak existuje množstvo iných pohľadov na život ľudí v obciach pri tranzitnej trase po ceste I/79 a nie všetko je možné merať finančnou návratnosťou...

 

Dnes SSC spristupnila študiu realizovateľnosti cesty I/79, ohľadne obce Dvorianky tu sú dva varianty, na mape ako červený a modrý variant, obe skoro totožné až na to, že modrý variant ide viac po súčasnej ceste I/79 a až niečo pred obcou Dvorianky ide do poľa, červený variant ide cez pole už od Parchovian.
Hluková študia počita s osadením protihlukových stien na novej ceste, ktorá pôjde cez pole, predsa je to len blízko ku rodinným domom...
Hluková študia v prípade obce Dvorianky odporúča variant č.2 - na mape červený.
 

ZÁVER ŠTUDIE REALIZOVATEĽNOSTI: 
Ako spracovatelia štúdie realizovateľnosti odporúčame v jednotlivých úsekoch stavby nasledovný variant (na základe vykonaných posúdení):
- V úseku č. 4 - obchvat obcí Parchovany a Dvorianky neodporúčame výstavbu žiadneho s navrhovaných variantov.
Úseky neodporučené do realizácie, ktorých realizácia závisí výhradne na rozhodnutí investora:
- Etapa 4 – úseky č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12
 

Takže nakoniec autor študie neodporúča stavať obchvat Dvorianok a realizácia obchvatu závisí iba výhradne na rozhodnutí investora - SCC...
 

Takže to zrejme ostatne iba na fotoradaroch a 24 hod. váženi kamionov...
http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/fotoradary-a-vaznica-04-07-2017/

 

 

Úsek č.4 - obchvat obcí Parchovany a Dvorianky

MODRÝ VARIANT 

Investičné náklady: 6 964 045 EUR

Dlžka riešeného úseku: 5,22 km

 

ČERVENÝ VARIANT

Investičné náklady: 12 978 393 EUR

Dlžka riešeného úseku: 5,22 km

 

 

Detail obec Dvorianky:

Zoznam posudzovaných úsekov na I/79:


1 obchvat m.č. Lomnica
2 obchvat obce Sačurov
3 obchvat obce Seč. Polianka
4 obchvat obcí Parchovany a Dvorianky
5 obchvat obcí Hriadky, Vojčice a Trebišov
6 Trebišov - Veľaty
7 obchvat obce Veľaty
8 obchvat obce Čerhov
9 obchvat obce Slov. Nové Mesto
10 obchvat obce Borša
11 obchvat obce Svätuše
12 obchvat obce Čierna

INFORMAČNÝ BULETIN

VUCKE - INFORMACIE 26.01.2018

 

VYHODNOTENIE A VÝSLEDKY

Environmentálne hľadisko

Predbežné hodnotenie neidentifikovalo pravdepodobnosť významného negatívneho vplyvu na žiadny predmet ochrany v dotknutých lokalitách NÁTURA 2000 ani 2 hľadiska kumulatívnych vplyvov. Na základe toho možno predpokladať, že navrhovaná stavba 1/79 Vranov nad Topľou - št. hranica S R/U A nebude mať významný negatívny vplyv na lokality sústavy NATURA 2000. Tento predpoklad bude potrebné overiť pr meraným hodnotením v etape komplexného posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
 

Technické hľadisko

Z technického hľadiska bol pre každý variant zvolený iný prístup návrhu riešenia Variant 1 rieši rekonštrukciu cesty v existujúcej trase. Komunikácia v tomto variante prechádza intravilánmi obcí formou prieťahu pričom je navrhovaná rekonštrukcia uličného priestoru, aby sa čo možno najviac zmiernil vplyv dopravy na obyvateľov. Naproti tomu varianty 2 a 3 prekladajú trasu mimo zastavané územia obci, čím výraznejšie odbremeňujú obyvateľstvo od negatívnych vplyvov dopravy
 

Na základe výsledkov analýzy nákladov a prínosov CBA a testu citlivosti sa odporúča:

• pokračovať v príprave úseku č 5. variant 2 Obchvat obci Hriadky, Vojčice a Trebišov

• na ostatných úsekoch nedosiahol rentability (EIRR>5%) žiaden z navrhovaných variantov, preto odporúčaný variant pre ďalší stupeň prípravy je variant 1 rekonštrukcia cesty v jestvujúcej trase, ktorý má nižšie investičné náklady ako variant 2 - obchvat obce

• bodovú závadu - úrovňové železničné priecestie a následné nevyhuvujúce smerové vedenie na úseku č 9 na vstupe do S ovenského Nového Mesta je možné riešiť iba obchvatom mesta


Dopravoprojekt, a. s. a Kominárska 4, 832 03 Bratislava

 

Štúdia pre Dvorianky odporúča variant 1 - úprava súčasnej cesty v obci:

Je tu iba zosilnenie, zvyšenie únosnosti vozovky, rozšírenie spevnenej časti vozovky na 8,5m a úprava existujúcej dažďovej kanalizacie, nič viac...

DODANÁ SÚBOROVA ŠTRUKTÚRA ŠTUDIE:

TOPlist